2 VSOL 1189/2016-B-13
KSOS 31 INS 23703/2015 2 VSOL 1189/2016-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Divadelní 894/13, Nový Jičín, PSČ 741 01, adresa pro doručování: Zborovská 11, Nový Jičín, PSČ 741 01, o neschválení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 23703/2015-B-7 ze dne 8.8.2016,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude projednáván jako konkurs nepatrný (výrok II.), a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 12.10.2016 doručeným odvolacímu soudu dne 13.10. 2016 vzal zcela zpět.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. isir.justi ce.cz

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal odvolání proti usnesení, kterým bylo neschváleno oddlužení a prohlášen konkurs na majetek dlužníka, zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. (§ 7 IZ) odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu