2 VSOL 1175/2017-A-38
č. j. KSBR 38 INS 6565/2017 2 VSOL 1175/2017-A-38

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano bytem Lidická 383/13, 692 01 Mikulov IČO 76540511

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. listopadu 2017, č.j. KSBR 38 INS 6565/2017-A-32

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) odmítl odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS 6565/2017-A-30 ze dne 20. 10. 2017, kterým rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesení č. j. KSBR 38 INS 6565/2017-A-30 ze dne 20. 10. 2017 bylo dlužníku doručeno dne 24. 10. 2017. Lhůta pro podání odvolání dlužníkovi počala běžet dne 25. 10. 2017 a skončila dne 8. 11. 2017. Dlužník odvolání podal poště k přepravě až dne 9. 11. 2017, jeho odvolání je tak opožděné. Soud proto odvolání dlužníka podle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) odmítl.

2. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítl, že odvolací lhůta se počítá v pracovních dnech, nikoli včetně víkendu a svátků, a proto odvolání podal ve lhůtě. Navrhl, aby odvolací soud rozhodl o zrušení zastavení insolvenčního řízení.

3. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o. s. ř. týkající se sporného isir.justi ce.cz -2-KSBR 38 INS 6565/2017

řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS 6565/2017-A-30 ze dne 20. 10. 2017 bylo zastaveno insolvenční řízení. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 24. 10. 2017. Dlužník podáním ze dne 5. 11. 2017 podaným k poštovní přepravě dne 9. 11. 2017 podal proti tomuto usnesení odvolání.

6. Podle § 201 o. s. ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

7. Podle § 204 odst. 1 věty prvé o. s. ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

8. Podle § 57 o. s. ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).

9. Promítnuto do poměrů projednávané věci dlužníku bylo doručeno rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení dne 24. 10. 2017, tj. v pátek, a proto patnáctidenní lhůta pro podání odvolání proti tomuto rozhodnutí dlužníku počala běžet dne 25. 10. 2017 (v sobotu) a skončila dne 8. 11. 2017 (ve středu). Pokud dlužník podal odvolání k poštovní přepravě až dne 9. 11. 2017 (ve čtvrtek), učinil tak po uplynutí odvolací lhůty, a proto jeho odvolání je opožděné.

10. Odvolací námitka dlužníka, že do odvolací lhůty lze počítat jen pracovní dny, není důvodná. Z ustanovení § 57 o. s. ř. vyplývá, že do běhu lhůty se nezapočítává pouze den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, tj. v dané věci den doručení rozhodnutí (24. 10. 2017), a že toliko v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty (pro podání odvolání) nejblíže následující pracovní den. V dané věci však konec lhůty připadl na středu 8. 11. 2017, a proto k zachování lhůty bylo třeba, aby dlužník nejpozději tohoto dne odevzdal odvolání orgánu, který má povinnost je doručit (k poštovní přepravě).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 38 INS 6565/2017

11. Soud proto postupoval správně, pokud odvolání dlužníka odmítl pro opožděnost podle ustanovení § 208 odst. 1 o. s. ř.

12. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. ).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. ledna 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá