2 VSOL 1164/2017-B-26
č. j. KSOS 31 INS 8424/2012 2 VSOL 1164/2017-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužnice: Kateřina Delinčáková, narozena 4. 9. 1980 bytem Beskydská 723, 739 61 Třinec identifikační číslo 68937113

o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce

o odvolání insolvenčního správce: JUDr. Patrik Graňák sídlem Štefánikova 10, 737 01 Český Těšín identifikační číslo 72015594

proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 10. 2017, č. j. KSOS 31 INS 8424/2012-B- 16, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 21. 2. 2018, č. j. KSOS 31 INS 8424/2012-B-22

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 10. 2017, č. j. KSOS 31 INS 8424/2012-B- 16, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 21. 2. 2018, č. j. KSOS 31 INS 8424/2012-B-22, se v části výroku III., pokud jím byla insolvenčnímu správci přiznána odměna ve výši 58 057,50 Kč včetně DPH a náhrada hotových výdajů ve výši 10 885,50 Kč včetně DPH, když odměna insolvenčního správce ve výši 54 427,50 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 10 885,50 Kč byly uspokojeny plněním splátkového kalendáře, potvrzuje.

II. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 10. 2017, č. j. KSOS 31 INS 8424/2012-B- 16, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 21. 2. 2018, č. j. KSOS 31 INS 8424/2012-B-22, se ve zbývající části výroku III., pokud jím bylo rozhodnuto, že zbylá část odměny insolvenčního správce ve výši 3 630 Kč nebude uhrazena dlužníkem ani státem, mění tak, že část odměny insolvenčního správce ve výši 3 630 Kč bude po právní moci tohoto usnesení uhrazena státem, a to z prostředků Krajského soudu v Ostravě. isir.justi ce.cz -2-KSOS 31 INS 8424/2012

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením rozhodl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) tak, že vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Kateřiny Delinčákové plněním splátkového kalendáře (výrok I.), JUDr. Patrika Graňáka zprostil funkce insolvenčního správce (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 58 057,50 Kč včetně DPH a jeho hotové výdaje ve výši 10 884,50 Kč včetně DPH s tím, že odměna ve výši 54 427,50 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 10 885,50 Kč byly uspokojeny v rámci plnění splátkového kalendáře a zbylá část odměny insolvenčního správce ve výši 3 630 Kč nebude uhrazena dlužnicí ani státem (výrok III.), osvobodil dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (výrok IV.) s tím, že se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.).

2. V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud zrekapituloval dosavadní průběh řízení s tím, že o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře rozhodl usnesením ze dne 25. 9. 2012, a to s účinností od měsíce října 2012. Dne 10. 10. 2017 insolvenční správce podal zprávu o splnění oddlužení dlužnice a předložil vyúčtování své odměny a hotových výdajů. Insolvenční soud přiznal insolvenčnímu správci odměnu podle § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb. za období od října 2012 do září 2017 (trvání účinků schváleného oddlužení) v částce 54 427,50 Kč včetně DPH. O náhradě hotových výdajů insolvenčního správce rozhodl podle § 7 odst. 4 citované vyhlášky a za stejné období mu přiznal částku 10 885,50 Kč včetně DPH. Uvedl, že tato odměna i náhrada hotových výdajů byly insolvenčnímu správci uhrazeny. Insolvenčnímu správci dále přiznal vyúčtovanou odměnu za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plnění splátkového kalendáře, tj. od měsíce června do září 2012 ve výši 3 630 Kč včetně DPH (za čtyři měsíce po 750 Kč měsíčně bez DPH), a to s odkazem na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2010, sen zn. 1 VSPH 620/2010. Insolvenční soud dále posuzoval, z jakého zdroje má být tento nárok insolvenčního správce uhrazen. Dle současné právní úpravy je třeba, aby dlužník platil insolvenčnímu správci zálohy na odměnu a hotové výdaje ještě před schválením oddlužení (již od rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení) a pokud tak nečiní, lze v tom spatřovat nedbalý přístup dlužníka k plnění jeho povinností v insolvenčním řízení, pročež by mu nebylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. V projednávané se však jedná o jinou situaci, a to v tom, že dlužnici nebyla (a s ohledem na tehdejší právní úpravu ani nemohla být) uložena povinnost platit zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce za tzv. mezidobí, když teprve v průběhu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře došlo k ustálení judikatury ohledně tohoto nároku insolvenčního správce, které se pak následně promítlo i do výslovného znění právní úpravy odměny insolvenčního správce v oddlužení plněním splátkového kalendáře. V majetkové podstatě dlužnice však bylo víceméně po celou dobu plnění splátkového kalendáře dostatek prostředků na to, aby insolvenční správce deponoval částky potřebné k uspokojení své odměny za tzv. mezidobí. Právní titul k tomu postupu spatřuje insolvenční soud ve výroku V. bodu 1. a 2. usnesení ze dne 25. 9. 2012, č. j. KSOS 31 INS 8424/2012-B-3, kterým bylo insolvenčnímu správci uloženo, aby z částky

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 31 INS 8424/2012

sražené z příjmu dlužnice si ponechal vždy zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900 Kč měsíčně a odpovídající DPH a uhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Hotové výdaje a odměna insolvenčního správce vzniklé po rozhodnutí o úpadku přitom jsou dle § 168 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona pohledávkou za majetkovou podstatou. Výsledkem výše uvedeného je, že insolvenční správce při vědomí, že bude požadovat odměnu a náhradu hotových výdajů i za tzv. mezidobí, měl a mohl uspokojit své nároky v rámci plnění splátkového kalendáře. Pokud tedy insolvenční správce pochybil a nesrazil si zálohu, přestože prostředky k tomu měl (a místo toho sraženou částku vyplatil věřitelům), nemůže to jít k tíži dlužnice. Insolvenční soud uzavřel, že za této situace nelze po dlužnici ani po státu nelze požadovat tuto část odměny zaplatit a dlužnici případně postihnout tím, že mu nebude přiznáno osvobození. Je třeba vycházet rovněž z toho, že veškeré nároky insolvenčního správce a věřitelů mají být vypořádány v rámci plnění splátkového kalendáře. Není tedy důvodu přenášet tento požadavek na dobu po skončení splátkového kalendáře, resp. požadovat, aby dlužnice tento nárok uspokojila nad rámec splátkového kalendáře. Proto insolvenční soud rozhodl, že přiznaná část odměny ve výši 3 630 Kč nebude insolvenčnímu správci uhrazena dlužnicí ani státem. Náhradu hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plnění splátkového kalendáře, vyúčtované ve výši 726 Kč včetně DPH (za čtyři měsíce po 150 Kč měsíčně bez DPH) insolvenčnímu správci insolvenční soud nepřiznal. Odkázal přitom například na závěry usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 11. 2011, sen. zn. 2 VSOL 522/2011, ze kterých vyplývá, že za toto období má insolvenční správce právo na náhradu hotových výdajů ve skutečně vynaložené výši a nikoli ve výši stanovené paušálně. Jelikož dlužnice uhradila více než 30 % nezajištěných pohledávek a podala návrh na osvobození od placení pohledávek, rozhodl insolvenční soud tak, že vzal na vědomí splnění oddlužení, zprostil insolvenčního správce funkce a osvobodil dlužnici od placení pohledávek.

3. Proti výroku III. tohoto usnesení podal odvolání zproštěný insolvenční správce (dále jen insolvenční správce ), který nesouhlasil s tím, že mu dosud neuhrazená část přiznané odměny ve výši 3 630 Kč včetně DPH nebude doplacena a nebyla přiznána náhrada hotových výdajů za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plnění splátkového kalendáře ve výši 726 Kč včetně DPH. Namítal, že odměna insolvenčního správce je pohledávkou za majetkovou podstatou a tato se uspokojuje kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Insolvenční soud měl proto dlužnici přikázat, aby dosud neuhrazenou část odměny insolvenčnímu správci doplatila, když v době podání správy o splnění oddlužení nebylo insolvenční řízení ještě skončeno. Ve vztahu k dosud neuhrazeným hotovým výdajům uvedl, že tyto vyúčtoval v paušální výši, neboť formulář, který je nutno použít jinou možnost nepřipouští. Proto navrhl, aby odvolací soud výrok č. III. napadeného rozhodnutí insolvenčního soudu změnil tak, že přizná insolvenčnímu správci odměnu ve výši 58 057,50 Kč včetně DPH a náhradu hotových výdajů ve výši 11.611,50 Kč včetně DPH a současně přikáže dlužnici, aby dlužnou odměnu ve výši 3 630 Kč a hotové výdaje ve výši 726 Kč uhradila k rukám insolvenčního správce do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle článku II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, podle něhož se zákon

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 31 INS 8424/2012

č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Odvolací soud věc posoudil přezkoumávanou věc podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen I. Z. ).

5. Při právním posouzení věci je nutno vycházet z ustanovení vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31. 12. 2013-dále jen vyhláška (článek II odst. 1 přechodných ustanovení vyhlášky č. 398/2013 Sb.) vzhledem k tomu, že rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka bylo vydáno dne 15. 6. 2012.

6. Podle § 7 věty první I. Z., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení (o. s. ř.), a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce bylo podáno oprávněnou osobou a včas. V tomto rozsahu tedy odvolací soud přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k těmto závěrům.

8. Z obsahu insolvenčního spisu zjistil odvolací soud tento skutkový stav: -usnesením ze dne 15. 6. 2012 (č. d. A-4) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice Kateřiny Delinčákové, povolil její oddlužení a do funkce insolvenčního správce ustanovil JUDr. Patrika Graňáka, -o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 25. 9. 2012 (č. d. B-3), s tím, že splátkový kalendář bude plněn po dobu 60 měsíců, počínaje měsícem říjnem 2012, -ve zprávě o splnění ze dne 10. 10. 2017 (č. d. B-15) insolvenční správce mimo jiné vyúčtoval svoji odměnu, a to: a) za období trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od října 2012 do září 2017, ve výši 45 000 Kč (60 měsíců x 750 Kč) a DPH ve výši 9 427,50 Kč, celkem tedy ve výši 54 427,50 Kč, b) za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od června do září 2012, ve výši 3 000 Kč (4 měsíce x 750 Kč) a DPH ve výši 630 Kč, celkem tedy ve výši 3 630 Kč, a hotové výdaje, a to: a) za období trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od října 2012 do září 2017, ve výši 9 000 Kč (60 měsíců x 150 Kč) a DPH ve výši 1 885,50 Kč, celkem tedy ve výši 10 885,50 Kč, b) za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, tj. od června do září 2012, ve výši 600 Kč (4 měsíce x 150 Kč) a DPH ve výši 126 Kč, celkem tedy ve výši 726 Kč,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOS 31 INS 8424/2012

s tím, že z vyúčtované odměny v celkové výši 58 057,50 Kč byla uhrazena částka 54 427,50 Kč (neuhrazeno zůstalo 3 630 Kč) a z hotových výdajů vyúčtovaných v celkové výši 11 611,50 Kč bylo uhrazeno 10 885,50 Kč (neuhrazeno zůstalo 726 Kč) a dále uvedl, že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činí 32,98 %, dlužnice všechny povinnosti vyplývající z § 412 IZ splnila a rovněž požádala o osvobození od placení pohledávek.

9. Podle § 413 I. Z. vezme splnění oddlužení insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

10. Podle § 38 odst. 1 I. Z. má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

11. Podle § 38 odst. 2 I. Z. se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

12. Podle § 38 odst. 3 I. Z. vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

13. Podle § 38 odst. 6 I. Z. stanoví způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem prováděcí předpis.

14. Podle § 3 písm. c) vyhlášky při oddlužení plněním splátkového kalendáře, při kterém dochází ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a částku určenou podle § 1 odst. 2.

15. Podle § 5 vyhlášky nelze-li odměnu určit postupem podle § 1 až 4, rozhodne o výši odměny insolvenční soud s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti vykonávané činnosti insolvenčního správce.

16. Podle § 7 vyhlášky se výše náhrady cestovních nákladů řídí zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Poštovné, telekomunikační poplatky, náklady na opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši, nejvýše však do 5 % odměny insolvenčního správce určené podle této vyhlášky (odstavec 2). Ostatní hotové výdaje se hradí v prokázané výši, nejvýše však ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění těchto hotových výdajů (odstavec 3). Insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -6-KSOS 31 INS 8424/2012

splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odstavec 4).

17. Podle § 8 odst. 1 vyhlášky nelze-li odměnu insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč.

18. Podle § 8 odst. 3 vyhlášky v případě, kdy jsou odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky insolvenční soud.

19. Odvolací námitka insolvenčního správce spočívala ve vztahu k rozhodnutí o jeho odměně v nesouhlasu s postupem insolvenčního soudu, který v napadeném rozhodnutí sice určil výši odměny insolvenčního správce v souladu s jejím vyúčtováním ve výši 58 057,50 Kč (tj. včetně odměny za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře ve výši 3 630 Kč, která nebyla dosud uhrazena), avšak současně rozhodl, že tato část odměny nebude insolvenčnímu správci uhrazena ani dlužníkem ani státem.

20. Insolvenční správce správně poukázal na to, že oba vrchní soudy jako soudy odvolací již několik let sdílejí právní názor, že pokud s odměnou insolvenčního správce a náhradou jeho hotových výdajů za období před schválením oddlužení vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013 výslovně nepočítá, a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutné určit odměnu úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v § 5 vyhlášky a správci přiznat náhradu prokázaných účelně vynaložené nákladů. Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v § 3, písm. b) a § 7 odst. 4 vyhlášky. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity dle § 7 odst. 1 až 3 téže vyhlášky (viz například usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSHP 620/2010-B-19 ze dne 25. 8. 2010, č. j. KSUL 69 INS 1368/2010, 2VSPH 1085/2010-B-19 ze dne 29. 11. 2010, č. j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27 ze dne 19. 5. 2011 nebo usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL 522/2011-B-44 ze dne 23. 11. 2011, č. j. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34 ze dne 9. 9. 2010 a č. j. KSOL 16 INS 7593/2009, 2 VSOL 292/2014-B-60 ze dne 26. 6. 2014).

21. Insolvenční soud proto nepochybil, pokud insolvenčnímu správci přiznal vyúčtovanou odměnu i za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře (tedy za období od června do září 2012) ve výši 3 630 Kč včetně DPH.

22. Vzhledem k tomu, že tato část odměny insolvenčního správce nebyla v průběhu insolvenčního řízení (v rámci plnění splátkového kalendáře) uhrazena, musel se insolvenční soud s přihlédnutím ke stavu insolvenčního řízení dlužnice zabývat otázkou, zda a jakým způsobem bude tato část odměny insolvenčnímu správci vyplacena.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -7-KSOS 31 INS 8424/2012

23. Dle názoru odvolacího soudu nemají závěry insolvenčního soudu, o které opřel své rozhodnutí o tom, že v této části nebude nárok insolvenčního správce na úhradu přiznané odměny uspokojen, oporu v zákonné úpravě.

24. Insolvenční zákon jednoznačně určuje, jakým způsobem bude odměna insolvenčního správce uhrazena (viz § 38 odst. 2 I. Z.), když primárním zdrojem pro její uspokojení je majetková podstata, a pokud k tomu nestačí, hradí se ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. V případě, kdy není úhrada odměny insolvenčního správce nebo její části z těchto zdrojů možná, přechází povinnost hradit odměnu na stát, avšak pouze do částky 50.000 Kč.

25. Odměna insolvenčního správce, jejíž výši insolvenční soud svým rozhodnutím určil, tak může zůstat částečně neuspokojena pouze tehdy, pokud ji nebylo možné zcela uhradit ani z majetkové podstaty, ani ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení a její část neuhrazená z těchto zdrojů převyšuje částku 50 000 Kč, k jejíž úhradě je povinen stát. O takový případ se však v přezkoumávané věci, kde část přiznané odměny ve výši 54 427,50 Kč byla uhrazena dlužníkem, záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla složena a neuhrazená část odměny insolvenčního správce činí 3 630 Kč, zjevně nejedná.

26. S insolvenčním soudem lze souhlasit v tom, že povinnost k úhradě této části odměny již nelze uložit dlužnici, jejíž insolvenční řízení rozhodnutím insolvenčního soudu, kterým vzal na vědomí splnění oddlužení a proti kterému není odvolání přípustné, ke dni 17. 10. 2017 skončilo (§ 413 I. Z.). Za této situace (při absenci zálohy na náklady insolvenčního řízení) je povinen zaplatit dosud neuhrazenou část odměny insolvenčního správce ve výši 3 630 Kč stát.

27. Zprostil-li insolvenční soud s odkazem na pochybení insolvenčního správce (v průběhu plnění splátkového kalendáře si insolvenční správce tuto část odměny, která dle § 168 odst. 2 písm. a\ I. Z. představuje pohledávku za majetkové podstatou neuspokojil) stát povinnosti uhradit předmětnou část přiznané odměny insolvenčnímu správci, nemá jeho postup v insolvenčním zákoně oporu. Pokud by insolvenční správce skutečně některou ze svých povinností porušil, pak měl insolvenční soud možnost toto pochybení zohlednit při rozhodování o odměně insolvenčního správce tak, že jím vyúčtovanou odměnu s odkazem na § 38 odst. 3 I. Z. přiměřeně sníží, což však neučinil.

28. Ve vztahu k hotovým výdajům uplatněným rovněž za období od rozhodnutí o úpadku do konce měsíce předcházejícímu měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, které insolvenční správce vyúčtoval paušální částkou ve výši 150 Kč měsíčně, odvolací soud uzavírá, že za toto období náleží insolvenčnímu správci pouze náhrada skutečně vynaložených hotových výdajů (například cestovních náhrad za cestu na přezkumné jednání) a nikoliv náhrada stanovená paušální částkou (viz judikatura odvolacích soudů uvedená v bodu 20). Insolvenční správce žádné skutečně vynaložené výdaje nevyúčtoval a za této situace je třeba rozhodnutí insolvenčního soudu o náhradě hotových výdajů insolvenčního správce považovat za věcně správné. Odvolací námitky spočívající v tvrzení insolvenčního správce, že mu předepsaný formulář vyúčtování hotových výdajů ve skutečně vynaložené výši neumožňuje, považuje odvolací soud za irelevantní.

29. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí insolvenčního soudu v části výroku III., pokud jím byla insolvenčnímu správci přiznána odměna ve výši 58 057,50 Kč včetně DPH a náhrada

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -8-KSOS 31 INS 8424/2012

hotových výdajů ve výši 10 885,50 Kč včetně DPH, když odměna insolvenčního správce ve výši 54 427,50 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 10 885,50 Kč byly uspokojeny plněním splátkového kalendáře, podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil (výrok I).

30. Ve zbývající části, jíž bylo rozhodnuto, že zbylá část odměny insolvenčního správce ve výši 3 630 Kč nebude uhrazena dlužníkem ani státem, změnil odvolací soud napadený výrok III. s odkazem na ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř. tak, že část odměny insolvenčního správce ve výši 3 630 Kč bude po právní moci tohoto usnesení uhrazena státem, a to z prostředků insolvenčního soudu, neboť nebyly splněny podmínky pro jeho potvrzení nebo zrušení (výrok II.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 18. května 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá