2 VSOL 1225/2017-B-49
č. j. KSBR 30 INS 26693/2013 2 VSOL 1225/2017-B-49

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Josefa Berky v insolvenční věci

dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano bytem Újezd u Boskovic č. 14, 680 01

o odvolání insolvenční správkyně: JUDr. Ing. Helena Horová, IČO 16902645 sídlem V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4

proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2017, č. j. KSBR 30 INS 26693/2013- B-41

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2017, č. j. KSBR 30 INS 26693/2013-B-41 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen soud ) odvolal JUDr. Ing. Helenu Horovou z funkce insolvenčního správce (výrok I.), novým insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Wildta, Ph.D., IČO 66235596, sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové (výrok II.) a uložil zproštěné (správně odvolané) insolvenční správkyni JUDr. Ing. Heleně Horové povinnosti v souvislosti s jejím odvoláním z funkce (výroky III. a IV.).

2. V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 12. 12. 2013, č. j. KSBR 30 INS 26693/2013-A-11 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a do funkce insolvenční správkyně byla ustanovena JUDr. Ing. Helena Horová (dále jen správkyně ). Ze seznamu insolvenčních správců soud zjistil, že správkyni bylo pozastaveno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce ke dni 22. 9. 2017, a to na základě ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, v platném znění (dále jen ZIS ). Soud dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odvolání správkyně, aniž by trval na jejím slyšení, s cílem isir.justi ce.cz

předejít případným průtahům, které by mohly z tohoto důvodu nastat. S odkazem na ustanovení § 31 odst. 3, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), soud správkyni odvolal z funkce, ustanovil insolvenčního správce nového a v souvislosti s jejím odvoláním uložil správkyni povinnosti.

3. Proti tomuto usnesení podala správkyně odvolání. Namítla, že napadené rozhodnutí postrádá uvedení konkrétních důvodů, které k tomuto rozhodnutí soud vedly, jakož i vypořádání se s otázkou slyšení insolvenčního správce před rozhodnutím o odvolání z funkce ve smyslu ustanovení § 31 odst. 3 IZ. Poukázala na to, že soud pouze stroze konstatoval, že ji odvolal z funkce s cílem předejít případným průtahům, které by mohly z tohoto důvodu nastat, nevysvětlil však, jaké průtahy má na mysli, tedy neshledal konkrétní důvod pro její odvolání z funkce. Soud se ani nezabýval otázkou, z jakého důvodu jí bylo právo výkonu funkce insolvenčního správce pozastaveno. Podle jejího názoru samotné zahájení trestního stíhání nemusí být bez dalšího důvodem k odvolání insolvenčního správce a soud může odvolat insolvenčního správce, kterému bylo pozastaveno právo vykonávat činnost, po jeho slyšení, pokud to okolnosti dovolují. Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce tak samo o sobě není důvodem pro jeho odvolání z funkce, musely by k tomu přistoupit důležité důvody podle ustanovení § 31 odst. 1 IZ. Soud měl vzít v úvahu, že byla ustanovena na základě rozhodnutí schůze věřitelů. Postup soudu nebyl účelný, naopak se jeví jako komplikace pro samotný průběh insolvenčního řízení, neboť jí objektivně nic nebrání ve výkonu funkce. Namítla, že napadené rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné. Navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení, případně je změnil tak, že se ponechává ve funkci insolvenčního správce.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení aplikoval odvolací soud ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

8. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2013, č. j. KSBR 30 INS 26693/2013-A-11 soud rozhodl o úpadku dlužníka a způsobu jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Moravce, IČO 45836370. Na první schůzi věřitelů konané dne 14. 2. 2014 soud potvrdil usnesení schůze věřitelů, kterým byla insolvenční správkyní ustanovena JUDr. Ing. Helena Horová, IČO 16902645. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 3. 2014, č. j. KSBR 30 INS 26693/2013-B-10 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátku nezajištěným věřitelům dlužník provede nejpozději do 30. 4. 2014. Dne 15. 11. 2017 rozhodující soudkyně JUDr. Zdeňka Koníčková požádala předsedu Krajského soudu v Brně o určení osoby insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka s odůvodněním, že insolvenční správkyni JUDr. Ing. Heleně Horové zaniklo oprávnění vykonávat funkci insolvenčního správce ke dni 22. 9. 2017 a podle ustanovení § 31 odst. 3 IZ bude odvolána z funkce a ustanoven nový insolvenční správce. Opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2017, č. j. KSBR 30 INS 26693/2013-B-40 byl určen insolvenčním správcem JUDr. Petr Wildt, Ph.D., IČO 66235596. Poté soud rozhodl napadeným usnesením.

9. Podle § 31 odst. 1 IZ, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

10. Podle § 31 odst. 3 IZ, insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soudu na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

11. Podle § 31 odst. 5 IZ, odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26.

12. Podle § 10 ZIS, ministerstvo spravedlnosti (dále jen ministerstvo ) může rozhodnout o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci, a) proti kterému je vedeno trestní stíhání pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo za jiný úmyslný trestný čin, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li insolvenčnímu správci za uvedený trestný čin uložen trest, ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

b) jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí; bude-li rozhodnuto o úpadku insolvenčního správce, pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce insolvenčnímu správci končí dnem nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo c) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to nejdéle do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se toto řízení končí (odstavec 1). Ministerstvo uveřejní údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce v seznamu v den, kdy bylo rozhodnutí vydáno (odstavec 2).

13. Odvolací soud především považuje za nutné uvést, že insolvenční správce má působit v insolvenčním řízení jako maximálně profesionalizovaná osoba, u níž jsou podmínky vzniku oprávnění vykonávat činnost upraveny zvláštním zákonem a odborná způsobilost pro výkon funkce insolvenčního správce je zajištěna jeho kvalifikačními předpoklady. Insolvenční správce může být zbaven výkonu funkce kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení soudem, a to postupem podle ustanovení § 31 IZ (odvolání insolvenčního správce) nebo podle ustanovení § 32 IZ (zproštění insolvenčního správce). Přitom je nutno vzít v úvahu, že insolvenční řízení má probíhat maximálně rychle a hospodárně (§ 5 písm. a/ IZ) a že změna v osobě insolvenčního správce představuje vždy jistý negativní zásah do insolvenčního řízení. Odvolání insolvenčního správce je chápáno jako krok insolvenčního soudu nikoli sankčního charakteru (nejde o důsledek pochybení v činnosti insolvenčního správce) a může být provedeno na základě vlastního zjištění insolvenčního soudu, k návrhu insolvenčního správce, věřitelského orgánu či na základě relevantního sdělení třetí osoby. Odvolání insolvenčního správce má zpravidla předcházet jeho slyšení (jeho vysvětlení), soud od něj může upustit jen výjimečně (§ 31 odst. 1 a odst. 3 IZ).

14. Z ustanovení § 31 odst. 3 IZ pak vyplývá, že k odvolání insolvenčního správce z funkce v důsledku zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce ze zákona nebo pozastavení tohoto práva podle zákona, soud přistoupit může, ale nemusí, odvolání insolvenčního správce z funkce je tak závislé na úsudku insolvenčního soudu, který vezme vzít v úvahu nejen skutečnost, že insolvenčnímu správci zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo bylo toto právo pozastaveno, ale i skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatné především pro posouzení toho, zda insolvenční správce je nadále schopen funkci vykonávat a insolvenční řízení řádně dokončit.

15. Promítnuto do poměrů projednávané věci, odvolací soud dospěl k závěru, že shora uvedeným požadavkům soud v napadeném usnesení zjevně nedostál. Soud neuvedl žádné konkrétní skutkové ani právní závěry ke svému úsudku, že je třeba správkyni zprostit funkce insolvenčního správce jen proto, že jí bylo pozastaveno právo tuto funkci vykonávat podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) ZIS, což však samo o sobě k jejímu odvolání nepostačuje. Nezabýval se tedy vůbec tím, z jakého konkrétního důvodu bylo správkyni pozastaveno právo tuto funkci vykonávat (nepožádal správkyni o vysvětlení) a zda správkyně je přesto nadále schopna svou funkci vykonávat a insolvenční řízení řádně dokončit. Pouze obecně konstatoval, že rozhodnutím o odvolání správkyně předchází případným průtahům ve věci. Napadené rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

16. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř. napadené rozhodnutí zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc vrátil soudu k dalšímu řízení.

17. V dalším řízení soud po slyšení správkyně opětovně posoudí, zda jsou dány důvody pro její odvolání z funkce.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. k/ o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, oběma insolvenčním správcům a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá