2 VSOL 1218/2017-B-51
č. j. KSBR 32 INS 15220/2011 2 VSOL 1218/2017-B-51

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Adam anonymizovano , anonymizovano bytem Svatoplukova 3687/59, 615 00 Brno zastoupený advokátem Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem sídlem Úvoz 446/118, 602 00 Brno

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 32 INS 15220/2011-B-36 ze dne 25. září 2017

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že schválené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se nezrušuje a insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), zastavil insolvenční řízení (výrok II.), určil insolvenčnímu správci JUDr. Arnoštu Hanáčkovi (dále jen správce ) odměnu ve výši 42.697,50 Kč včetně DPH (výrok III.), schválil náhradu hotových výdajů správce ve výši 8.539,50 Kč včetně DPH (výrok IV.) a zprostil správce funkce (výrok V.).

2. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužníku bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře počínaje dnem 25. 7. 2013. Podáním doručeným soudu dne 24. 7. 2015 správce sdělil, že příjmy dlužníka nedostačují k řádnému plnění splátkového kalendáře. Dlužník u jednání dne 7. 10. 2015 uvedl, že příčinou neplnění povinností v oddlužení je špatná komunikace mezi ním a dárcem, a přislíbil, že si pokusí najít další zaměstnání. Podáním doručeným soudu dne 28. 7. 2017 správce sdělil, že za čtyři roky trvání splátkového kalendáře nezajištění věřitelé obdrželi toliko částku 126.319 Kč, což představuje 15,82 % jejich pohledávek, předpokládaná výše uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů isir.justi ce.cz -2-KSBR 32 INS 15220/2011

v oddlužení činí 19,77 %, příjmy dlužníka nepostačují k řádnému plnění v oddlužení. Dlužník si tak řádně neplní své povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení a podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Dlužník neposkytuje plnění nezajištěným věřitelům a nehradí své závazky podle schváleného splátkového kalendáře, přičemž se nepodařilo zjednat nápravu situace a nelze očekávat zlepšení. Soud proto podle ustanovení § 418 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o zastavení řízení, jakož i odměně a náhradě hotových výdajů správce, dále správce zprostil funkce. Důvod pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem soud neshledal, neboť dlužník vlastní toliko movité věci představující vybavení domácnosti v odhadované hodnotě 11.400 Kč, tedy majetek nízké hodnoty, který zcela nepostačuje k uspokojení věřitelů.

3. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítl, že v odůvodnění rozhodnutí soud konkrétně neuvedl, kterou povinnost porušil a jakým způsobem, ačkoli dospěl k závěru, že řádně neplní své povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení. Poukázal na to, že z jeho příjmů bylo řádně a pravidelně strháváno k rukám správce za účelem plnění splátkového kalendáře, řádně neplnil toliko v důsledku dlouhodobé nemoci a ztráty zaměstnání manželky a skutečnost, že dárce porušil darovací smlouvu, žádný způsobem nezavinil. Zdůraznil, že nad rámec srážek od zaměstnavatele uhradí do oddlužení další měsíční platby ve výši 3.000 Kč měsíčně a dárce se zavázal uhradit další platby celkem ve výši 82.500 Kč (40.000 Kč, 40.000 Kč a 2.500 Kč), a proto nedojde k nesplnění podstatné části splátkového kalendáře. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, obsahuje způsobilé odvolací důvody podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. e), písm. f) a písm. g) o. s. ř., přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 32 INS 15220/2011

8. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2013, č. j. KSBR 32 INS 15220/2011-A-21 byl zjištěn úpadek dlužníka, soud povolil oddlužení dlužníka a ustanovil správce. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 6. 2013, č. j. KSBR 32 INS 15220/2011-B-4 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře počínaje dnem 25. 7. 2013, pro plnění na splátkový kalendář soud vycházel z příjmů dlužníka z jeho pracovního poměru a z daru poskytovaného dárcem Jiřím Hlávkou. Správce v průběhu řízení podával pravidelné zprávy o plnění v oddlužení, ve zprávě ze dne 24. 7. 2015 uvedl, že za měsíce červenec 2013 až červen 2015 nezajištění věřitelé obdrželi částku 72.389 Kč, což představuje 9,07 % jejich pohledávek, příjmy dlužníka jsou nedostačující pro řádné plnění splátkového kalendáře. U jednání dne 7. 10. 2015 (které soud nařídil za účelem zjištění okolností důležitých pro další trvání účinků schváleného oddlužení) dlužník přislíbil, že zlepší komunikaci mezi ním a dárcem, aby bylo dárcem do oddlužení plněno, a zajistí si další zaměstnání. Správce poté podával v průběhu řízení další zprávy o plnění v oddlužení, ve zprávě ze dne 24. 7. 2017 uvedl, že za měsíce červenec 2013 až červen 2017 nezajištění věřitelé obdrželi částku 126.319 Kč, což představuje 15,82 % jejich pohledávek, příjmy dlužníka nedostačují k řádnému plnění splátkového kalendáře, předpokládaná výše plnění v oddlužení činí 19.77 %.

9. Odvolací soud doplnil dokazování listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti:

Z potvrzení z Komerční banky, a.s. ze dne 12. 12. 2017, že z účtu č. 19-764159021/0100 (Jaroslavy Hlávkové) byly na účet č. 2900168721/2010, pod variabilním symbolem 152202011, odepsány platby 10.000 Kč dne 11. 12. 2017, 30.000 Kč dne 5. 12. 2017 a 40.000 Kč dne 17. 10. 2017.

Z potvrzení o provedení platby ze dne 8. 11. 2017, že z účtu č. 133486251/0300 (Jaroslavy Hlávkové) byla provedena platba na účet č. 2900168721/2010, pod variabilním symbolem 152202011, ve výši 3.000 Kč.

Ze zprávy správce ze dne 19. 1. 2018, že v období od července 2017 do ledna 2018 byla každý měsíc zaslána na oddlužení srážka ze mzdy dlužníka vždy po 2.932 Kč, celkem částka 20.524 Kč, v období od listopadu 2017 do ledna 2018 byla každý měsíc zaslána na oddlužení platba 3.000 Kč (převodní příkaz Věry Hlávkové), celkem částka 9.000 Kč, v období od října 2017 do prosince 2017 byly na oddlužení zaslány tři platby (převodní příkaz Jaroslavy Hlávkové), a to dne 18. 10. 2017 částka 40.000 Kč, dne 6. 12. 2017 částka 30.000 Kč a dne 12. 12. 2017 částka 10.000 Kč, celkem částka 80.000 Kč. Za období červenec 2017 až leden 2018 tak byla na oddlužení dlužníka poukázána částka 109.524 Kč, při zohlednění jeho nároků na odměnu a náhradu hotových výdajů (za období říjen 2017 až leden 2018) zůstává pro věřitele částka 105.168 Kč, v součtu s částkou 126.319 Kč (již věřitelům uhrazenou) se jedná o částku 231.487 Kč, což přestavuje 29 % zjištěné výše pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do splátkového kalendáře. Příjmy dlužníka tak dostačují k řádnému plnění splátkového kalendáře.

10. Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 32 INS 15220/2011

povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

11. Podle § 418 odst. 4 IZ, insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

12. Podle § 418 odst. 5 IZ, jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

13. Především je třeba uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života. Nelze vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení, nicméně je nutné, aby do budoucna své povinnosti v oddlužení nadále plnil.

14. K tomu odvolací soud poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 (uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 77/2013), ve kterém Nejvyšší soud vyslovil závěr, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení.

15. V daném případě založil soud své rozhodnutí na závěru, že dlužník si neplní řádně své povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení a že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

16. Odvolací soud přisvědčuje správnému závěru soudu, že ke dni napadeného rozhodnutí byla splněna podmínka pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, tedy z důvodu, že se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. S ohledem na nové skutečnosti, které vyšly najevo v odvolacím řízení, však tento závěr soudu již neobstojí, neboť z dokazování provedeného v odvolacím řízení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSBR 32 INS 15220/2011

zejména ze zprávy správce ze dne 19. 1. 2018, bylo v odvolacím řízení zjištěno, že na splátkový kalendář byla do oddlužení poskytnuta další plnění a ke dni podání zprávy tak pro nezajištěné věřitele zůstává částka 231.487 Kč (z toho částka 126.319 Kč již věřitelům uhrazená), což představuje 29 % jejich zjištěných pohledávek, a že současné příjmy dlužníka dostačují k řádnému plnění na splátkový kalendář. Za této situace odvolací soud dospěl k závěru, že lze očekávat, že dlužník ve zbývající době trvání oddlužení (do 25. 7. 2018), bude ze svých příjmů schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů nejméně v zákonem požadované výši 30 %.

17. Pokud jde o závěr soudu, že dlužník si neplnil své povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, pak k tomuto soud v odůvodnění rozhodnutí pouze uvedl, že dlužník řádně neplnil na splátkový kalendář, a to v důsledku jeho nedostatečných příjmů a absence plnění z darovací smlouvy, což však není porušením povinností dlužníka v oddlužení ve smyslu ustanovení § 412 odst. 1 IZ, nýbrž může vést toliko ke zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, a proto tento závěr soudu není správný.

18. Vzhledem k tomu, že za tohoto stavu již není dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, odvolací soud napadené rozhodnutí podle ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

19. Neshledá-li soud jiné důvody ke zrušení schváleného oddlužení, bude ve schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře pokračováno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 1. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá