2 VSOL 1197/2016-B-38
KSBR 52 INS 19285/2014 2 VSOL 1197/2016-B-38

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Černé Hoře, Na Ulici 221, PSČ 679 21, zastoupeného Ing. Jaromírem anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00, o zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 8. 2016, č. j. KSBR 52 INS 19285/2014-B-25 ,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. p o t v r z u j e .

II. Odvolání dlužníka proti výrokům III. a IV. tohoto usnesení se odmítá.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil (výrok II.), deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.) a rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok IV.). isir.justi ce.cz

V odůvodnění usnesení insolvenční soud zrekapituloval průběh dosavadního insolvenčního řízení s důrazem na postupně podávané zprávy insolvenční správkyně Mgr. Dariny Šlampové a průběh jednání konaného dne 27.7.2016. S odkazem na znění § 418 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), uzavřel, že v dané věci je třeba schválené oddlužení dlužníka zrušit a na jeho majetek prohlásit konkurs. Dlužník dlouhodobě a opakovaně neplní podstatné povinnosti schváleného způsobu oddlužení, soudu ani správkyni neoznámil změny svého zaměstnání, nepředložil přehled svých příjmů od schválení oddlužení, a to k 15.3.2015 a 15.9.2015, vždy zpětně za šest kalendářních měsíců, ačkoliv byl o této povinnosti opakovaně poučen na první schůzi věřitelů i v usnesení o schválení oddlužení. Tvrdil-li dlužník, že na jeho žádost nereagoval bývalý zaměstnavatel, je zřejmé, že dlužník tuto věc řešil až poté, co ho o přehledy příjmů insolvenční soud urgoval. Dále dlužník dlouhodobě neplní podstatnou část splátkového kalendáře, neboť zejména dlouhodobě řádně není hrazen dar, s aktuální výší dluhu k 27.7.2016 ve výši 75.300 Kč. Přitom insolvenční soud vyšel dlužníkovi vstříc při volbě způsobu oddlužení tak, aby se nemusely zpeněžovat nemovitosti v majetku dlužníka, a při navýšení daru na částku 6.100 Kč měsíčně zvolil jako způsob oddlužení plnění splátkovým kalendářem, ovšem s předpokladem úhrady 100 % nezajištěných pohledávek věřitelů, jak předpokládala správkyně u zpeněžení majetkové podstaty. Dar je však placen velmi nepravidelně, od února 2015 do července 2015 nebyl placen vůbec, naposledy byl zaplacen dne 14.10.2015. U dlužníka připadá v úvahu také nepoctivý záměr, neboť správkyně dlužníka výslovně upozornila na nutnost placení daru, opakovaně sliboval nápravu, avšak od 14.10.2015 do 27.7.2016 na dar nebylo zaplaceno ničeho a dluh na daru se stále navyšuje. Navíc u výplaty mzdy od zaměstnavatele ČSAD Hodonín a. s. za leden 2015 až duben 2015 si dlužník ponechal vyšší částku na mzdě, ačkoliv věděl, že část mzdy podléhá srážce pro účely oddlužení. O nepatrném konkursu rozhodl insolvenční soud podle § 314 odst. 1, písm. a) IZ.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Tvrdil, že výpadky úhrad dle splátkového kalendáře byly způsobeny nezaviněnými změnami v jeho zaměstnání u soukromých firem. K nápravě došlo u nového zaměstnavatele ALPS ELECTRIC s. r. o., u kterého dlužník nastoupil dne 7.7.2016 na pozici skladníka s hrubým platem 16.000 Kč. Dále uvedl, že splátky dárkyně Petry Slámové byly sníženy po narození dcery a přechodu na mateřský příspěvek. Nově se na splátkách bude podílet její partner Marek Jaroš, zaměstnaný u firmy PMP Boskovice jako operátor CNC strojů s platem 15.000 Kč hrubého. Dlužník prohlásil, že uhradí jednorázově dlužnou částku 120.000 Kč ke dni 30.9.2016, a to předjednaným spotřebitelským úvěrem u AIR BANKY v Brně pro zetě Marka Jaroše, který se bude podílet na úhradě dluhu jednorázově a dále pravidelnými splátkami prostřednictvím dárkyně. Prohlášení konkursu by ohrozilo existenci rodiny se čtyřmi členy, kdy rodinný domek v Černé Hoře je společným domovem a bydlištěm, a to bez možnosti náhrady. Navrhl, aby odvolací soud zastavil účinky prohlášeného konkursu a obnovil oddlužení plněním splátkového kalendáře se 100% plněním.

U jednání odvolacího soudu dlužník doplnil, že v průběhu oddlužení změnil čtyři zaměstnavatele, je vyučen instalatérem, naposledy pracoval jako řidič kamionu a zaměstnavatel ukončil pracovní poměr ve zkušební době. Mzdu za leden až duben 2015 od ČSAD Hodonín si ponechal ve vyšší částce, než mu příslušela, neboť si to vůbec neuvědomil. V pátek nebo pondělí nastoupí u nového zaměstnavatele jako brusič kamene, předpokládá plat 15.000 Kč měsíčně hrubého. Měl problém s komunikací s insolvenční správkyní, dlužníkovi nebrala telefon a v kanceláři měla nějakou paní.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a obsahuje způsobilý odvolací důvod dle § 205 odst. 2, písm. g) o. s. ř., přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 3 a 5 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění o dosavadním průběhu řízení a dále zjištění z průběžných zpráv insolvenční správkyně. Skutkový stav věci dlužník ani nezpochybňoval.

Odvolací soud doplnil dokazování zprávou insolvenční správkyně Mgr. Dariny Šlampové ze dne 17.10.2016. Vyplývá z ní, že zaměstnavatel dlužníka ALPS Eletrick czech, s. r. o. sdělil, že dlužník u něj ukončil pracovní poměr ke dni 4.10.2016, ze srážek ze mzdy bylo tímto zaměstnavatelem odvedeno 9.508 Kč, žádná jiná částka v mezidobí na účet majetkové podstaty připsána nebyla. Dlužník je dle jeho sdělení evidován na úřadu práce a hledá si nové zaměstnání. Dále uvedla, že ke dni 30.6.2016 bylo připsáno na účet oddlužení celkem 93.630 Kč, z toho částka 40.600 Kč z daru, 1.093 Kč z deponovaných prostředků (srážky ze mzdy do zahájení insolvenčního řízení) u exekutora JUDr. Dalimila Miki, Exekutorský úřad Klatovy, zbývající částka 51.937 Kč ze srážek ze mzdy. Uhrazeno bylo 18 x 1.089 Kč na zálohách na odměnu a hotových výdajích správkyně, celkem 19.602 Kč. Mezi nezajištěné věřitele bylo rozděleno za 19 měsíců oddlužení 74.028 Kč, jedná se o 13,5 % vzhledem k objemu nezajištěných pohledávek ve výši 548.293,35 Kč. Za zbývající dobu plánovaného splátkového kalendáře (od července 2016 do listopadu 2019-31 měsíců) by měl dlužník uhradit věřitelům nejméně 90.460 Kč, tedy měsíčně nejméně 2.918 Kč a dále zálohu na odměnu a výdaje insolvenční správkyně 32 x 1,089 Kč, celkem 34.848 Kč. Minimální potřebná splátka pro splnění 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů je nejméně 4.043 Kč po dobu 31 měsíců. Dlužníkem avizovaná částka 120.000 Kč uhrazena nebyla. Dlužník se vyjádřil tak, že počítá s prodejem nemovitých věcí ve svém vlastnictví, kdy předložil nabídku možného kupujícího s nabídnutou kupní cenou 700.000 Kč. Správkyně s prodejem vyčká na výsledek odvolacího řízení.

Po stránce skutkové lze tedy shrnout, že oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře schválil insolvenční soud usnesením ze dne 24.11.2014 a první splátku byl dlužník povinen uhradit ke dni 25.12.2014. V době rozhodování insolvenčního soudu (srpen 2016) dlužník plnil splátkový kalendář 21. měsíc. Za tuto dobu byla na účet oddlužení připsána celkem částka 93.630 Kč. Nezajištěným věřitelům dlužníka byla dosud rozdělena částka 74.028 Kč (13,5 % jejich pohledávek) a na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně bylo uhrazeno 19.602 Kč. Ze zprávy insolvenční správkyně se podává, že na záloze na odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně vázne dluh za měsíc červen 2016. Podle předběžných propočtů insolvenční správkyně by minimálně potřebná splátka pro splnění 30 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činila nejméně 4.043 Kč po zbývající dobu plnění oddlužení splátkovým kalendářem.

Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Podle § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

K otázce neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení se vyjádřil Nejvyšší soud například v usnesení ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněném pod číslem 86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Formuloval a odůvodnil závěry, podle nichž z dikce § 418 odst. 1 písm. a) IZ plyne, že pro účely posouzení, zda je důvod zrušit schválené oddlužení a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jelikož dlužník neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, není omezujícím (rozhodným) kritériem (vylučujícím vydání takového rozhodnutí) to, zda dlužník zavinil , že neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nýbrž to, zda dlužník takto neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Výčet těchto povinností je obsažen v § 412 IZ, jež určuje, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (odstavec 1). Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl (odstavec 3). Z ustanovení § 395 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) IZ je zřejmé, že ústředním principem vévodícím způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením (jenž má po skončení insolvenčního řízení vyústit v rozhodnutí, jímž bude dlužník zbaven povinnosti k úhradě zbytku svých dluhů) je zásada poctivosti dlužníka [§ 395 odst. 1 písm. a) IZ] a zodpovědného přístupu dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení). Proto je otázka poctivosti dlužníkových záměrů a otázka, zda dlužník v insolvenčním řízení nekoná lehkomyslně či nedbale, zkoumána nejen při povolení oddlužení [§ 395 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) IZ], nýbrž i při posouzení zda má být oddlužení schváleno (§ 405 odst. 1 IZ), ale (dokonce) i po skončení insolvenčního řízení (coby důvod pro odejmutí přiznaného osvobození od placení zbytku dluhů) [§ 417 odst. 1 IZ].

Na základě takto vymezeného skutkového, právního a judikatorního rámce dospěl odvolací soud ve shodě s insolvenčním soudem k závěru, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. V posuzované věci je zásadní, že dlužník insolvenčnímu soudu ani insolvenční správkyni neoznamoval změny svého zaměstnání, insolvenční správkyni neinformoval o své aktuální situaci, nepředkládal jí přehled svých příjmů od schválení oddlužení, ačkoliv byl o této povinnosti insolvenčním soudem poučen. Proto insolvenční správkyně neměla potřebné informace o tom, zda dlužník je zaměstnán či je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nelze sice vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení, v takovém případě se však očekává, že o tom bude neprodleně informovat insolvenčního správce či insolvenční soud. Dále nelze pominout skutečnost, že dlužník si ze mzdy od zaměstnavatele ČSAD Hodonín a. s. za měsíce leden 2015 až duben 2015 ponechal vyšší částku, přestože věděl, že část této mzdy podléhá srážkám pro účely oddlužení.

Za popsané situace sdílí odvolací soud názor insolvenčního soudu, že dlužník si dlouhodobě a opakovaně neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a jsou tedy splněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1, písm. a) IZ.

Závěrem odvolací soud poznamenává, že za přiléhavé nepovažuje úvahy insolvenčního soudu vyznívající v závěr o nepoctivém záměru dlužníka, založený na skutečnostech v souvislosti s neplacením daru. V dané věci dlužník získal za účelem splnění předpokladů pro povolení a následné schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře další příjem v podobě daru od své dcery. Došlo-li v průběhu schváleného oddlužení ke změně poměrů této dárkyně (změna rodinné situace, narození dítěte), nelze ve skutečnosti, že přislíbené plnění se stalo nemožným, spatřovat nepoctivý záměr na straně dlužníka.

Na základě všech výše uvedených zjištění a úvah dospěl odvolací soud k závěru, že insolvenční soud postupoval správně, když schválené oddlužení dlužníka zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku konkursem (§ 418 odst. 1, písm. a/ IZ). Z těchto důvodů odvolací soud usnesení insolvenčního soudu v odstavcích I. a II. výroku jako věcně správné potvrdil podle § 219 o. s. ř.

Odvolání dlužníka proti výrokům o nepatrném konkursu (výrok IV.) a o účincích prohlášení konkursu (výrok III.) odvolací soud podle § 218, písm. c) o. s. ř. odmítl, neboť směřuje proti rozhodnutím, proti nimž není odvolání dle § 314 odst. 4 IZ, § 202 odst. 1, písm. a) o. s. ř. přípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, věřitelskému orgánu a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 10. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu