2 VSOL 1162/2017-P5-10
KSOS 31 INS 15027/2016 2 VSOL 1162/2017-P5-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Evžena Rošického 1081/20, Ostrava-Svinov, PSČ 721 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, č.p. 222, Praha 2, PSČ 120 21, identifikační číslo 60192852, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 15027/2016-P5-4 ze dne 3. října 2017,

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 15027/2016-P5-4 ze dne 3. října 2017 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 5, č. přihlášky P5, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., ve výši 76.000 Kč (výrok I.), uvědomil věřitele, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v tomto řízení co do částky 76.600 Kč končí a že jeho přihláška pohledávky je zjištěna ve výši 44.789,19 Kč (výroky II. a III.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítl, že svůj závazek vůči věřiteli pravidelně splácí v měsíčních splátkách ve výši 1.500 Kč a že dluží pouze 15.000 Kč.

S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle isir.justi ce.cz ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

V dané věci byl insolvenční návrh podán dne 23.6.2016 a o úpadku bylo rozhodnuto dne 3.8.2016. Odvolací soud proto při projednávání a rozhodnutí o odvolání dlužníka proti usnesení soudu vydanému před účinností novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. postupoval podle insolvenčního zákona ve znění účinném do 30.6.2017 (dále jen IZ ).

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen ( o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas, se především zabýval tím, zda bylo podáno osobou oprávněnou.

Podle § 184 odst. 1 IZ, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v insolvenčním řízení končí.

Podle § 187 IZ, pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.

Podle § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitel č. 5 (dále jen věřitel ) podal dne 26.8.2017 do insolvenčního řízení dlužníka přihlášku pohledávky, kterou přihlásil nevykonatelné pohledávky, a to pohledávku č. 1 ve výši 36.603,94 Kč a pohledávku č. 2 ve výši 89.535,25 Kč. Podáním ze dne 5.9.2016 vzal věřitel částečně zpět přihlášku pohledávky, a to pohledávku č. 1 o částku 600 Kč a pohledávku č. 2 o částku 4.150 Kč. Podáním ze dne 18.9.2017 vzal věřitel částečně zpět přihlášku pohledávky o částku 24.300 Kč a pohledávku č. 2 o částku 52.300 Kč s tím, že aktuální výše přihlášené pohledávky č. 1 činí 11.703,94 Kč a pohledávky č. 2 činí 33.085,25 Kč, celková výše přihlášených pohledávek činí 44.789,19 Kč.

Se zřetelem na shora citované ustanovení § 184 odst. 1 IZ je nutno uzavřít, že usnesení, kterým soud vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele, je sice usnesením, proti kterému je odvolání přípustné, avšak možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání je zákonem omezeno; odvolání proti němu mohou podat věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení namísto věřitele podle ustanovení § 183 odst. 2 IZ, avšak dlužník (kterému se toto rozhodnutí doručuje zvlášť) proti tomuto rozhodnutí odvolání podat nemůže, tedy není osobou oprávněnou podat proti takovému odvolání.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. (§ 7 IZ) a odvolání dlužníka odmítl jako odvolání podané osobou neoprávněnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu