2 VSOL 1228/2017-A-17
č. j. KSBR 30 INS 20325/2017 2 VSOL 1228/2017-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka-manželů: a) Kateřina anonymizovano , anonymizovano , IČO 02321581 bytem Bezručova 1155/49, 692 01 Mikulov b) Petr anonymizovano , anonymizovano , IČO 88794407 bytem Bezručova 1155/49, 692 01 Mikulov oba zastoupeni advokátem JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D. sídlem Karlovo nám. 559/28, 120 00 Praha 2

o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2017, č.j. KSBR 30 INS 20325/2017-A-12

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. listopadu 2017, č. j. KSBR 30 INS 20325/2017-A- 12 se v odstavcích I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) usnesením označeným v záhlaví návrh na povolení oddlužení zamítl z důvodu nepoctivého záměru (odstavec I. výroku), rozhodl, že insolvenční řízení se zastavuje, neboť (odstavce II. výroku) a zavázal dlužníka zaplatit Advokátní kanceláři Těmín s. r. o., se sídlem Karlovo náměstí 559/28, 120 00 Praha 2, odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení (odstavec III. výroku).

2. Proti odstavcům I. a II. výroku usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí návrhu a zastavení řízení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém namítal, že dlužnice a) Kateřina anonymizovano společnost Fair Credit nepodvedla, neboť podpisy na dokumentech byly zfalšovány obchodní zástupkyní paní Tužincovou, která se k vyplnění údajů a následně falšování podpisů dlužnice na policii doznala. Policejní vyšetřování zatím nebylo pravomocně ukončeno, proto nemohu v tuto chvíli doložit soudu jednoznačný důkaz a to sdělení obvinění paní Tužincové. Dlužnice od policie získala alespoň kopii své výpovědi, kterou dokládá. Nezařazení společnosti Fair isir.justi ce.cz -2-KSBR 30 INS 20325/2017

Credit mezi ostatní věřitele nebyl v úmyslu tento závazek zatajit, dlužnice ale byla roztržitá a tento závazek opomněla předat k sepisu insolvenčního návrhu, čehož velmi lituje. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud po důkladném zvážení nezávidění hodné situace dlužníka zrušil usnesení o zamítnutí a zastavení řízení a věc vrátil insolvenčnímu soudu k novému projednání.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákona, insolvenční řízení bylo zahájeno dne 6.11.2017, proto v odvolacím řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

4. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ).

5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou (osobou, která návrh podala), přezkoumal napadené usnesení v napadené části, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

6. Jak správně uvedl insolvenční soud podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a/ IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr. Insolvenční soud konstatuje, že za situace, kdy dlužníci v návrhu na povolení oddlužení a v přiloženém seznamu svých závazků (o němž prohlásili, že je správný a úplný) neuvedli všechny své věřitele, sledovali podáním insolvenčního návrhu nepoctivý záměr. Nesplnění povinnosti uvést v návrhu na povolení oddlužení a v přiloženém seznamu svých závazků, o němž dlužník prohlašuje, že je správný a úplný, všechny své věřitele, může vést k závěru, že dlužník sleduje podáním insolvenčního návrhu nepoctivý záměr. Insolvenční soud správně hodnotil veškeré okolnosti závazku dlužníka vůči věřiteli Fair Credit International, SE a s jeho závěry odvolací soud souhlasí. Dlužnice Kateřina anonymizovano si musela být vědoma existence takového závazku, který vznikl několik týdnů před zahájením insolvenčního řízení, ve vztahu k tomuto závazku je vedeno policejní vyšetřování, jehož se dlužnice aktivně účastní, existenci závazku samého nezpochybňuje, vyjadřuje pouze výhrady vůči jednání zástupkyně úvěrové společnosti. I takový závazek je ovšem dlužník povinen v insolvenčním návrhu a v seznamech uvést, což dlužník z neomluvitelných důvodů neučinil; roztržitost a opomenutí dlužníka tolerovat nelze. Závěr o tom, že dlužník zamlčením věřitele Fair Credit International, SE sledoval nepoctivý záměr v oddlužení, je proto správný. Důsledkem toho je důvodně zamítnutí

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 30 INS 20325/2017

návrhu na povolení oddlužení a zastavení insolvenčního řízení podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a/ a § 396 odst. 2 IZ.

7. Rozhodnutí insolvenčního soudu je tedy v napadené části věcně správné, a proto bylo podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrzeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, osobě, která návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 29. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá