2 VSOL 1216/2013-A-14
KSOS 33 INS 13849/2013 2 VSOL 1216/2013-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Morávií 1313/1, Kopřivnice, PSČ 742 21, identifikační číslo 74432729, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 13849/2013-A-9 ze dne 5.11.2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice k insolvenční návrhu nepřipojila zákonem stanovené přílohy, soud proto usnesením č. j. KSOS 33 INS 13849/2013-A-8 ze dne 30.7.2013 vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení doplnila svůj insolvenční návrh tak, že k němu připojí seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají její úpadek nebo hrozící úpadek. Současně soud dlužnici poučil o náležitostech těchto příloh a následcích nesplnění této výzvy. Dlužnice na výzvu soudu požadované přílohy nepřipojila, soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že podala insolvenční návrh, ke kterému připojila seznam závazků a seznam majetku, její dluhy nepocházejí z podnikání, a proto nebyl přiložen seznam zaměstnanců; žádné zaměstnance nikdy neměla a nemá. Podle jejího názoru splnila požadavky pro zahájení insolvenčního řízení, když z připojených seznamů vyplývá, že má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, které není schopna plnit, neboť je neplní dlouhodobě, a to po dobu přesahující 3 měsíce. Navrhuje proto, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle § 7 věty před středníkem IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle čl. II přechodných ustanovení zákona č. 294/2013 Sb., tj. novely IZ účinné od 1.1.2014, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 103 odst. 1 věty první a odst. 2 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 3 odst. 3 věty prvé IZ, dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužníka více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Podle § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně dne 16.5.2013 insolvenční návrh, kterým se domáhala rozhodnutí o úpadku. V návrhu uvedla, že je nepochybné, že je v úpadku ve smyslu ust. § 3 IZ, když má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů a tyto závazky není schopna plnit, neboť závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti a není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči ní výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dále uvedla, že její dluhy nepochází z podnikání, je i předlužena, neboť souhrn jejích závazků výrazně převyšuje hodnotu jejího majetku. K tomu odkázala na seznam majetku a seznam závazků. K návrhu dlužnice doložila seznam majetku a seznam závazků, ve kterém označila nezajištěné závazky, a to 6 nevykonatelných závazků a 4 vykonatelné závazky, u všech závazků označila věřitele, u nevykonatelných závazků právní důvod, u vykonatelných závazků příslušný exekuční spis, u 2 závazků neuvedla jejich výši. Usnesením č. j. KSOS 33 INS 13849/2013-A-8 ze dne 30.7.2013 soud vyzval dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného usnesení doplnila insolvenční návrh tak, že předloží samostatný seznam zaměstnanců, v němž výslovně uvede, zda má či nemá zaměstnance; má-li zaměstnance, označí je jménem, příjmením a bydlištěm, s poučením, že je povinna takto předložený seznam zaměstnanců podepsat a výslovně uvést, že je úplný a správný; dále aby v téže lhůtě předložila listiny, které dokládají její úpadek nebo hrozící úpadek. Současně dlužnice byla v usnesení poučena, že nedoplní-li ve stanovené lhůtě insolvenční návrh, insolvenční soud jej odmítne. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 8.8.2013. Na základě shora uvedeného odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice v rozporu s ust. § 104 odst. 4 IZ nepřipojila ke svému insolvenčnímu návrhu řádný seznam zaměstnanců, a to i za situace, kdy dle tvrzení dlužnice žádné zaměstnance nemá. Podle ust.§ 104 odst. 4 IZ je totiž dlužnice povinna, nemá-li žádné zaměstnance, uvést to v seznamu výslovně, jakož i výslovně v něm uvést, že seznam je správný a úplný, a podepsat jej. Z tohoto důvodu je právně nevýznamná odvolací námitka dlužnice, že seznam zaměstnanců k insolvenčnímu návrhu nepřipojila z důvodu, že žádné zaměstnance nikdy neměla a nemá.

Soud prvního stupně proto postupoval správně podle ust. § 128 odst. 2 IZ, když poté, co vyzval dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu (s poučením o následcích nesplnění výzvy soudu), insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Nadto odvolací soud považuje za nutné uvést, že insolvenční návrh dlužnice nesplňuje ani náležitosti řádného insolvenčního návrhu ve smyslu ust. § 103 odst. 1 a odst. 2 IZ. Dlužnice v insolvenčním návrhu totiž pouze obecně citovala znění zákonného ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 3 IZ, aniž by uvedla konkrétní skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že je v úpadku ve formě platební neschopnosti nebo předlužení. Dlužnice sice uvedla skutečnosti, ze kterých vyplývá, že má více věřitelů, avšak z jejích tvrzených skutečností není zřejmé, zda závazky vůči těmto věřitelům jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť ke splatnosti závazků dlužnice nic konkrétního neuvedla. Dlužnice ani neuvedla žádné konkrétní skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že tyto závazky není schopna plnit. Z tvrzení dlužnice nelze ani dovodit, že je předlužena, když u všech závazků neuvedla jejich výši.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 28. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu