2 VSOL 1211/2017-B-43
č. j. KSOS 33 INS 26633/2013 2 VSOL 1211/2017-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužnice: Barbora anonymizovano , anonymizovano identifikační číslo 73278726 bytem 756 43 Kelč 464 zastoupená Mgr. Zdeňkem Machem, advokátem sídlem Dr. Skaláka 1447/10, 750 02 Přerov

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2017, č. j. KSOS 33 INS 26633/2013-B-27

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2017, č. j. KSOS 33 INS 26633/2013-B-27 se mění tak, že se oddlužení neruší a insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužnice Barbory Macháčkové (výrok I.), insolvenční řízení zastavil (výrok II.), schválil odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce Mgr. Antonína Jurečky v celkové výši 4 649 Kč včetně DPH a dále jeho odměnu za zpeněžení předmětu zajištění ve výši 81 508,38 Kč včetně DPH s tím, že část odměny a hotových výdajů ve výši 43.560 Kč byla správci dlužníkem již uhrazena a zbylá část nárokované odměny a hotových výdajů ve výši 1.089 Kč bude po právní moci tohoto usnesení vyplacena správci z účtu Krajského soudu v Ostravě. (výrok III.) a zprostil insolvenčního správce funkce (výrok IV.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 1. 4. 2014, č. j. KSOS 33 INS 26633/2013-B-5 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a termín první splátky byl určen na květen 2014. Ze zpráv o plnění oddlužení insolvenční soud zjistil, že za 24 měsíců byli nezajištění věřitelé uspokojeni v rozsahu 4,70 % a předpokládaná míra jejich uspokojení činí 11,74 %. Za účelem projednání neplnění oddlužení bylo na 24. 10. 2016 nařízeno jednání, na kterém dlužnice přislíbila, že bude poskytován přislíbený dar a má rovněž rozjednaný další příjem. S ohledem na uvedené, poskytl insolvenční soud dlužnici k nápravě lhůtu do března 2017. Ze zprávy o plnění oddlužení č. 6 ze dne 15. 5. 2017 však insolvenční soud zjistil, že aktuální míra uspokojení dosahuje 8,65 % a předpokládaná míra uspokojení 14,42 %. Na základě toho měl insolvenční soud za nepochybné, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře. isir.justi ce.cz -2-KSOS 33 INS 26633/2013

Proto insolvenční soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení. Protože majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (dle aktualizovaného seznamu majetkové podstaty ze dne 1. 8. 2017 dlužnice nevlastní žádný majetek) a rovněž nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), rozhodl insolvenční soud současně o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce. Spolu s tím rozhodl také o jeho odměně a hotových výdajích.

3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že její příjem ze zaměstnání ve výši 18 273 Kč měsíčně jí ve spojení s darem od tchána, který se v darovací smlouvě ze dne 23. 10. 2017 rozhodl přispívat na její oddlužení do října 2017 měsíčně částkou 31 000 Kč, umožní, aby do konce schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře v dubnu 2019 zaplatila nezajištěným věřitelům částku 1 001 661 Kč, čímž by jejich pohledávky v celkové výši 3 160 848 Kč byly uspokojeny z 31,6 %. Proto navrhla, aby odvolací soud rozhodnutí insolvenčního soud změnil a v oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo pokračováno.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a obsahuje způsobilý odvolací důvod ve smyslu § 205 odst. 2, písm. e) a g) o. s. ř., přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 3 a 5 o. s. ř.), a dospěl k těmto závěrům.

8. Po doplnění dokazování na jednání konaném na 15. 2. 2018 vycházel odvolací soud při svém rozhodování z níže popsaného skutkového stavu: -usnesení ze dne 19. 12. 2013 (č. d. A-10) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice, povolil její oddlužení a ustanovil do funkce insolvenčního správce, -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 30. 1. 2014 (č. d. B-2) vyplývá, že výše pohledávek nezajištěných věřitelů činí 3 161 743,56 Kč, dlužnice je vdaná a má vyživovací povinnost ke třem dětem žijícím ve společné domácnosti, dlužnice má příjmy od tří zaměstnavatelů, jejichž čistá výše činí celkem 22 540 Kč měsíčně, dále přislíbila,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 33 INS 26633/2013

že předloží darovací smlouvu na částku 10 000 Kč měsíčně, přičemž za tohoto stavu by předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činila 30,32 %, -z protokolu o přezkumném jednání a první schůze věřitelů ze dne 17. 2. 2014 (č. d. B-3) vyplývá, že zjištěny byly pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 3 161 743,56 Kč (viz seznam přihlášených pohledávek), -z darovací smlouvy uzavřené dne 14. 2. 2014 mezi Jaromírem Machačem jako dárcem a dlužnicí jako obdarovanou (č. d. B-4) vyplývá, že dárce přislíbil přispívat dlužnici na oddlužení měsíčně částkou 9 000 Kč, když podpis dárce na této smlouvě je úředně ověřen, -usnesením ze dne 1. 4. 2014 (č. d. B-5) schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že jeho plnění začne měsícem květnem 2014, plátcům příjmů a dárci pak uložil, aby příjmy (dar) nevypláceli dlužnici, nýbrž přímo insolvenčnímu správci, který je povinen postižitelnou část těchto příjmů použít po odečtení své odměny a hotových výdajů k upokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, a to v poměru v tomto usnesení uvedeném, -z protokolu o jednání konaném před insolvenčním soudem dne 25. 10. 2016 (č. d. B-17), jehož předmětem bylo projednání možného zrušení schváleného oddlužení dlužnice potvrdila, že plnění splátkového kalendáře není z její strany dostatečné a přislíbila, že dar začne být pravidelně poskytován, přičemž má rozjednán další příjem, -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 15. 5. 2017 (č. d. B-20) vyplývá, že dlužnice do dubna 2017 (po 36 měsících trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře) uhradila nezajištěným věřitelům částku 273 525 Kč, představující 8,65 % jejich pohledávek, když předpokládaný míra uspokojení těchto pohledávek činí 14,42 %, přičemž přislíbený dar je poskytován nepravidelně, -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 6. 2. 2018 (č. d. B-37) vyplývá, že na účtu majetkové podstaty je deponována částka 184 211 Kč (poskytnutá po zrušení schváleného oddlužení dlužnicí), kterou lze v případě pokračování oddlužení plněním splátkového kalendáře použít k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, dlužnice dosud těmto věřitelům uhradila částku 357 808 Kč k dosažení alespoň 30 % (tj. 948 254 Kč) tak zbývá uhradit částka 406 235 Kč, -z výplatních pásek z pracovního poměru dlužnice u zaměstnavatelů Ing. Petra Němce a VALCOMP-Ing. Němec s.r.o. za období leden až prosinec 2017 (č. d. B-38 a B-39) vyplývá, že průměrný čistá měsíční příjem dlužnice u těchto zaměstnavatelů činí celkem 18 237 Kč, -z darovací smlouva ze dne 23. 10. 2017 uzavřené mezi Jaromírem Macháčem jako dárcem a dlužnicí jako obdarovanou (č. d. B-38) vyplývá, že se dárce zavázal poskytovat dlužnici pro oddlužení plněním splátkového kalendáře dar ve výši 31 000 Kč měsíčně (podpis dárce na této smlouvě je úředně ověřen).

9. Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

10. Podle 406 odst. 3 IZ v rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 33 INS 26633/2013

a) uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni měsíce částku stanovenou podle § 398 z příjmů, které získá po schválení oddlužení, a to podle poměru jejich pohledávek určeného ve zprávě pro oddlužení. Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení, b) označí příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit první splátku, c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, d) přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen plátce mzdy dlužníka ), aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

11. Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

12. Podle § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

13. Podle § 418 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla- li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

14. Na základě výše uvedených skutkových zjištění je zřejmé, že ke splnění splátkového kalendáře (uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 % a úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce) by dlužnice musela do dubna 2019 (za zbývajících 14 měsíců) zaplatit nezajištěným věřitelům alespoň 406 235 Kč, tedy částku 29 016 Kč měsíčně. Po zohlednění odměny a hotových výdajů insolvenčního správce (za období od září 2017 do dubna 2019) by pak částka určená měsíčně pro oddlužení plněním splátkového kalendáře musela v případě dlužnice činit minimálně 30 572 Kč. Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOS 33 INS 26633/2013

15. V situaci, kdy z příjmů dlužnice ve výši 18 373 Kč měsíčně lze měsíčně srážet částku 3 880 Kč a přislíbený (a již poskytovaný) dar je ve výši 31 000 Kč měsíčně, je možné vycházet z toho, že částka určená pro oddlužení plněním splátkového kalendáře bude činit 34 880 Kč.

16. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude výše uvedená částka ze strany dlužnice pravidelně (do dubna 2019) poskytována, pak míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů při oddlužení plněním splátkového kalendáře dosáhne 31,6 %.

17. Odvolací soud se proto domnívá, že důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ, tedy že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, již není v případě dlužnice naplněn a ve schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře lze pokračovat.

18. Proto odvolací postupoval dle § 220 odst. 1 o. s. ř. a napadené usnesení insolvenčního soudu změnil tak, že se oddlužení neruší a insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena nebyla nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

Olomouci 15. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá