2 VSOL 121/2013-A-12
KSBR 31 INS 28186/2012 2 VSOL 121/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Bohumila anonymizovano , anonymizovano , bytem 664 05 Veletice 153, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.11.2012, č. j. KSBR 31 INS 28186/2012-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh. V důvodech usnesení uvedl, že dlužník se tímto návrhem (doručeným soudu dne 13.11.2012) domáhal rozhodnutí o úpadku. Po vyhodnocení návrhu však dospěl soud k závěru, že dlužník nesplnil svou povinnost tvrdit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti. Z návrhu nelze zjistit, že dlužník má více věřitelů (své věřitele v insolvenčním návrhu neuvedl), že má alespoň dva závazky po splatnosti déle než 30 dnů a zároveň tyto není schopen hradit. Dlužník v návrhu nejen neoznačil své věřitele, ale neuvedl ani splatnost jednotlivých závazků (kdy a jaké závazky jsou splatné) a zda jsou splatné v celém rozsahu. K insolvenčnímu návrhu přiložený seznam závazků není dlužníkem podepsán a dlužník v něm neprohlásil, že je úplný a správný. Soud tedy k němu nemohl přihlédnout. Uzavřel, že insolvenční návrh dlužníka je neurčitý a neprojednatelný, a proto jej odmítl podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V jeho doplnění ze dne 27.12.2012 uvedl, že v insolvenčním návrhu dostatečně popsal všechny skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek, a vše řádně doložil doklady, které tento závěr dokládají. Vyjádřil přesvědčení, že soud rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu na základě nesprávného posouzení rozhodujících skutečností. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému rozhodnutí.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a/ odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí dle ust. § 42 odst. 4 o.s.ř. obsahovat i náležitosti stanovené ust. § 103 odst. 1 a 2 IZ. Pokud je insolvenčním navrhovatelem dlužník, patří mezi tyto zvláštní náležitosti i uvedení skutečností osvědčujících jeho úpadek nebo hrozící úpadek a označení důkazů, kterých se dovolává.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). Dle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem ze dne 12.11. 2012, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 13.11. 2012, domáhal rozhodnutí o úpadku a insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek uvedl, že žádá o povolení oddlužení, protože své dluhy není schopen splatit. Dluží již z dřívější doby, kdy podnikal a učinil nepříznivá rozhodnutí. Dluhy stále narůstají a dlužník je není schopen splácet, neboť je nemocný, zdravotní stav se mu zhoršil a je v invalidním důchodu. Dále uvedl, že nevlastní žádný movitý a nemovitý majetek, výše dluhů činí 989.551 Kč, jeho příjem činí 9.143 Kč, měsíčně může splácet částku 4.000 Kč. V popisu závazků dlužník odkázal na závazky uvedené v příloze. V seznamu příloh označil kromě jiných listin seznam závazků. Z listiny označené jako závazky vzniklé z podnikání a ostatní závazky se podává, že dlužník označil náležitým způsobem své věřitele, uvedl výši dlužné částky a u některých věřitelů (závazků) uvedl i splatnost závazku (např. BOHEMIA ENTITY s.r.o., Jihomoravská plynárenská a.s., Telefonica 02 Czech Republic, a.s.). Jak však správně uvedl soud prvního stupně, seznam závazků není opatřen prohlášením dlužníka o jeho správnosti a úplnosti a neobsahuje podpis dlužníka.

Odvolací soud se zcela ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že podaný insolvenční návrh vykazuje vady, které brání pokračování v řízení. Dlužník v návrhu neuvedl žádná konkrétní tvrzení, která by svědčila o jeho úpadku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 IZ, neboť neuvedl skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že má alespoň dva věřitele, jejichž pohledávky jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 písm. a/, b/ IZ) a že tyto závazky není schopen hradit (§ 3 odst. 1 písm. c/, odst. 2 IZ). Tyto vady jsou nedostatkem insolvenčního návrhu, který brání pokračování v řízení. Proto postupoval soud prvního stupně správně, pokud insolvenční návrh dlužníka podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítl.

K poukazu dlužníka na připojené přílohy odvolací soud uvádí, že dlužníkem doložený seznam závazků nemá povahu zvláštní listiny , která tvoří povinnou přílohu insolvenčního návrhu dlužníka a jejíž obsah je definován insolvenčním zákonem. Těmito povinnými přílohami jsou konkrétně seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 20.5. 2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 26/2011 pod číslem 5, formuloval závěr, že pokud dlužník předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil a údajů v takovém seznamu obsažených se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.

V poměrech projednávané věci lze tedy uzavřít, že seznam závazků, který dlužník předložil v této věci, nemůže být pokládán za způsobilý zdroj poznání o závazcích dlužníka již proto, že neobsahuje dlužníkem podepsané výslovné prohlášení o jeho správnosti a úplnosti ve smyslu ust. § 104 odst. 4 IZ. Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení

otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzená jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 25. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu