2 VSOL 1187/2015-B-64
KSBR 24 INS 17456/2014 2 VSOL 1187/2015-B-64

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Vladimíra Kováče, narozeného 20. prosince 1975, bytem Benešov u Boskovic, Benešov 283, PSČ 679 53, o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 8. 2015, č. j. KSBR 24 INS 17456/2014-B-47,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) udělil v působnosti věřitelského výboru souhlas s uzavřenou dohodou o vypořádání zaniklého společného jmění manželů dlužníka a jeho manželky Iny Kováčové ze dne 20. 7. 2015 (výrok I.) a tuto dohodu současně schválil (výrok II.).

Insolvenční soud uvedl, že v důsledku prohlášení konkursu na majetek dlužníka (a současně i jeho manželky) došlo k zániku společného jmění manželů, které bylo třeba vypořádat. Insolvenční správce předložil uzavřenou dohodu o vypořádání společného jmění manželů, k jejíž účinnosti je třeba souhlasu věřitelského výboru a schválení insolvenčním soudem. V předmětném insolvenčním řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud, který neshledal důvody, pro které by neměl s uzavřenou dohodou souhlasit. Dále insolvenční soud shledal, že uzavřená dohoda o vypořádání zaniklého společného jmění manželů není v rozporu s právními předpisy, věřitelský výbor s její podobou souhlasil, a proto předloženou dohodu schválil.

Proti usnesení o schválení dohody o vypořádání společného jmění manželů (výrok II. napadeného rozhodnutí) podal dlužník odvolání, ve kterém uvedl, že on i jeho manželka chtějí být stále vedeni jako vlastníci všech svých závazků a majetkové podstaty. Navrhl, aby odvolací soud posoudil možnost zachování spoluvlastnictví v manželství.

Podle § 7 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Z ustanovení § 272 odst. 2 věty první IZ vyplývá, že proti rozhodnutí o schválení dohody o vypořádání společného jmění manželů není odvolání přípustné.

V posuzované věci je zřejmé, že dlužník napadá odvoláním rozhodnutí, proti kterému není odvolání přípustné, a odvolací soud z tohoto důvodu odvolání dlužníka s odkazem na ustanovení § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Pouze pro úplnost odvolací soud připomíná, že napadené rozhodnutí bylo vydáno asistentkou soudce a insolvenční soud postupoval zcela správně, jestliže podání dlužníka ze dne 14. 9. 2015 (č. d. B-51), označené jako odvolání, s ohledem na jeho obsah považoval za námitky ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl o nich usnesením ze dne 24. 9. 2015 (č. d. B-56).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e\ a § 229 odst. 4 o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu