2 VSOL 122/2018-B-48
č. j. KSBR 31 INS 11483/2012 2 VSOL 122/2018-B-48

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Zbyněk anonymizovano , anonymizovano bytem Chaloupky 582, 698 01 Veselí nad Moravou

o odvolání věřitele: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO: 49241397 sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10

proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. ledna 2018, č. j. KSBR 31 INS 11483/2012-B-43

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. ledna 2018, č. j. KSBR 31 INS 11483/2012-B-43 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen soud ) opravil výrok II. usnesení ze dne 20. 12. 2012, č. j. KSBR 31 INS 11483/2012-B-5 tak, že uložil dlužníkovi, aby po dobu 5 let počítaných od 1. 1. 2013 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku v rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, tuto částku dlužník rozvrhne prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto: věřiteli Česká spořitelna, a.s. na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 370.047,32 Kč měsíční splátku ve výši 82,50 % z těchto příjmů a věřiteli CETELEM ČR, a.s. na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 78.476 Kč měsíční splátku ve výši 17,50 % z těchto příjmů. V odůvodnění soud uvedl, že usnesením ze dne 20. 12. 2012, č. j. KSBR 31 INS 11483/2012-B-5 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, ve výroku tohoto usnesení byl chybně uveden též věřitel isir.justi ce.cz

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., jehož pohledávka ve výši 660.875,70 Kč je zcela zjištěna, neboť pohledávku tohoto věřitele lze uspokojovat pouze z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku. S odkazem na ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) proto tuto chybu usnesením opravil.

2. Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále jen věřitel ). Namítl, že nebyly slněny podmínky pro vydání opravného usnesení podle ustanovení § 164 o. s. ř., neboť nejde o chybu v psaní nebo v počtech (písařskou chybu, omyl v součtu, chybu způsobenou selháním techniky, která byla použita), ani jinou obdobnou (zjevnou) nesprávnost, která by byla pro každého zcela zřejmá a snadno rozpoznatelná, zejména z porovnání výroku rozhodnutí s jeho odůvodněním.

3. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. Podle § 164 o. s. ř., předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

6. Podle § 167 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

7. Z obsahu spisu vyplývá, že soud usnesením ze dne 30. 8. 2012, č. j. KSBR 31 INS 11483/2012-A-12 zjistil úpadek dlužníka, povolil oddlužení a ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Zuzanu Zajícovou. Současně vyzval věřitele k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Věřitel dne 12. 9. 2012 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 660.875 Kč jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka (na základě smlouvy o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým) s okamžikem vzniku zajištění dne 1. 9. 2008. Přihláška věřitele byla zaevidována pod č. P1. Ve zprávě ze dne 10. 10. 2012 insolvenční správkyně uvedla, že ve stanovené lhůtě přihlásili do insolvenčního řízení pohledávky 3 věřitelé v celkové výši 1.109.399,02 Kč, pohledávka věřitele č. 1 byla přihlášena ve výši 660.875,70 Kč jako zajištěná bytovou jednotkou (blíže specifikovanou) v odhadní prodejní hodnotě 982.000 Kč. Dne 16. 11. 2012 se konalo přezkumné jednání, na kterém byly přezkoumány všechny přihlášky pohledávek

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

(č. P1 až č. P3), přihláška pohledávky č. P1 věřitele ve výši 660.875,70 Kč byla přezkoumána jako pohledávka zajištěná a byla zcela zjištěna. Soud usnesením ze dne 20. 12. 2012, č. j. KSBR 31 INS 11483/2012-B-5 schválil oddlužení dlužníka a uložil mu, aby po dobu 5 let počítaných od 1. 1. 2013 platil nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 25. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku v rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, tuto částku dlužník rozvrhne prostřednictvím insolvenčního správce mezi věřitele podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto: věřiteli Českomoravská stavební spořitelna, a.s. na úhradu jeho pohledávky zjištěné ve výši 660.875,70 Kč, tj. 59,57 % z těchto příjmů, věřiteli Česká spořitelna, a.s. na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 370.047,32 Kč měsíční splátku ve výši 33,36 % z těchto příjmů a věřiteli CETELEM, a.s. na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 78.476,00 Kč měsíční splátku ve výši 7,07 % z těchto příjmů. S odkazem na ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. toto rozhodnutí není odůvodněno.

8. Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu České republiky vyplývá, že je nepřípustné, aby soud postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. měnil obsah výroku rozhodnutí, pokud se nejedná o chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Zřejmá nesprávnost je pak pochybením podobného původu jako chyba v psaní a v počtech, tj. nesprávnost vzniklá v důsledku zjevného a okamžitého selhání v duševní nebo mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhlášení nebo vyhotovení rozhodnutí, a která je pro každého snadno poznatelná, a to nejen z porovnání výroku rozhodnutí s jeho odůvodněním, ale i z jiných souvislostí. Opravou rozsudku proto nelze řešit nedostatky spočívající v tom, že soud nerozhodl o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4943/2015, ze dne 25. 7. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1325/2016 a ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 5708/2016, všechna přístupná na webových stránkách Nejvyššího soudu). Ústavní soud pak v nálezu ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2956/07 (uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 54/2009) uzavřel, že z hlediska ústavněprávního je přípustná náprava vady původního rozhodnutí cestou opravného usnesení i tam, kde se z formálního hlediska nejedná o opravu zjevné nesprávnosti, v případě, že řízení jako celek je možno po vydání takového usnesení hodnotit jako spravedlivé a souladné s hlavou pátou Listiny základních práv a svobod. Obdobně pak Nejvyšší soud judikoval v rozhodnutí ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2004/2014, kdy shledal důvod pro postup dle ustanovení § 164 o. s. ř. v tom, že při elektronické dražbě společně s pozemky byl dražen i dům a jeho neuvedení ve výroku rozhodnutí o příklepu lze považovat za zřejmou nesprávnost, jejíž nápravy se lze domoci postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř.

9. Promítnuto do poměrů projednávané věci to znamená, že pokud věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem jako pohledávku zajištěnou (majetkem dlužníka), která i byla jako pohledávka zajištěná přezkoumána a zjištěna, a poté soud do výroku rozhodnutí o schválení oddlužení, kterým uložil dlužníkovi platit po dobu 5 let na úhradu pohledávek nezajištěným věřitelům, nesprávně mezi tyto nezajištěné věřitele zahrnul i věřitele zajištěného (§ 2 písm. g/a § 298 IZ), pak je z výše uvedených souvislostí bez

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

dalšího odůvodněn postup podle ustanovení § 164 o. s. ř. (§ 167 odst. 2 o. s. ř.) pro vydání opravného usnesení.

10. Na základě shora uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že soud správně rozhodl podle ustanovení § 164 o. s. ř. (§ 167 odst. 1 o. s. ř.) o opravě výroku II. usnesení o schválení oddlužení, a proto napadené rozhodnutí podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

Olomouc 28. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá