2 VSOL 1165/2017-A-15
č. j. KSOS 39 INS 14530/2017 2 VSOL 1165/2017-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

navrhovatele: Roman Knébl narozen 20. 4. 1965 bytem Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

dlužníka: TRASCO, spol. s r. o. identifikační číslo 41084721 sídlem 1. Máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 8. 2017, č. j. KSOS 39 INS 14530/2017-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že z podaného insolvenčního návrhu a jeho příloh nelze mít za osvědčené, že dlužník je v úpadku. Dlužník sice označil pohledávky tří svých věřitelů, avšak pouze u věřitele Energoaqua a.s. uvedl údaj o její splatnosti. Seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil. Insolvenční soud v insolvenčním návrhu dlužníka postrádal konkrétní údaje o splatnosti jeho závazků a nemohl tak na základě obsahu insolvenčního návrhu činit žádné závěry o platební neschopnosti dlužníka. Z tohoto důvodu insolvenční návrh odmítl, neboť tento neobsahoval všechny zákona požadované náležitosti, úpadek dlužníka nebyl osvědčen a z tohoto důvodu nebylo možné v insolvenčním řízení dále pokračovat.

3. Proti tomuto usnesení podal odvolání dlužník. Namítal, že insolvenční soud rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu po více než 30 dnech, ačkoli tak měl učinit neprodleně po jeho podání, nejpozději však do 7 dnů. Dále připojil listinné důkazy, které doplnil o svůj podpis a prohlášení o jejích úplnosti a správnosti. Rovněž doplnil splatnost pohledávek isir.justi ce.cz -2-KSOS 39 INS 14530/2017

zbývajících dvou věřitelů uvedených v insolvenčním návrhu. Dlužník navrhl, aby s ohledem na doplnění insolvenčního návrhu odvolací soud tomuto návrhu vyhověl.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

8. Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí dle § 42 odst. 4 o. s. ř. obsahovat náležitosti stanovené § 103 odst. 1 a 2 IZ. Mezi tyto zvláštní náležitosti patří uvedení skutečností osvědčujících úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka. Dále musí být z návrhu patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

9. Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). Dle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

10. Podle § 3 odst. 4 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou- podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 39 INS 14530/2017

11. Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

12. Z obsahu insolvenčního spisu učinil odvolací soud tato skutková zjištění: -dne 30. 6. 2017 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka (č. d. A-1), který se domáhal zjištění svého úpadku a jeho řešení konkursem, -z obsahu insolvenčního návrhu mimo jiné vyplývá, že dlužník má minimálně tři věřitele (Energoaqua a.s., Československou obchodní banku a.s. a Vojtěcha Šmýda), celková výše jeho závazků činí 1.096.696,60 Kč a hodnota jeho majetku dosahuje částky 427.987 Kč, přičemž dlužník nemá k dispozici finanční prostředky, jež by mu umožnili v podnikatelské činnosti pokračovat, -dne 27. 10. 2017 (po doručení napadeného usnesení dlužníkovi) byl insolvenčnímu soudu doručen další insolvenčním návrh podaný na majetek dlužníka Romanem Knéblem, zaměstnancem dlužníka, který je opatřen jeho úředně ověřeným podpisem.

13. Romana Knébla je třeba v dalším průběhu insolvenčního řízení považovat za insolvenčního navrhovatele (§ 107 odst. 1, odst. 4 IZ).

14. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady dle § 128 odst. 1 IZ představuje jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve smyslu § 142 písm. a) IZ. Proto v přezkoumávané věci vycházel odvolací soud z omezení vyplývajícího z § 146 odst. 2 IZ, dle něhož se v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.

15. Namítá-li dlužník nedodržení lhůty 7 dnů od podání insolvenčního návrh, ve které má být o odmítnutí insolvenčního návrhu z důvodů uvedených v § 128 odst. 1 IZ insolvenčním soudem rozhodnuto, pak odvolací soud připomíná, že jde o lhůtu pořádkovou a insolvenční soud proto může o odmítnutí insolvenčního návrhu rozhodnout i po jejím uplynutí (srovnej závěry obsažené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 26/2011).

16. Insolvenčnímu soudu lze sice přisvědčit v tom, že skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka jsou ve vztahu k posouzení naplnění zákonných znaků úpadku ve formě platební neschopnosti uvedeny v insolvenčním návrhu nedostatečně. Odvolací soud však zdůrazňuje, že dlužník jako obchodní společnost ve formě společnosti s ručením omezeným je právnickou osobou, která je v úpadku i tehdy je-li předlužena.

17. Pokud dlužník jako insolvenční navrhovatel v podaném insolvenčním návrhu řádně označil alespoň dva své věřitele a konkrétně uvedl výši svých závazků, převyšujících určenou hodnotu jeho majetku s tím, že mu jeho finanční situace brání v další podnikatelské činnosti, pak zcela nepochybně dostatečně uvedl skutečnosti, po jejichž osvědčení lze závěr o existenci úpadku dlužníka ve formě předlužení učinit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 39 INS 14530/2017

18. Za této situace závěr insolvenčního soudu o tom, že insolvenční návrh dlužníka neobsahuje všechny náležitosti (konkrétně popis skutečností osvědčujících jeho úpadek), a pro tento nedostatek nelze v řízení dále pokračovat, zjevně neobstojí.

19. Případné nedostatky zákonem požadovaných příloh nebo jejich obsahu je pak třeba řešit postupem upraveným v § 128 odst. 2 IZ.

20. Lze tedy uzavřít, že dlužník v insolvenčním návrhu tvrdí všechny právně relevantní okolnosti, z nichž (v případě jejich osvědčení) závěr o existenci jeho úpadku ve formě předlužení dle § 3 odst. 4 IZ vyplývá. Insolvenční návrh je proto projednatelný, neboť nemá vady, které by jeho odmítnutí podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odůvodňovaly.

21. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud změnil napadené rozhodnutí insolvenčního soudu (když není dán důvod pro jeho potvrzení dle § 219 o. s. ř., ani pro zrušení dle § 219a o. s. ř.) tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a navrhovateli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 17. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá