2 VSOL 1205/2017-B-69
č. j. KSBR 53 INS 10821/2013 2 VSOL 1205/2017-B-69

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužnice: Marta anonymizovano , anonymizovano bytem Nová 324, 679 02 Rájec-Jestřebí zastoupená advokátem JUDr. Martinem Rimkem sídlem Benešovská 1897/24, 101 00 Praha 10, Vinohrady

za účasti: Krajské státní zastupitelství v Brně sídlem Mozartova 3, PSČ 601 52, Brno,

o návrhu dlužnice na nařízení předběžného opatření, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. listopadu 2017, č.j. KSBR 53 INS 10821/2013-B-57

takto: Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. listopadu 2017, č.j. KSBR 53 INS 10821/2013-B-57 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) uvedeným usnesením návrh dlužnice, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým pozastaví zpeněžování majetkové podstaty dlužnice, do doby, než bude po případném vstupu státního zastupitelství do tohoto řízení, uzavřena trestněprávní rovina věci, a než bude bezúhonnost a beztrestnost, zejména věřitele P2, ve vztahu k dlužnici a v tomto insolvenčním řízení postavena na jisto, zamítl. Podle názoru insolvenčního soudu se dlužnice domáhá pozastavení zpeněžování majetkové podstaty ve snaze zmařit nebo alespoň co nejvíce oddálit zpeněžení zajištěných nemovitostí, ve kterých dosud se svým manželem a synem bydlí. Takový návrh nesměřuje k zatímní úpravě dispozice dlužnice s majetkem v majetkové podstatě, ale má zabránit insolvenčnímu správci v provádění jeho úkonů v řízení, tj. zpeněžit majetek dlužnice a výtěžek následně použít k uspokojení jejích věřitelů. Insolvenční správce je subjektem insolvenčního řízení, nikoli jeho účastníkem (§ 9, § 14 a § 15 insolvenčního zákona), a proto přiměřená aplikace ustanovení občanského soudního řádu nebo aplikace insolvenčního zákona týkajících se institutu předběžného opatření je vůči němu v insolvenčním řízení samém vyloučena. isir.justi ce.cz -2-KSBR 53 INS 10821/2013

2. Toto usnesení napadla dlužnice pouze blanketním odvoláním, přičemž na výzvu soudu sdělila, že s ohledem na to, že dne 15.11.2017 proběhla dražba, na základě které byl nemovitý majetek dlužnice zpeněžen, shledává odpadnutí důvodu pro případné vydání PO (bylo relevantní a účelné pouze do 15.11.2017) a již podané odvolání doplňovat nebude.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

4. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17.04.2013, návrh na nařízení předběžného opatření byl podán dne 10. 11. 2017, insolvenční soud o návrhu rozhodl dne 13. 11. 2017, proto v odvolacím řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1.7.2017 (dále jen IZ ).

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ).

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), učinil tak, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

7. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

8. Předběžné opatření je procesním institutem občanského práva, který slouží k ochraně práv účastníků řízení, je nástrojem k zatímní úpravě jejich poměrů, případně nachází své využití v případech, kdy je obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí, než je ve věci vydáno definitivní rozhodnutí. Insolvenční zákon obsahuje v ustanovení § 82 IZ speciální úpravu předběžného opatření ve vztahu k ustanovením § 74 a násl. o.s.ř., resp. § 102 o.s.ř., která jsou modifikována pro účely insolvenčního řízení.

9. Insolvenční soud správně posoudil, že návrh dlužnice nesleduje zatímní úpravu jejích poměrů, nýbrž se svým návrhem snaží mařit činnost insolvenčního správce, návrh k omezení

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 53 INS 10821/2013

účinků řízení nebyl postaven ani na důvodech hodných zvláštního zřetele , neboť nekalou činnost věřitele č. 2 ani správce soud neshledal, naopak dlužnice zřetelně sledovala svůj zájem zmařit či alespoň oddálit zpeněžování, což je v rozporu s účelem řízení a v nesouladu se zájmem věřitelů na uspokojení pohledávek. Sledovala-li dlužnice zvýšený dohled ze strany státního zastupitelství, zvolila nevhodnou formu, přičemž vstupu státního zastupitelství dosáhla svým pouhým podnětem.

10. Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, státnímu zastupitelství, věřitelům a), b) a c) a předběžnému insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá