2 VSOL 1221/2017-A-15
č. j. KSBR 37 INS 17944/2017 2 VSOL 1221/2017-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

navrhovatele: Audentes s.r.o., IČO 054 84 669 sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zastoupený advokátem Mgr. Vladimírem Šteklem sídlem Antonína Slavíka 1313/7, 602 00 Brno

dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano IČO 760 81 265 bytem Pod Rozhlednou 1865, 760 01 Zlín

o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 37 INS 17944/2017- A-9 ze dne 23. 11. 2017

takto: Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) uložil insolvenčnímu navrhovateli, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže specifikovaný účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně tohoto soudu. V důvodech rozhodnutí uvedl, že insolvenčním návrhem podaným dne 22. 9. 2017 se navrhovatel domáhá rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Navrhovatel s podáním insolvenčního návrhu uhradil zálohu ve výši 10.000 Kč podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Soud však nemá k dispozici informace o majetkových poměrech dlužníka, nemůže tak usuzovat na výsledek zpeněžení majetkové podstaty. Soud proto podle ustanovení § 108 odst. 2 a odst. 3 IZ uložil navrhovateli zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Přitom vzal v úvahu minimální výši odměny insolvenčního správce při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, která činí 54.450 Kč včetně DPH a dále odměnu za přezkoumané přihlášky pohledávky, která 1.210 Kč včetně DPH za každou isir.justi ce.cz -2-KSBR 37 INS 17944/2017

přezkoumanou přihlášku pohledávky. Insolvenčnímu správci dále vznikají hotové výdaje, zejména výdaje za cestovné a poštovné, jakož i výdaje spojené s udržováním a správou majetkové podstaty, které mohou vzniknout bezprostředně po rozhodnutí o úpadku.

2. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel odvolání. Podle jeho názoru k uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení nepostačuje skutečnost, že dlužník nesplnil soudem mu uloženou povinnost předložit požadované listiny, zejména seznam závazků a seznam majetku. Poukázal na to, že v insolvenčním návrhu uvedl, že dlužník disponuje nemovitým majetkem, a to spoluvlastnickým podílem ve výši ideální 1/3 k nemovitostem-pozemkům parcela č. 974/26 a parcela č. 2170/2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 6087, zapsaným v k. ú. a obci Zlín na LV č. 700, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín. Nadto je mu známa konkrétní nabídka zájemce o odkup těchto nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, a to společnosti Assets MGM s.r.o., IČO 028 03 631, za částku 260.000 Kč, a proto je přesvědčen, že zpeněžením majetkové podstaty dlužníka dojde k pokrytí nákladů insolvenčního řízení v plné výši. Namítl, že soud měl zjistit rozsah a strukturu dlužníkova majetku, a teprve poté mu měl vyměřit výši zálohy. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení.

3. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. Podle § 108 odst. 2 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

6. Podle § 108 odst. 3 IZ, výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

7. Podle § 38 odst. 1 věty prvé a druhé IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 37 INS 17944/2017

8. Podle § 38 odst. 2 IZ, odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

9. Podle § 38 odst. 7 IZ, způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.

10. Podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ), pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000 Kč.

11. Podle § 2a vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45 000 Kč.

12. Z obsahu spisu vyplývá, že navrhovatel dne 22. 9. 2017 podal u soudu insolvenční návrh, kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. V návrhu věřitel uvedl, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 40.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o úvěru ze dne 12. 11. 2014 uzavřené mezi dlužníkem a společnost GE Capital Multiservis, a.s., která byla postoupena společnosti Český inkasní kapitál, a.s. a následně smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 7. 6. 2017 navrhovateli. Pohledávka byla přiznána elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu ve Zlíně sp. zn. 6 EC 47/2009 ze dne 7. 7. 2009, pravomocným dne 14. 8. 2009, a je vymáhána v exekuci. Pohledávka je zajištěna zřízením exekutorského zástavního práva k nemovitostem dlužníka, a to k ideální 1/3 pozemku parcela č. 974/26 a pozemku parcela č. 2170/2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 6088, v k. ú. a obci Zlín. V návrhu dále označil dalšího věřitele dlužníka-Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky s pohledávkami ve výši 85.389 Kč a 15.500,10 Kč splatnými dne 20. 11. 2014 a Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín s pohledávkou ve výši 63.604 Kč splatnou dne 2. 10. 2014. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 37 INS 17944/2017-A-7 ze dne 3. 10. 2017 byl dlužník vyzván, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, dále aby v téže lhůtě předložil soudu seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Současně byl dlužník poučen o možnosti podat návrh na povolení oddlužení. Toto usnesení (spolu s insolvenčním návrhem) bylo dlužníku doručeno dne 16. 10. 2017 a dlužník na něj nijak nereagoval. Podle výpisu z katastru nemovitostí, LV č. 700 pro k. ú. a obec Zlín, vedeného u Katastrálního

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 37 INS 17944/2017

úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, je dlužník podílovým spoluvlastníkem nemovitostí-pozemku parc. č. 2170/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 6088, a pozemku parcela č. 974/26 zahrada, a to ideální 1/3 těchto nemovitostí. Na spoluvlastnickém podílu dlužníka váznou zástavní práva pro pohledávky věřitelů Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ve výši 7.586 Kč, 34.584 Kč, 70.353 Kč, 85.389 Kč, MONETA Money Bank, a.s. ve výši 31.354,21 Kč, Jihomoravská plynárenská, a.s. ve výši 10.551,10 Kč, Český inkasní kapitál, a.s. ve výši 58.500,72 Kč a Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín ve výši 118.332 Kč a 63.604 Kč.

13. Odvolací soud má za to, že s ohledem na dosavadní průběh insolvenčního řízení lze mít existenci úpadku dlužníka za osvědčenou, přičemž jediným možným způsobem řešení úpadku dlužníka, který nepodal návrh na povolení oddlužení, je konkurs.

14. Konstantní judikatura insolvenčních soudů vychází při aplikaci ustanovení § 108 IZ již od samého počátku účinnosti insolvenčního zákona z předpokladu, že účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků a umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, rovněž pak poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

15. Rovněž je třeba zmínit, že účelem institutu zálohy na náklady insolvenčního řízení je, aby náklady insolvenčního řízení dlužníka, jež mají být hrazeny z majetkové podstaty, nemusel nést stát (srov. usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 39/2013 ze dne 27. 9. 2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 103/2013).

16. Odvolací námitka, že insolvenčnímu navrhovateli lze uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení až tehdy, je-li prokázáno (soudem zjištěno), že tyto náklady nebude možné uhradit z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, není důvodná. O povinnosti uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení lze totiž rozhodnout pouze před rozhodnutím o insolvenčním návrhu, a to na základě skutečností, které v dosavadním průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo, neboť detailní a úplné informace o stavu majetkové podstaty bývají v insolvenčním řízení zpravidla k dispozici až jako výsledek činnosti insolvenčního správce, tedy ve fázi po rozhodnutí o úpadku, a to především tam, kde dlužník je pasivní a neplní si své povinnosti uložené mu zákonem nebo soudem, zejména nepředloží povinné seznamy, tj. seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců (§ 104 IZ).

17. Promítnuto do poměrů přezkoumávané věci dlužník na výzvu soudu nepředložil povinné seznamy, zejména seznam majetku, a proto o jeho majetkových poměrech jsou soudu známy toliko skutečnosti, které navrhovatel uvedl v insolvenčním návrhu, tedy že dlužník vlastní spoluvlastnický podíl ke shora uvedeným nemovitostem. Na těchto nemovitostech však váznou zástavní práva věřitelů dlužníka přibližně ve výši 480.250 Kč, z výtěžku jejich zpeněžení tak budou (po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením majetku a po odečtení odměny insolvenčního správce) uspokojeny zajištěné závazky těchto věřitelů (§ 298 IZ). V této fázi řízení není zřejmé, jaká je skutečná hodnota tohoto majetku a za jakou cenu jej lze zpeněžit; nabídka na zpeněžení tohoto majetku za částku 260.000 Kč je zjevně

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSBR 37 INS 17944/2017

nedostačující, přičemž v této fázi řízení ani nelze předvídat, jakým způsobem bude tento majetek zpeněžen (§ 286 IZ).

18. Soud proto postupoval správně, pokud navrhovateli podle ustanovení § 108 odst. 2 a 3 uložil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, přičemž správně zohlednil i výši předpokládaných nákladů s poukazem na výši odměny insolvenčního správce při konkursu a vznik hotových výdajů insolvenčního správce.

19. Náhrada zaplacené zálohy na náklady insolvenčního řízení představuje pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 1 písm. d) IZ, kterou lze s ohledem na stav majetkové podstaty uspokojit v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku (§ 168 odst. 3 IZ).

20. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o. s. ř. napadené rozhodnutí jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. ledna 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá