2 VSOL 1217/2017-A-12
č. j. KSBR 44 INS 20823/2017 2 VSOL 1217/2017-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužnice: Jindra Palovčíková, narozena 4. 8. 1978 bytem 588 13 Ždírec 55 identifikační číslo 67606326 zastoupená advokátem JUDr. Lubošem Komůrkou sídlem Benešova 1304/8, 586 01 Jihlava

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2017, č. j. KSBR 44 INS 20823/2017-A-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužnice, doručený insolvenčnímu soudu dne 14. 11. 2017, odmítl.

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že dlužnice byla insolvenčním soudem usnesením ze dne 20. 11. 2017 (č. d. A-5) vyzvána, aby doplnila svůj insolvenční návrh tak, že -předloží doplněný seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, ve kterém uvede i majetek, který je předmětem zajišťovacích prav, neboť jí předložený seznam dle svého názvu dopadá pouze na majetek, který není předmětem zajišťovacích práv, a to ve formě elektronické konverze, -předloží doplněný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, ve kterém u všech závazků uvede dobu jejich splatnosti, a to ve formě elektronické konverze, -předloží seznam svých zaměstnanců, a to ve formě elektronické konverze, s tím, že každý z předložených seznamů dlužnice vlastnoručně podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný. Současně byla poučena, že nebudou-li ve lhůtě stanovené soudem k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo nebudou-li přílohy obsahovat zákonem stanovené náležitosti, bude insolvenční návrh odmítnut. Usnesení bylo doručeno zástupci dlužnice dne 22. 11. 2017 a dlužnici dne 23. 11. 2017. Dlužnice podáním ze dne 23. 11. 2017 (č. d. A-6) insolvenční návrh doplnila, když sice předložila požadované seznamy po provedení jejich autorizované konverze do elektronické isir.justi ce.cz -2-KSBR 44 INS 20823/2017

podoby, avšak tyto seznamy i nadále trpěly vytýkanými vadami, tj. seznam závazků neobsahoval údaje o době splatnosti jednotlivých závazků a ze seznamu majetku nebylo zřejmé, zda obsahuje veškerý majetek dlužníka, nebo se jedná pouze o seznam majetku, který není předmětem zajišťovacích práv. Insolvenční soud uzavřel, že insolvenční návrh dlužnice, resp. jeho zákonné přílohy (konkrétně seznam majetku a seznam závazků), nebyly i přes výzvu insolvenčního soudu řádně doplněny, a proto insolvenční návrh odmítl.

3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že z obsahu poučení poskytnutého insolvenčním soudem pochopila, že seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců je třeba předložit ve formě elektronické konverze, což také učinila a požadavku insolvenčního soudu tím vyhověla. Pokud jde o údaj o splatnosti jednotlivých závazků, pak v seznamu označila exekuční příkazy a je tak zřejmé, že jde o závazky vykonatelné a tedy splatné. Dlužnice je proto přesvědčena, že i tomuto zákonnému požadavku dostatečně vyhověla. V samotném insolvenčním návrhu pak u každého ze závazků uvedla rok jeho splatnosti. Předložený seznam majetku obsahuje výčet veškerého majetku a je řádně opatřen doložkou o jeho úplnosti a správnosti. Dlužnice tento seznam také vlastnoručně podepsala a má za to, že žádnými vadami netrpí. Přístup insolvenčního soudu považuje za formalistický a navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

4. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení insolvenčního soudu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 5 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

6. Odvolací soud vycházejíce z obsahu insolvenčního spisu dospěl k závěru, že insolvenční soud učinil v projednávané věci správná a úplná skutková zjištění, a proto lze v tomto směru na odůvodnění napadeného rozhodnutí odkázat.

7. Dle § 104 odst. 1 IZ platí, že podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

8. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 44 INS 20823/2017

nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (§ 104 odst. 2 IZ).

9. V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (§ 104 odst. 3 IZ).

10. Podle § 128 odst. 2 IZ platí, že nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu a je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Je-li insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

11. Dle odvolacího soudu lze sice přisvědčit dlužnici, že styl usnesení insolvenčního soudu ze dne 20. 11. 2017 (č. d. A-5), kterou byla vyzvána k doplnění náležitostí zákonem stanovených příloh insolvenčního návrhu, nebyl zvolen příliš vhodně (použití podtrženého a tučného písma), avšak z jeho obsahu jednoznačně vyplývá požadavek na doplnění předloženého seznamu závazků tak, že dlužnice u všech závazků uvede dobu jejich splatnosti.

12. Obsah povinnosti dlužníka uvést v seznamu závazků údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků (§ 104 odst. 3 IZ) je v rozhodovací praxi insolvenčních soudů vykládán tak, že dlužník v seznamu závazků u jednotlivých závazků uvede jejich konkrétní výši a výslovně se vyjádří, zda jde o závazek splatný či nikoli, a kdy jeho splatnost nastala.

13. Názor dlužnice, že svoji povinnost řádně splnila tím, že u každého ze závazků označila jednotlivé exekuční příkazy (např. exekuční příkaz EÚ Praha-východ JUDr. Smékal u závazku pod pořadovým číslem 1) nepovažuje odvolací soud s ohledem na shora uvedené za správný. Z pohledu posouzení úplnosti obsahových náležitostí seznamu závazků není důvodná ani námitka dlužnice, že údaj o splatnosti jednotlivých závazků lze dohledat v samotném insolvenčním návrhu či v jiných připojených listinách.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 44 INS 20823/2017

14. Odvolací soud připomíná, že seznamy majetku, závazků a zaměstnanců předložené dlužníkem, opatřené prohlášením o jejich úplnosti a správnosti, představují důležité podklady pro další postup v insolvenčním řízení, a proto insolvenční zákon přesně vymezuje jejich povinné obsahové náležitosti. Absence těchto seznamů či nedostatek jejich obsahu představuje vadu, která, není-li na výzvu insolvenčního soudu dlužníkem odstraněna, má za následek odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka.

15. Pokud insolvenční soud v přezkoumávané věci důsledně požadoval doplnění chybějících zákonem stanovených náležitostí seznamu závazků a z nesplnění této povinnosti dovodil zákonem předvídané následky, nelze jeho postup považovat za formalistický.

16. Insolvenční soud proto nepochybil, jestliže po opětovném předložení seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců v podání dlužnice ze dne 23. 11. 2017 (č. d. A-6) dospěl k závěru, že seznam závazků údaj o splatnosti jednotlivých závazků i přes řádně poskytnuté poučení nadále neobsahuje a k řádnému doplnění insolvenčního návrhu ze strany dlužnice proto nedošlo.

17. Odvolací soud má shodě jako soud insolvenční za to, že byly naplněny podmínky stanovené v § 128 odst. 2 IZ k tomu, aby byl insolvenční návrh dlužnice odmítnut.

18. Z výše uvedených důvodů považuje odvolací soud napadené usnesení insolvenčního soudu za věcně správné, proto je dle § 219 o. s. ř. potvrdil.

19. Dlužnici pak nic nebrání v tom, aby po právní moci tohoto usnesení znovu podala u insolvenčního soudu řádný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, jehož přílohy budou obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 25. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá