2 VSOL 1159/2017-B-16
č. j. KSOS 33 INS 9683/2017 2 VSOL 1159/2017-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Wontrobové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano bytem Hlavní 68, 747 91 Štítina adresa pro doručování: Havlíčkova 941, 746 01 Opava

o odvolání insolvenčního správce JK Insolv, v.o.s., sídlem Jana Nečase 1343/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 9683/2017-B-6 ze dne 30. září 2017

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) uložil insolvenčnímu správci (dále jen správce ) pořádkovou pokutu ve výši 15.000 Kč, kterou je povinen zaplatit do 15 dnů od právní moci usnesení na účet Krajského soudu v Ostravě. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 17. 5. 2017 (kterým soud zjistil úpadek a povolil oddlužení) nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 21. 8. 2017. K přezkumnému jednání se správce, respektive pověřená ohlášená společnice Mgr. Karolína Koliášová nedostavila; soud pouze telefonicky informoval, že k jednání se nedostaví, ani jeho zástupce, který měl přijít, a teprve poté se pro nemoc písemně omluvil, což nedoložil. Dlužník u jednání uvedl, že za celou dobu trvání insolvenčního řízení se nesetkal se správcem, ani s osobou správcem pověřenou, nikdo jej nenavštívil, nevyzval k projednání věci v provozovně správce, ani mu nezavolal. Přihlášky pohledávek tak dlužníku nebyly předloženy k posouzení a vyjádření. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 11. 8. 2017 neplyne, že by osobně s dlužníkem jednal, provedl prohlídku jeho obydlí, ač mu tato povinnost byla s odkazem na Standardní pokyn pro oddlužení uložena usnesením ze dne 17. 5. 2017. Správce tak nepostupoval s odbornou péčí, neboť jeho základní povinností v úvodní fázi oddlužení je komunikace s dlužníkem, a to zpravidla komunikace isir.justi ce.cz -2-KSOS 33 INS 9683/2017

osobní. Dlužníku též musí být dána možnost vyjádřit se k přihlášeným pohledávkám, přičemž tato možnost zásadně nesmí být jen formální (poučení dlužníka, že si může přihlášky prohlédnout v insolvenčním rejstříku), ale dlužníku je nutno umožnit nahlédnout do příloh přihlášek, je třeba se dlužníka dotázat na konkrétní skutečnosti a odstraňovat nejasnosti. Z důvodu naprosté absence komunikace správce s dlužníkem, neprovedení prohlídky obydlí a závažných pochybností o důvodnosti omluvy k přezkumnému jednání a na schůzi věřitelů soud uložil správci podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) pořádkovou pokutu ve výši 15.000 Kč.

2. Proti tomuto usnesení podal správce odvolání. Poukázal na to, že hodinu před konáním přezkumného jednání se telefonicky omluvil, že se k přezkumnému jednání nedostaví z důvodu náhlé zdravotní indispozice jeho zástupce. Namítl, že dne 18. 5. 2017, tj. po ustanovení do funkce, zaslal dlužníkovi výzvu k součinnosti, kterou dlužníka vyzval ke sdělení kontaktních údajů a upozornil na povinnost hradit každý měsíc zálohu na odměnu ve výši 1.089 Kč, dále dlužníka poučil o právu vyjádřit se ke všem přihlášeným pohledávkám a tyto popřít co do pravosti, výše nebo pořadí, a vyzval k označení případných dluhů z podnikání. Následně dne 31. 5. 2017 sdělil dlužníkovi číslo účtu, na který mají být zasílány zálohy na odměnu. Dne 23. 5. 2017 se s ním dlužník telefonicky spojil, opětovně mu poskytl základní informace, které již uvedl ve výzvě k součinnosti, a dlužník sdělil své kontaktní údaje-telefonní číslo a e-mail, který uvedl i ve své zprávě ze dne 11. 8. 2017. Telefonická komunikace mezi ním a dlužníkem proběhla i v den konání prvního přezkumného jednání, dlužníku sdělil, že na toto jednání nedostaví. Poukázal na to, že dlužník má trvalé bydliště nahlášené na adrese Obecního úřadu ve Štítině, v insolvenčním návrhu uvedl, že je rozvedený, žije sám v pronajatém bytě, vlastní televizor Sony, domácí kino LG, mobilní telefon Lenovo a osobní automobil Peugeot 206. Vzhledem k tomu, že i při snížené výši splátek příjem dlužníka postačí k úhradě 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů včetně pohledávek za majetkovou podstatou a jeho odměny, nepovažoval za nutné provést prohlídku obydlí dlužníka. K osobnímu jednání mezi ním a dlužníkem mělo dojít před přezkumným jednáním, po ukončení přezkumného jednání mezi nimi proběhla další telefonická komunikace. Namítl, že uložená pokuta je nepřiměřená, neboť s dlužníkem komunikoval písemně i telefonicky, dlužník si sám aktivně schůzku s ním nevyžádal, na jeho provozovnu se nedostavil, a proto neměl důvod domnívat se, že dlužník průběhu insolvenčního řízení jakkoliv nerozumí a má ve věci nejasnosti. Podle jeho názoru soud pochybil, pokud vzal za zjištěné skutečnosti z pouhého tvrzení dlužníka, aniž měl možnost se k tomu vyjádřit. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se mu pořádková pokuta ve výši 15.000 Kč neukládá.

3. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 33 INS 9683/2017

4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSOS 33 INS 9683/2017-A-5 ze dne 17. 5. 2013 soud mimo jiné zjistil úpadek dlužníka, správcem ustanovil společnost JK Insolv, v.o.s., povolil řešení úpadku oddlužením, vyzval věřitele k přihlášení pohledávek, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 21. 8. 2017, správci uložil postupovat podle Standardního pokynu pro oddlužení zveřejněného na internetových stránkách Krajského soudu v Ostravě, a uložil dlužníkovi, aby počínaje měsícem květen 2017 platil správci zálohu ně odměnu a hotové výdaje ve výši 900 Kč měsíčně, zvýšenou o aktuální sazbu DPH v případě, že správce je jejím plátcem. Podáním ze dne 19. 6. 2017 správce soudu sdělil, že jeho jménem bude funkci správce vykonávat Mgr. Karolína Koliášová. Ve zprávě pro oddlužení podané soudu dne 15. 8. 2017 správce mimo jiné sdělil, že dlužník bydlí v nájmu, označil jeho e-mailovou adresu, uvedl údaje ohledně jeho příjmů, v přehledu soupisu majetkové podstaty uvedl, že dlužník vlastní movitý majetek v hodnotě 10.000 Kč a ostatní majetek ve výši 22.000 Kč (mzdu), jeho majetek představuje běžné vybavení domácnosti, osobní automobil Peugeot 206 (cena přibližně 10.000 Kč), a navrhl distribuční schéma splátkového kalendáře pro nezajištěné věřitele s tím, že předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 100 %. Současně připojil výpočet oddlužení, soupis majetkové podstaty, do kterého zahrnul movitý majetek (osobní automobil Peugeot 206) v hodnotě 10.000 Kč a příjem z pracovního poměru ve výši 22.000 Kč, a seznam přihlášených pohledávek. Podle úředního záznamu ze dne 21. 8. 2017 paní Pulpánová z insolvenční kanceláře JK Insolv, v.o.s. téhož dne v 8.15 hod. soudu telefonicky sdělila, že na jednání 21. 8. 2017 v 9.00 hod. se za správce nikdo nedostaví, zástupce, který se měl jednání zúčastnit, taktéž nedorazí, paní Pulpánová nic víc nezdůvodnila. Dlužník dne 21. 8. 2017 do protokolu u soudu uvedl, že za celou dobu od rozhodnutí o úpadku jej správce ani nikdo další nekontaktoval osobně ani telefonicky, až dnes 20 minut před jednáním mu zavolali, že správce nepřijde.

6. Podle § 36 odst. 1 IZ, insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

7. Podle § 36 odst. 2 IZ, insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho jednání. Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

8. Podle § 81 odst. 2 IZ, insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 33 INS 9683/2017

9. Ustanovení § 36 IZ výslovně formuluje obecné požadavky na činnost správce při výkonu funkce, zejména požadavek, aby insolvenční správce při výkonu funkce postupoval svědomitě a s odbornou péčí, a vyvinul veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, a to v souladu se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 písm. a/ IZ), jakož i s jeho odpovědností za škodu nebo jinou újmu (§ 37 IZ). Porušením povinností stanovených v ustanovení § 36 IZ (řádného výkonu své funkce) se insolvenční správce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty dle ustanovení § 81 odst. 2 IZ, případně zproštění jeho funkce podle ustanovení § 32 IZ.

10. Z ustanovení § 81 odst. 2 IZ pak vyplývá možnost uložení pořádkové pokuty (procesní sankce) správci až do částky 200.000 Kč, a to za nesplnění povinnosti uložené mu soudem nebo za nesplnění jiné jeho povinnosti, což odpovídá procesnímu postavení správce a jeho přísnější odpovědnosti. Pořádková pokuta může být správci uložena i opakovaně, přičemž úhrn takto uložených pokut nesmí převýšit částku 200.000 Kč.

11. Ustanovení 188 odst. 1 IZ stanoví povinnost správce přezkoumat podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále povinnost správce vyzvat dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil, přičemž význam tohoto stanoviska dlužníka stoupá, je-li jeho úpadek řešen reorganizací nebo oddlužením.

12. Podle § 210 odst. 1 IZ, dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu správci nebo předběžnému správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát pokynů insolvenčního správce nebo předběžného správce.

13. Podle § 211 odst. 1 a odst. 2 IZ, východiskem zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku, který je dlužník povinen předložit současně s insolvenčním návrhem, případně na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. Insolvenční správce nebo předběžný správce provede vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty než ty, které dlužník uvedl v seznamu majetku. Potřebnou součinnost mu jsou povinny poskytnout také věřitelské orgány.

14. Podle § 212 odst. 1 IZ, dlužník musí umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde má umístěn majetek náležející do majetkové podstaty.

15. Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že správce (předběžný správce) musí provádět za účelem zjištění majetkové podstaty vlastní šetření, přičemž vychází ze seznamu majetku předloženého dlužníkem, avšak informace uváděné dlužníkem v seznamu nemůže bez dalšího přijmout za správné a úplné, ale má povinnost si je ověřit a také odstranit případné nejasnosti či neúplnosti. Pokud je nezbytné poskytnutí dalších informací pro šetření majetkové podstaty, má dlužník povinnost poskytnout součinnost insolvenčnímu správci (§ 210 IZ). Správce, který zjistí existenci jiného majetku náležejícího do majetkové podstaty, avšak neuvedeného v seznamu, který je vyhotoven dlužníkem, existenci tohoto majetku ověří, majetek zajistí a sepíše do soupisu majetkové podstaty. K tomu může případně požádat o poskytnutí součinnosti věřitelské orgány. Dlužník pak má povinnost umožnit

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOS 33 INS 9683/2017

přístup do svého obydlí (za účelem zjištění jeho majetku), v případě, že neposkytne příslušnou součinnost, může insolvenční soud na návrh správce prohlídku jeho obydlí nařídit (§ 212 odst. 2 IZ).

16. Promítnuto do poměrů projednávané věci odvolací soud považuje za zásadní pochybení správce, že neprovedl řádně šetření za účelem zjištění majetkové podstaty, když pouze vycházel z tvrzení dlužníka v rámci telefonické komunikace (a ze seznamu majetku, v němž dlužník uvedl tentýž majetek). Správce tak nepostupoval podle ustanovení § 211 a § 212 IZ, ačkoliv mu byla tato povinnost stanovena i v rozhodnutí o úpadku, a to uložením povinnosti postupovat podle Standardního pokynu Krajského soudu v Ostravě insolvenčním správcům pro insolvenční řízení, v němž dlužníku bylo povoleno oddlužení (účinného od 1. 1. 2016), dle kterého správce zjistí aktuální majetkovou situaci dlužníka, a to včetně provedení prohlídky obydlí dlužníka, a nejpozději do 7 pracovních dnů před datem konání schůze věřitelů doručí soudu soupis majetkové podstaty dlužníka (bod III. pokynu). Odvolací námitka, že dlužník ze svého příjmu je schopen uspokojit v plné výši pohledávky nezajištěných věřitelů, není ve vztahu ke splnění této povinnosti správce důvodná, neboť je na věřitelích dlužníka, aby rozhodli o způsobu oddlužení dlužníka, tedy případně i oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (§ 402 IZ).

17. Odvolací soud shledává další pochybení správce v tom, že očekával, že dlužník si aktivně s ním vyžádá schůzku a dostaví se do jeho provozovny, s tím, že pokud tak neučinil, nelze předpokládat, že dlužník průběhu insolvenčního řízení nerozumí a má ve věci nejasnosti. Naopak správce sám měl vyvinout aktivitu a s dlužníkem jednat (obstarat si vyjádření dlužníka k přihlášeným pohledávkám), tedy provést řádné šetření o přihlášených pohledávkách ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 IZ.

18. Odvolací soud na základě shora uvedeného již jen v těchto pochybeních správce spatřuje závažná porušení jeho povinností ve smyslu ustanovení § 36 IZ, která odůvodňují uložení pořádkové pokuty správci podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ, přičemž pořádkovou pokutu za tato porušení ve výši 15.000 Kč shledává zcela přiměřenou.

19. Z výše uvedených důvodů odvolací soud, aniž by zkoumal, zda omluva správce k přezkumnému jednání a na schůzi věřitelů byla omluvou řádnou a včasnou, napadené usnesení podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 24. ledna 2018

JUDr. Ivana Wontrobová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá