2 VSOL 1170/2013-A-11
KSBR 30 INS 28615/2013 2 VSOL 1170/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice, identifikační číslo 87148081, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2013, č. j. KSBR 30 INS 28615/2013-A-5,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e .

Odův odně ní:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech tohoto rozhodnutí uvedl, že insolvenční návrh byl doručen soudu dne 15.10.2013. U soudu prvního stupně je však již vedeno pod sp. zn. KSBR 30 INS 27174/2013 insolvenční řízení téhož dlužníka, které bylo zahájeno dne 1.10.2013 a není dosud pravomocně skončeno. V označeném řízení byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut usnesením ze dne 4.10.2013. Proto soud prvního stupně postupoval podle ust. § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) a řízení zastavil pro překážku věci zahájené.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm tvrdil, že napadené usnesení je v rozporu s jeho ústavně zaručenými právy na spravedlivý proces, neboť soud prvního stupně měl řízení pouze přerušit do doby skončení předchozího řízení. Navrhl, aby odvolací soud usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (15.10.2013) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014. S účinností od tohoto data byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. zákona č. 294/2013 Sb. platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ust. § 7, věty před středníkem IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. Rovněž občanský soudní řád byl s účinností od 1.1.2014 novelizován zákonem č. 293/2013 Sb. Podle článku II., bodu 2 tohoto zákona, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 103 o.s.ř., kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ust. § 104 odst. 1, věta první o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Podle ust. § 83 odst. 1 o.s.ř., zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

Soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění a skutkový stav nebyl dlužníkem zpochybněn. Vyplývá z něj, že soud prvního stupně usnesením ze dne 4.10.2013, č. j. KSBR 30 INS 27174/2013-A-5 odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 1.10.2013, kterým bylo téhož dne zahájeno insolvenční řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání a Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 20.12.2013, č. j. KSBR 30 INS 27174/2013, 2 VSOL 1118/2013-A-12 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.12.2013 (§ 74 odst. 1 IZ). Řízení v přezkoumávané věci bylo zahájeno dne 15.10.2013. Obě řízení o insolvenčním návrhu dlužníka (zahájené dne 1.10.2013 a dne 15.10.2013) jsou řízeními ve stejné věci. Týkají se totiž téže osoby a stejný je i předmět řízení. Proto postupoval soud prvního stupně správně, pokud se v rámci hodnocení podmínek řízení zabýval překážkou zahájeného řízení ve smyslu § 83 odst. 1 o.s.ř. Úprava obsažená v tomto ustanovení totiž zakazuje, aby o stejné věci probíhalo současně více řízení. Pokud taková situace nastane, překážka zahájeného řízení (litispendence) brání tomu, aby se pokračovalo v řízení, které bylo zahájeno později.

V posuzované věci je však rozhodné, že v průběhu odvolacího řízení překážka věci zahájené odpadla, neboť řízení o dřívějším insolvenčním návrhu dlužníka bylo pravomocně skončeno. Za této situace lze uzavřít, že v době rozhodování odvolacího soudu již není dán neodstranitelný nedostatek podmínky řízení podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. Proto postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu