2 VSOL 117/2012-A-14
KSOS 34 INS 21697/2011 2 VSOL 117/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Sídliště Pod Lesem 921/12, 742 35 Odry, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.2.2012, č. j. KSOS 34 INS 21697/2011-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že dlužníkovi se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V důvodech usnesení uvedl, že dne 24.11.2011 bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení insolvenční řízení. Vzhledem k tomu, že dlužník je vlastníkem nemovitostí, které rovněž slouží jako zajištění, vyzval soud dlužníka usnesením ze dne 22.12.2011, č. j. KSOS 34 INS 21697/2011-A-5 k doložení aktuálního znaleckého posudku předmětných nemovitostí. Výzva byla dlužníkovi doručena dle dne 3.1.2012 a návrh na povolení oddlužení měl být řádně doplněn do 10.1.2012. O následcích řádného nedoplnění návrhu na povolení oddlužení byl dlužník poučen. K podání ze dne 4.1.2012 dlužník doložil listinu označenou jako Výsledek stanovení ceny-bytová jednotka, vypracovanou Komerční bankou, a.s. ke dni 11.10.2005. Tato listina ovšem není znaleckým posudkem vypracovaným znalcem. Nedoložení znaleckého posudku na nemovitosti dlužníka je nedostatkem, pro něj nelze dále vést řádně řízení. Neznalost aktuální hodnoty majetku dlužníka mimo jiné brání nezajištěným věřitelům zvážit, zda pro ně bude výhodnější hlasovat o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře, či zpeněžením majetkové podstaty. Proto k této listině soud nepřihlížel. V případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka není zřejmé, zda by výtěžek zpeněžení postačoval i k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Ze zpeněžené nemovitosti se bude uspokojovat právě zajištěný věřitel a teprve v případě, že zajištěný věřitel bude uspokojen v plné výši, budou se hradit i pohledávky, kterými jsou přednostně hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, poté pohledávky stanovené v ust. § 305 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a následně i náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení. Soud prvního stupně navíc v této počáteční fázi řízení nemá dostatek informací o reálné zpeněžitelnosti majetku (zajištěných nemovitostí). V dané věci vzal v úvahu, že dlužník nedisponuje majetkem, který by po prohlášení konkursu umožnil výkon činnosti insolvenčního správce. Není rovněž zřejmé, zda majetek dlužníka bude postačovat alespoň k úhradě nákladů insolvenčního správce (dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí jen odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč). Soud prvního stupně proto považoval za nezbytné vyzvat dlužníka dle ust. § 108 odst. 1 IZ k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Konečně soud vysvětil dlužníkovi smysl a účel této zálohy.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm uvedl, že dokument, který předložil dne 4.1.2012 považoval za dostatečný k doložení ceny nemovitosti. Dále poznamenal, že znalecký posudek předloží do 14 dnů. Učinil tak dne 1.3.2012, kdy soudu předložil znalecký posudek č. 259-015/2012.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 392 odst. 1 IZ, k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. Dle odstavce 2, v seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje.

Podle ust. § 393 odst. 1 IZ, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést. Podle odstavce 2, se podle odstavce 1 postupuje i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Dle odstavce 3, návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat, nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy, anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ust. § 396 odst. 1 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ust. § 108 odst. 1 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000,-Kč.

Z úpravy obsažené v ust. § 392 IZ vyplývá, že v případě návrhu na povolení oddlužení zákon vyžaduje u seznamu majetku oproti náležitostem stanoveným obecně v ust. § 104 odst. 2 IZ ještě další náležitosti, z nichž je pro projednávanou věc podstatný znalecký posudek k nemovitosti, kterou dlužník vlastní. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení a jeho povinné přílohy, včetně jejich náležitostí, jsou v ust. § 391 a § 392 IZ vymezeny tak, aby soudu poskytly dostatečný podklad pro rozhodnutí o tom, zda jsou dány podmínky pro povolení oddlužení, a aby umožnily věřitelům, popřípadě soudu, kvalifikovaně posoudit, kterým ze způsobů stanovených v ust. § 398 IZ má být oddlužení provedeno. Proto zákon stanoví jako podmínku projednatelnosti návrhu na povolení oddlužení i předložení jeho řádných předepsaných příloh a s nesplněním tohoto požadavku přes výzvu soudu spojuje následek spočívající v odmítnutí návrhu.

V přezkoumávané věci se dlužník insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 23.11.2011 domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdil, že má celkem 5 závazků v celkové výši 792.033,-Kč. Dále sdělil, že vlastní bytovou jednotku v katastrálním území Odry. Usnesením ze dne 22.12.2011, č. j. KSOS 34 INS 21697/2011-A-5 byl dlužník vyzván k předložení aktuálního znaleckého posudku, ne staršího 3 měsíců, a to nemovitosti č. p. 921-byt, číslo jednotky 2, postavené na pozemku p. č. 1078/28, zastavěná plocha a nádvoří, a spoluvlastnického podílu ve výši 702/11662 na pozemku č. 1078/28, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 2230, pro katastrální území a obec Odry, okres Nový Jičín. Dlužník soudu dne 4.1.2012 předložil listinu označenou jako Výsledek stanovení ceny-bytová jednotka ze dne 11.10.2005. Shodně se soudem prvního stupně nepovažuje odvolací soud tuto listinu za znalecké ocenění ve smyslu § 392 odst. 2 IZ. Za situace, kdy dlužník seznam majetku řádně nedoplnil, lze uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud dlužníkovi napadeným usnesením uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. V odůvodnění tohoto usnesení předestřel dlužníkovi svůj další postup, tedy že bude nutno postupovat podle § 393 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení odmítnout a podle § 396 odst. 1 IZ na majetek dlužníka prohlásit konkurs.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však zásadní skutečností to, že dlužník předložil soudu dne 1.3.2012 znalecký posudek č. 259-015/2012 ze dne 28.2.2012 o ceně nemovitosti-bytové jednotky č. 921/2 ve 2. NP budovy č. p. 921/12, na pozemku p. č. st. 1078/28, zast. pl. a nádvoří a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. st. 1078/ zast. pl. a nádvoří v kat. území Odry, obci Odry, Okres Nový Jičín, včetně podílu na společných částech budovy č.p. 921. Podle názoru odvolacího soudu není žádného rozumného důvodu nepřihlédnout k tomu, že dlužník splnil svou povinnost doložit odhadní cenu nemovitosti dodatečně, byť k této skutečnosti došlo až po rozhodnutí soudu prvního stupně o uložení povinnosti k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení, ale ještě dříve, než odvolací soud o odvolání dlužníka proti tomuto usnesení rozhodl. Nezohlednit nastalou situaci by znamenalo počínat si nehospodárně a zcela formalisticky. Nepřihlédnout k doplnění ocenění obvyklé ceny nemovitosti znalcem by mohlo ve svém důsledku znamenat, že i v případě, pokud by dlužník splňoval podmínky pro řešení jeho úpadku povolením oddlužení, byl by prohlášen na jeho majetek konkurs. Taková situace je jistě nežádoucí a ve skutečnosti představuje vnucení způsobu řešení úpadku konkursem namísto požadovaného oddlužení.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že dlužníkovi se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu