2 VSOL 1196/2017-B-44
č. j. KSBR 30 INS 32710/2012 2 VSOL 1196/2017-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Kateřiny Holešovské v insolvenční věci

dlužnice: Pavlína anonymizovano , anonymizovano bytem Netčice 58, 768 02 Zdounky

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 32710/2012-B-32 ze dne 15. 11. 2017

takto:

I. Návrh dlužnice na spojení insolvenční věci dlužnice vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 32710/2012 s insolvenční věcí dlužníka Metoda anonymizovano vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 12364/2014 ke společnému řízení se zamítá.

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) zrušil schválené oddlužení dlužnice (výrok I.), insolvenční řízení ve věci dlužnice zastavil (výrok II.), insolvenční správkyni JUDr. Aleně Pšejové, Ph.D. (dále jen správkyně ) určil odměnu ve výši 45.375 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 10.935,01 Kč včetně DPH (výrok III.), zprostil správkyni funkce (výrok IV.) a rozhodl, že částka 19.325,01 Kč představující odměnu správkyně ve výši 14.540,50 Kč včetně DPH a náhradu jejích hotových výdajů ve výši 4.784,51 Kč jí bude vyplacena po právní moci tohoto usnesení z prostředků České republiky-Krajského soudu v Brně s tím, že správkyně za tím účelem sdělí soudu číslo účtu u peněžního ústavu (výrok V.).

2. V důvodech rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 16. 9. 2012 bylo dlužnici schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře počínaje měsícem říjen 2013, a to z příjmů dlužnice představující mzdu a dar ve výši 500 Kč. Na přezkumném jednání byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 528.872,12 Kč. Ve zprávě ze dne 2. 6. 2017 isir.justi ce.cz -2-KSBR 30 INS 32710/2012

správkyně uvedla, že za 44 měsíců trvání schváleného oddlužení dlužnice uhradila 12,91 % pohledávek nezajištěných věřitelů, za posledních 10 měsíců z její strany neproběhla žádná platba, v důsledku čehož vznikl i dluh na její odměně a náhradě hotových výdajů ve výši 10.947 Kč, dlužnice je dlouhodobě v pracovní neschopnosti, z jejích příjmů došlo pouze ke dvěma srážkám, a to ve výši 16 Kč v únoru a květnu 2017. K jednání nařízenému na den 13. 6. 2017 se dlužnice nedostavila, k nastalé situaci se nijak nevyjádřila, správkyně u jednání uvedla, že dlužnice je od konce roku 2016 nekontaktní, a navrhla zrušení schváleného oddlužení. Ve zprávě ze dne 9. 11. 2017 správkyně sdělila, že dlužnici byl přiznán invalidní důchod, jehož výše není dostačující pro provádění srážek. Soud dospěl k závěru, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, neboť v důsledku zhoršeného zdravotního stavu jí byl přiznán invalidní důchod, tedy její výdělkové možnosti jsou limitovány jejím zdravotním stavem, dlužnice si dlouhodobě neplní své povinnosti v oddlužení, neboť nespolupracuje se správkyní a nereagovala na výzvu soudu. Vzhledem k tomu, že majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nejsou splněny podmínky pro prohlášení konkursu. Soud proto podle ustanovení § 418 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení. Současně soud rozhodl o odměně a náhradě hotových výdajů správkyně.

3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Poukázala na to, že po operaci hlavy a následné hospitalizaci zůstala po celý rok v pracovní neschopnosti, pobírala pouze nemocenskou, o čemž správkyni informovala. Současně požádala o spojení její insolvenční věci s insolvenční věcí jejího manžela, Metoda anonymizovano , anonymizovano , s tím, že většina jejich závazků je společná.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, obsahuje způsobilý odvolací důvod podle ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o. s. ř., přezkoumal

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 30 INS 32710/2012

napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a 5 odst. o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

8. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 32710/2012-A-17 ze dne 22. 4. 2013 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a o způsobu řešení úpadku oddlužením a ustanovena správkyně. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 32710/2012-B-5 ze dne 16. 9. 2013 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (z příjmu dlužnice představujícím mzdu a daru) s první splátkou nezajištěným věřitelům nejpozději do 31. 10. 2013. Správkyně v průběhu řízení podávala pravidelné zprávy o činnosti a plnění oddlužení. Ve zprávě ze dne 16. 1. 2015 uvedla, že dlužnice nesplňuje podmínky oddlužení, ačkoliv v září 2014 sdělila, že nastupuje do nového zaměstnání, nepředložila pracovní smlouvu, a proto jí není známo, zda dlužnice někde pracuje či nikoliv, s dlužnicí se opakovaně pokoušela telefonicky spojit, dlužnice však nebyla dostupná. Ve zprávě ze dne 31. 7. 2015 sdělila, že dlužnice nekomunikuje, a proto se jí s ohledem na danou situaci nepodařilo zjistit, jaké jsou v současné době možnosti dlužnice. Ve zprávě ze dne 18. 12. 2015 uvedla, že průměrná srážka ze mzdy za poslední tři měsíce činí 3.430 Kč, v současné době (trvání oddlužení 27 měsíců) lze předpokládat, že dlužnice splní podmínky oddlužení na přibližně 30,41 %. Ve zprávě ze dne 28. 12. 2016, že dlužnice je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 20,6 %. Ve zprávě ze dne 7. 4. 2017 uvedla, že dlužnici vznikl dluh na zálohách (na odměnu a hotové výdaje) ve výši 8.696 Kč, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 19,2 %. K jednání dne 13. 6. 2017 (nařízenému za účelem projednání zrušení schváleného oddlužení) se dlužnice nedostavila, předvolání k tomuto jednání jí bylo doručeno dne 20. 4. 2017. Ve zprávě ze dne 19. 11. 2017 správkyně sdělila, že dlužnice dlouhodobě neplní podmínky oddlužení, naposledy byla provedena srážka v červnu 2017 ve výši 16 Kč, v současné době má dlužnice přiznán invalidní důchod, který nedosahuje dostatečné výše pro provádění srážek.

9. Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že dne 7. 6. 2013 insolvenční správkyně provedla soupis majetkové podstaty, do kterého zapsala pouze srážky z příjmů dlužnice ve výši 3.400 Kč měsíčně a příjem z daru ve výši 500 Kč měsíčně.

10. Odvolací soud doplnil dokazování zprávou správkyně ze dne 29. 1. 2018, ze které zjistil, že od měsíce srpna 2016 nebylo na splátkový kalendář plněno ničeho (s výjimkou měsíců květen a červen 2017, ve kterých bylo poskytnuto plnění vždy ve výši 16 Kč). V měsíci září 2017 byla věřitelům rozdělena celkem částka 45.379 Kč, čímž byli uspokojeni pouze ve výši 12,91 % jejich zjištěných pohledávek, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 16,14 %.

11. Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 30 INS 32710/2012

12. Podle § 418 odst. 4 IZ, insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

13. Podle § 418 odst. 5 IZ, jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odstavce 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

14. Především je třeba uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života. Nelze vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení, nicméně je nutné, aby do budoucna své povinnosti v oddlužení nadále plnil.

15. K tomu odvolací soud poukazuje na usnesení Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 (uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 77/2013), ve kterém Nejvyšší soud vyslovil závěr, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení.

16. Ve shora citovaném rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28. 2. 2013 Nejvyšší soud rovněž uzavřel, že postup podle ustanovení § 415 IZ, to je osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v případě, že hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, je nižší než 30 % jejich pohledávek (při splnění dalších zákonem stanovených podmínek), je možný jen tehdy, nepřijme-li insolvenční soud po uplynutí zákonem předepsané doby splácení rozhodnutí podle ustanovení § 418 IZ (namísto rozhodnutí podle ustanovení § 415 IZ).

17. Na základě výše uvedených skutkových zjištění odvolací soud dospěl k závěru, že je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení dlužnice podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, neboť je zřejmé, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Dlužnice od srpna 2016 neplní na splátkový kalendář téměř ničeho, vznikl jí dluh na zálohách na odměnu a hotové výdaje správkyně. V důsledku zdravotního stavu má dlužnice příjem pouze z invalidního důchodu, jehož výše je zcela nepostačují

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSBR 30 INS 32710/2012

pro provádění srážek v oddlužení. U dlužnice jde tak o trvalý stav, který jí neumožňuje plnit na splátkový kalendář, přičemž nelze zohlednit, že tento stav dlužnice nezavinila. Soud proto správně schválené oddlužení dlužnice zrušil (§ 418 odst. 1 písm. b/ IZ), a správně i dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro zastavení insolvenčního řízení (§ 418 odst. 4 IZ), neboť dlužnice nemá (mimo příjmu z invalidního důchodu) žádný majetek, tedy její majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (přičemž dlužnice nepožádala, aby způsobem řešení jejího úpadku byl konkurs). Odvolací soud přisvědčuje soudu i v tom, že dlužnice tím, že se správkyní nespolupracovala, řádně neplnila své povinnosti v oddlužení (po schválení oddlužení), a proto je dán důvod pro zrušení schváleného oddlužení i podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ.

18. Návrh dlužnice na spojení její insolvenční věci s insolvenční věcí manžela dlužnice, Metoda anonymizovano , nar. 30. 1. 1960, vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 12364/2014, odvolací soud neshledal důvodný (§ 112 odst. 1 o. s. ř.). Před odvolacím soudem (v odvolacím řízení) lze totiž bez dalšího spojit více věcí ke společnému řízení pouze tehdy, pokud všechny věci, které mají být spojeny, se nachází ve stádiu řízení u odvolacího soudu, tato podmínka však v dané věci splněna není, neboť v insolvenční věci manžela dlužnice odvolací řízení zahájeno nebylo.

19. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud zamítl návrh dlužnice na spojení insolvenční věci dlužnice a insolvenční věci manžela dlužnice podle ustanovení § 112 o. s. ř. (výrok I.) a napadené rozhodnutí ve výrocích I. a II. jako věcně správné podle ustanovení § 219 o. s. ř. zamítl.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení není dovolání přípustné.

Proti výroku II. tohoto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 1. února 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá