2 VSOL 1167/2015-A-13
KSOS 31 INS 20142/2015 2 VSOL 1167/2015-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Reného anonymizovano , anonymizovano , IČO 649 81 436, bytem Závodní 1368/96, 703 00 Ostrava-Vítkovice, adresa pro doručování: Závišova 3, 709 00 Ostrava 9, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 20142/2015-A-7 ze dne 1. 10. 2015

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 5. 8. 2015. Podáním ze dne 25. 9. 2015 vzal dlužníka podaný návrh v celém rozsahu zpět. S ohledem na skutečnost, že insolvenční soud o insolvenčním návrhu dlužníka dosud nerozhodl, postupoval dle ustanovení § 129 odst. 1 a § 130 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém vzal zpět svůj návrh na zastavení insolvenčního řízení ze dne 25. 9. 2015 s tím, že na podaném insolvenčním návrhu trvá. Uvedl, že se mu v mezidobí podařilo získat chybějící souhlas Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava s řešením jeho úpadku oddlužením.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 129 odst. 1 IZ může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Dle § 130 odst. 1 věty prvé IZ b) platí, že je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví.

Podle § 41a odst. 3 o. s. ř. se k úkonu účastníka, který není za řízení přípustný, nepřihlíží.

Z ustanovení § 41a odst. 4 o. s. ř. vyplývá, že úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem.

Skutkový stav popsaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí byl dle názoru odvolacího soudu zjištěn správně a úplně a odvolací soud na něj pro stručnost odkazuje.

Odvolací soud nezpochybňuje, že účastník řízení může svůj procesní úkon odvolat, avšak odvolání procesního úkonu musí soudu dojít nejpozději současně s úkonem, který má být odvolán. V daném případě bylo insolvenčnímu soudu dne 25. 9. 2015 doručeno zpětvzetí insolvenčního návrhu podané dlužníkem (insolvenčním navrhovatelem) a insolvenční soud proto nepochybil, jestliže insolvenční řízení zastavil.

Pokud dlužník odvolal zpětvzetí insolvenčního návrhu až v odvolání podaném proti usnesení o zastavení řízení, jde o zjevně nepřípustný procesní úkon, k němuž odvolací soud s ohledem na ustanovení § 41a odst. 3 o. s. ř. nemůže přihlížet.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 9. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu