2 VSOL 1209/2015-B-43
KSBR 33 INS 23800/2014 2 VSOL 1209/2015-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníků a) Rostislava anonymizovano , anonymizovano a b) Hany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Zbýšov u Brna, 9. května 292, PSČ 664 11, zastoupených JUDr. Petronelou Sojkovou, advokátkou, se sídlem Rosice, Brněnská 555, PSČ 665 01, o způsobu řešení úpadku dlužníků, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2015, č. j. KSBR 33 INS 23800/2014-B-12

takto:

Řízení o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2015, č. j. KSBR 33 INS 23800/2014-B-12, s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ), neschválil oddlužení dlužníků (výrok I.)., na majetek dlužníků prohlásil konkurs (výrok II.) s tím, že tento bude projednáván jako nepatrný konkurs (III.).

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, které následně vzali podáním ze dne 15. 1. 2016 (č. d. B-40) v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen

o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Odvolací soud po zjištění, že dlužníci vzali podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, postupoval dle ustanovení § 207 odst. 2 o. s. ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e\ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu