2 VSOL 1215/2017-B-95
KSOS 34 INS 16750/2014 2 VSOL 1215/2017-B-95

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníků a) Lubomíra anonymizovano , anonymizovano a b) Věry anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Ostravě-Výškovicích, Břustkova 587/27, PSČ 700 30, o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.7.2017, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-81,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zrušil konkurs prohlášený na majetek dlužníků po splnění rozvrhového usnesení dle § 308 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/20006 Sb. (výrok I.) a insolvenčnímu správci JUDr. Aleši Vídenskému uložil splnit povinnosti dané § 313 odst. 2 téhož zákona ve lhůtě 30 dnů (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že zrušil konkurs postupem podle § 308 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/20006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), když insolvenční správce ve zprávě isir.justi ce.cz ze dne7.7.2017 sdělil, že splnil rozvrhové usnesení ze dne 9.5.2017, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-79. Dále vyjmenoval povinnosti, které ukládá § 313 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Výslovně uvedli, že se odvolávají proti výroku I. usnesení KSOS 34 INS 16750/2014-B-81. Namítali, že v insolvenčním řízení byl dlužník Lubomír Vrzáň okraden insolvenčním správcem za přihlížení insolvenčního soudu. Zopakovali, že si nepřáli, aby Lubomír Vrzáň byl veden jako dlužník a že insolvenční soud přislíbil dlužnici splátkový kalendář.

S účinností od 1.7.2017 byl insolvenční zákon novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. a s účinností od 30.9.2017 zákonem č. 296/2017 Sb. Odvolání bylo podáno oprávněnými osobami včas a obsahuje odvolací důvod ve smyslu § 205 odst. 1 písm. c) a g) o. s. ř. Proto odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 3, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům. Pro posouzení správnosti závěrů insolvenčního soudu a jeho postupu ve věci je podstatné, že insolvenční soud usnesením ze dne 22.10.2014, č. j. KSOS 16750/2014-A-10, rozhodl o úpadku dlužníků-manželů Lubomíra anonymizovano a Věry anonymizovano , povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Aleše Vídenského. Usnesením ze dne 28.5.2015, č. j. KSOS 16750/2014-B-7, schválil oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty a vyjmenoval majetek náležející do majetkové podstaty. Konečnou zprávu a odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce pak schválil usnesením ze dne 17.2.2016, č. j. KSOS 16750/2014-B-45. V řízení byla zpeněžena majetková podstata v částce 648.111 Kč a částka určená k uspokojení nezajištěných věřitelů činila 447.513,82 Kč. Rozvrhovým usnesením ze dne 9.5.2017, č. j. KSOS 16750/2014-B-79, byla tato částka rozvržena mezi jedenáct věřitelů a ve zprávě ze dne 7.7.2017 insolvenční správce JUDr. Aleš Vídenský oznámil insolvenčnímu soudu splnění rozvrhového usnesení. V takto ustaveném skutkovém rámci věci nemohl insolvenční soud rozhodnout o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení již proto, že v insolvenčním řízení dlužníků rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníků nebylo vůbec vydáno. Aplikace § 308 odst. 1 písm. c) IZ tedy nebyla namístě a rozhodnutí o zrušení konkursu (kterým se insolvenční řízení končí) muselo být zcela překvapivým rozhodnutím nejen pro dlužníky samotné, ale i pro další účastníky insolvenčního řízení. Uvedená zjištění a úvahy odvolacího soudu ústí v závěr, že insolvenční soud zatížil řízení vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Proto odvolací soud napadené usnesení zrušil (§ 219a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.) a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.). Závěrem odvolací soud podotýká, že opravné usnesení č. j. KSOS 16750/2014-B-83, kterým rozhodl insolvenční soud dne 11.8.2017, bylo odklizeno usnesením odvolacího soudu ze dne 20.12.2017, č. j. KSOS 16750/2014, 2 VSOL 1020/2017-B-92.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 20. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu