2 VSOL 1223/2015-A-15
KSOS 14 INS 13505/2015 2 VSOL 1223/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Vojtěcha anonymizovano , anonymizovano , zemřelého dne 10. 11. 2015, naposledy bytem Kunčice pod Ondřejníkem 100, PSČ 739 13, o insolvenčním návrhu věřitele Oldřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Čeladná 397, PSČ 739 12, o žádosti dlužníka o ustanovení zástupce, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2015, č. j. KSOS 14 INS 13505/2015-A-8

takto:

Řízení o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2015, č. j. KSOS 14 INS 13505/2015-A-8, s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zamítl žádost dlužníka o ustanovení zástupce z řad advokátů. V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že dlužník sice splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, avšak k řádné ochraně jeho zájmů není ustanovení zástupce z řad advokátů nezbytné, neboť z dosavadního průběhu insolvenčního řízení je zřejmé, že se dlužník v tomto řízení dostatečně orientuje a je sám schopen činit relevantní procesní úkony. Dále byl dlužník informován o možnosti využít služeb bezplatných právních poraden.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém namítal, že pomoc v bezplatných právních poradnách není dle jeho informací poskytována na dostatečně profesionální úrovni a jsou zde dlouhé čekací doby. Z tohoto důvodu trval na ustanovení zástupce z řad advokátů a navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu zrušil a jeho žádosti vyhověl.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

V průběhu odvolacího řízení odvolací soud z předloženého úmrtního listu (č. d. A-12) zjistil, že dlužník dne 10. 11. 2015 zemřel.

Dle ustanovení § 19 o. s. ř. má způsobilost být účastníkem řízení ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle § 107 odst. o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Z ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde.

Dle § 107 odst. 5 o. s. ř. platí, že neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Podle § 211 o. s. ř. platí pro řízení u odvolacího soudu přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Smrtí dlužníka, který je fyzickou osobou, zanikla po zahájení odvolacího řízení jeho způsobilost být účastníkem řízení.

Odvolací soud s ohledem na výše uvedené rozhodl s odkazem na ustanovení § 107 odst. 5 a § 211 o. s. ř. o zastavení odvolacího řízení, neboť se v projednávané věci jedná o případ, kdy povaha věci pokračování v odvolacím řízení brání a nelze postupovat dle § 107 odst. 2 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e\ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Olomouci dne 8. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu