2 VSOL 120/2012-A-15
KSBR 24 INS 21685/2011 2 VSOL 120/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Petra Macháčka, nar. 2. června 1981, trvale bytem ve Strážnici, nám. Svobody 503, PSČ 696 62, adresa pro doručování: Hroznová Lhota, Kozojídky 125, PSČ 696 63, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 6.2.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2012, č.j. KSBR 24 INS 21685/2011-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. ledna 2012, č.j. KSBR 24 INS 21685/2011-A-9, se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 104 odst. 1, 3 a 4, § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V důvodech uvedl, že dlužník se svým návrhem doručeným soudu dne 24. 11. 2011 domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojil dlužník návrh na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 28.11.2011, č.j. KSBR 24 INS 21685/2011-A-4 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil seznam svého majetku o výslovné vyjádření k dobytnosti své pohledávky, seznam svých závazků doplnil tak, že výslovně uvede, jsou-li jeho věřiteli osoby blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, popř. výslovně uvede, že jimi nejsou, a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč, popř. výslovně uvede, že závazky nepopírá, dále, aby předložil seznam svých zaměstnanců, a to s tím, že dlužník měl seznamy znovu podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné, a dále aby sdělil další skutečnosti důležité pro posouzení jeho návrhu. Současně soud dlužníka poučil ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ, že nebude-li doplněný seznam majetku a závazků a seznam zaměstnanců včetně prohlášení ve stanovené lhůtě předložen, insolvenční soud jej odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 20.12.2011 2011. Podáním doručeným soudu dne 27.12.2011, 3.1.2012 a 4.1.2012 dlužník reagoval na výše uvedenou výzvu insolvenčního soudu a k seznamu majetku prohlásil, že kromě pohledávky vůči panu Zacharovi ve výši Kč 205.000,-Kč nevlastní žádný majetek, k seznamu závazků uvedl, že osobou blízkou je věřitel Štěpán Macháček, že své závazky nepopírá, a k seznamu zaměstnanců uvedl, že žádné nemá. Dlužník tedy nesplnil výzvu insolvenčního soudu a nepředložil řádné (doplněné) seznamy svého majetku, svých závazků, a zaměstnanců, které by obsahovaly všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 104 IZ. Jednak se dlužník nevyjádřil k dobytnosti své pohledávky, dále, a to především, seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců neopatřil výslovným prohlášením o úplnosti a správnosti. Pouze předložení úplných a správných seznamů majetku, závazků a zaměstnanců může být předpokladem úspěšného pokračování insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené proto insolvenční soud v souladu s citovaným ustanovením § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že dle výzvy soudu požadované údaje doplnil. Nicméně z opatrnosti znovu zasílá odvolacímu soudu seznamy svého majetku, závazků, své příjmy a to v souladu s ust. § 104 IZ. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Ke svému odvolání dlužník mimo jiné předložil seznamy svých příjmů, za rok 2007,2008, dále seznam svých závazků a seznam majetku, v posledně uvedeném seznamu opět uvedl svou vykonatelnou pohledávku za Romanem Zacharem (označil exekuční titul), včetně toho, že k dobytnosti této pohledávky v částce 205.000,-Kč uvedl, že dne 3.2.2011 byl vydán soudním exekutorem Mgr. Čeňkem Bělastou, Exekutorský úřad Bruntál, exekuční příkaz, který nabyl právní moci dne 7.2.2011, jímž bylo rozhodnuto o provedení exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu povinného u plátce Kuřim-věznice, Vězeňská služba České republiky. Ohledně těchto seznamů dlužník prohlásil, že jsou správné a úplné, což potvrdil svým úředně ověřeným podpisem.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5, odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Obsah insolvenčního návrhu vymezuje insolvenční zákon v ustanovení § 103 a náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka stanoví § 104 IZ v odstavci 1, podle něhož, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků, s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Ustanovení § 104 odst. 2, 3 a 4 IZ dále vymezuje podrobnosti, které mají být uvedeny v seznamu majetku, v seznamu závazků a v seznamech zaměstnanců.

V seznamu majetku (§ 104 odst. 2 IZ) je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

V seznamu závazků (§ 104 odst. 3 IZ) je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč, má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 podobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné s úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávaném případě z obsahu spisu vyplývá, že dlužník sice ke svému insolvenčnímu návrhu předložil seznam svého majetku a závazků, nicméně u pohledávky, která je dle seznamu majetku jediným majetkem dlužníka se nevyjádřil k její dobytnosti. Dále se nevyjádřil se k tomu zda má zaměstnance a žádný z již předložených seznamů (majetku a závazků) neobsahoval výslovné prohlášení, že jde o seznamy správné a úplné. Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud dlužníka v tomto směru usnesením ze dne 28.11.2011 (A-4) vyzval a poučil jej jak má tyto seznamy ve stanovené lhůtě doplnit a současně jej poučil o následcích, pokud nebudou seznamy řádně doplněny, včetně prohlášení o jejich správnosti a úplnosti. Dlužník na tuto výzvu soudu reagoval třemi podáními, nicméně vady seznamů zcela neodstranil, neboť k dobytnosti své pohledávky se opět nevyjádřil a oba seznamy (majetku a závazků), včetně dlužníkova sdělení, že nemá zaměstnance, zůstaly bez výslovného prohlášení o správnosti a úplnosti. Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení.

Odvolací soud souhlasí se závěry soudu prvního stupně, že samotný insolvenční návrh dlužníka obsahoval potřebné náležitosti dle § 103 IZ a že nedostatky byly pouze v povinných přílohách (§ 104 IZ), jak již bylo uvedeno shora. Jelikož dlužník vady těchto seznamů náležitě neodstranil, postupoval soud prvního stupně opět správně, pokud insolvenční návrh dlužníka dle § 128 odst. 2 IZ z tohoto důvodu odmítl, přičemž o tomto následku byl dlužník předem a náležitě poučen.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Jen pro úplnost na adresu dlužníka, který vady seznamů odstranil až v rámci svého odvolání, odvolací soud dodává, že vady insolvenčního návrhu, včetně vad příloh ve smyslu ust. § 104 IZ může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud (soud prvního stupně) nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu podle § 128 odst. 1 IZ, případně dle odst. 2 tohoto zákonného ustanovení. K odstranění vad insolvenčního návrhu a jeho příloh, jež byly provedeny až v odvolacím řízení nelze přihlédnout. Dlužníkovi však po obdržení tohoto usnesení Vrchního soudu v Olomouci nic nebrání v tom, aby svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení opětovně podal a připojil k němu všechny požadované přílohy se všemi potřebnými náležitostmi (§ 104 odst. 1-4 IZ).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e do dvou měsíců od jeho doručení podat prostřednictvím Krajského soudu v Brně dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (§ 239 odst. 3, § 240 o.s.ř.). Okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku se toto usnesení považuje za doručené. Lhůta k podání dovolání však začíná dlužníkovi běžet až ode dne, kdy mu bude písemné vyhotovení tohoto usnesení odvolacího soudu doručeno zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 8. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu