2 VSOL 1184/2017-A-13
č. j. KSOS 14 INS 12758/2017 2 VSOL 1184/2017-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano bytem Nový Svět 430/170, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 8. 2017, č. j. KSOS 14 INS 12758/2017-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení (výrok I.) a insolvenční řízení zastavil (výrok II.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením byl dlužník insolvenčním soudem vyzván k opravě insolvenčního návrhu a to tak, aby mimo jiné doplnil formulář, prostřednictvím kterého podal svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, o řádně vyplněnou stránku, na které se nacházejí body 8-16 formuláře. O následcích nedoplnění návrhu byl dlužník poučen. Na tuto výzvu reagoval dlužník podáním doručeným soudu dne 24. 7. 2017, kdy doložil další požadované dokumenty, k jejichž doložení byl vyzván, ovšem nedoplnil návrh na povolení oddlužení o chybějící stránku formuláře. Insolvenční soud proto návrh dlužníka na povolení oddlužení dle § 393 odst. 3 insolvenčního zákona odmítl a vzhledem k tomu, že dlužník nevlastní žádný majetek, z kterého by bylo možno uspokojit pohledávky věřitelů v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka, insolvenční řízení s odkazem na § 396 odst. 2 insolvenčního zákona zastavil.

3. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ke kterému připojil návrh na povolení oddlužení obsahující chybějící stránku s body 8-16. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu zrušil a povolil jeho oddlužení.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon isir.justi ce.cz -2-KSOS 14 INS 12758/2017

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. d/ IZ), a dospěl k následujícímu závěru.

8. Ke skutkovému stavu zjištěnému insolvenčním soudem odvolací soud pouze doplňuje následující: -z insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem povolení oddlužení podaného u insolvenčního soudu dne 19. 6. 2017 na příslušném formuláři (č. d. A-1) vyplývá, že část tohoto návrhu, konkrétně část formuláře obsahující body 8-16, chybí, -usnesením ze dne 29. 6. 2017 (č. d. A-4) byl dlužník insolvenčním soudem vyzván k opravě návrhu na povolení oddlužení ve lhůtě 7 dnů, a to tak, aby mimo jiné doplnil formulář, na kterém tento návrh podal, o řádně vyplněnou stránku obsahující body 8-16 formuláře. V tomto usnesení, doručeném dne 10. 7. 2017, byl dlužník poučen, že nebude-li jeho návrh řádně doplněn a insolvenční soud nebude moci pro tento nedostatek pokračovat v řízení, návrh na povolení oddlužení odmítne a současně rozhodne o řešení úpadku konkursem.

9. Podle § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

10. Podle § 392 odst. 3 IZ návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

11. Podle § 393 odst. 1 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 14 INS 12758/2017

k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

12. Podle § 393 odst. 3 IZ návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

13. Podle § 396 IZ odmítne-li insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

14. Dle názoru odvolacího soudu nelze insolvenčnímu soudu vytýkat, že v případě dlužníkem podaného insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, který sice byl podán na předepsaném formuláři, u něhož však jeho část chybí a v důsledku toho nejsou uvedeny zákonem vyžadované skutečnosti (§ 391 odst. 1 písm. b\, c\ a d) IZ) postupoval dle § 393 odst. 1 IZ a dlužníka k odstranění těchto vad vyzval. Insolvenční soud dlužníka řádně poučil, avšak dlužník i přes tuto výzvu vady návrhu na povolení oddlužení neodstranil. Důvody pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle § 393 odst. 3 IZ by tedy byly dány.

15. Důvodem, pro který rozhodnutí insolvenčního soudu o zastavení řízení neobstojí, však je nesprávná aplikace právní normy insolvenčním soudem.

16. Insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení byl podán dne 19. 6. 2017 a tedy ještě před účinností zákona č. 64/2017 Sb. Z přechodných ustanovení k tomuto zákonu vyplývá, že se insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

17. Promítnuto do poměrů přezkoumávané věci to znamená, že požadavky na náležitosti a obsah návrhu na povolení oddlužení a jeho příloh, je třeba posuzovat dle právní úpravy účinné v době jejich podání, tedy dle insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. 6. 2017.

18. Insolvenční soud v důsledku odmítnutí návrhu na povolení oddlužení rozhodl s odkazem na ustanovení § 396 odst. 2 insolvenčního zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2017, o zastavení insolvenčního řízení, neboť nebyly splněny zákonné podmínky (obsažené v § 396 odst. 1 insolvenčního zákona) pro to, aby při odmítnutí návrhu na povolení oddlužení mohl současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

19. Své rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení opřel insolvenční soud o to, že se návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítá, dlužník podal návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním návrhem, avšak jeho majetek je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, přičemž k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty se nepřihlíží. Insolvenční zákon však i v tomto případě umožňuje, aby k zastavení insolvenčního řízení nedošlo a na majetek dlužníka byl (po vydání rozhodnutí o úpadku Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 14 INS 12758/2017

a odmítnutí návrhu na povolení oddlužení) prohlášen konkurs. Podmínkou pro tento postup však je, aby dlužník již v návrhu na povolení oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs (nebude-li oddlužení povoleno), a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu povinnost k její úhradě svým rozhodnutím insolvenční soud (§ 396 odst. 1 písm. c\ insolvenčního zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2017).

20. V době podání dlužníkova insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, však tato právní úprava nebyla účinná a odmítnutí návrhu na povolení oddlužení znamenalo, že insolvenční soud vždy vydal rozhodnutí o řešení úpadku dlužníka konkursem (§ 396 IZ). Takto byl také dlužník insolvenčním soudem v usnesení, kterým byl vyzván k odstranění vad návrhu na povolení oddlužení, poučen.

21. Dlužník tedy mohl očekávat, že pokud insolvenční soud (po rozhodnutí o jeho úpadku) návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení úpadku konkursem, aniž by tento postup musel v návrhu na povolení oddlužení výslovně navrhnout.

22. Za této situace znamenal postup insolvenčního soudu, aplikujícího právní úpravu insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017 vedoucí k zastavení insolvenčního řízení, nepřípustný zásah do práv dlužníka.

23. Proto odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a s odkazem na ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

24. V něm insolvenční soud znovu posoudí insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení a připojené přílohy z hlediska jejich úplnosti, náležitostí, srozumitelnosti a určitosti, přičemž v dalším řízení je insolvenční soud právním názorem odvolacího soudu vázán (§ 226 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání dle § 237 odst. 1 písm. k) o. s. ř. přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však též doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 31. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá