2 VSOL 1157/2013-B-17
KSBR 38 INS 6299/2012 2 VSOL 1157/2013-B-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivana Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Hany anonymizovano , anonymizovano , bytem Dětkovice 26, PSČ 683 23, o způsobu řešení úpadku, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 38 INS 6299/2012-B-10 ze dne 4.10.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně prohlásil na majetek dlužnice konkurs (výrok I.), rozhodl, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok II.), a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 17.7.2013 soud rozhodl o úpadku dlužnice, usnesení nabylo právní moci dne 10.8.2013. Ze zprávy insolvenčního správce přednesené na schůzi věřitelů dne 26.9.2013 vyplývá, že dlužnice není podnikatelka. Návrh na povolení oddlužení dlužnice nepodala, a proto jediným způsobem řešení jejího úpadku je konkurs. Soud proto rozhodl podle § 149 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon) a prohlásil konkurs na majetek dlužnice. Současně soud podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) téhož zákona rozhodl o tom, že konkurs bude veden jako nepatrný. pokračování-2-

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že nastaly změny, pro které nesouhlasí s konkursem. Navrhuje proto jeho zrušení a současně zahajuje proces oddlužení.

S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

S účinností od 1.1.2014 byl, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, změněn zákonem č. 293/2013 Sb. Podle článku II. bodu 2. přechodných ustanovení tohoto zákona, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Rozhodným zněním o.s.ř. pro přiměřené použití je proto o.s.ř. ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen o.s.ř. ).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení ve věci dlužnice bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele FORP Finance s.r.o., identifikační číslo 27778495, dne 15.3.2012. Usnesením č. j. KSBR 38 INS 6299/2012-A-4 ze dne 17.4.2012 byla dlužnice vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila písemné vyjádření k insolvenčnímu návrhu věřitele a připojila listinné důkazy, jichž se dovolává. Současně byla dlužnice poučena, že dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením. Podá-li insolvenční návrh na dlužníka jiná osoba, pokračování-3-může dlužník podat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku. Toto usnesení spolu s insolvenčním návrhem bylo dlužnici doručeno do vlastních rukou dne 18.4.2012. Usnesením č. j. KSBR 38 INS 6299/2012-A-13 ze dne 17.7.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice, insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D., soud nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů, které se dne 26.9.2013 konaly za přítomnosti dlužnice. Insolvenční správce na schůzi věřitelů navrhl, aby konkurs na majetek dlužnice byl veden jako nepatrný.

Podle § 389 odst. 1 IZ, dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

Podle § 390 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku. O tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle § 149 odst. 1 IZ, nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že insolvenční řízení ve věci dlužnice bylo zahájeno insolvenčním návrhem jiné osoby, dlužnice byla usnesením soudu prvního stupně vyzvána, aby se vyjádřila k insolvenčnímu návrhu, současně byla poučena podle ustanovení § 390 odst. 1 IZ tak, že může podat návrh na povolení oddlužení, avšak nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu. Dlužnici byl insolvenční návrh do vlastních rukou doručen dne 18.4.2013, dlužnice návrh na povolení oddlužení ve lhůtě nepodala. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně podle ustanovení § 149 odst. 1 IZ, pokud po schůzi věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem, neboť jiný způsob řešení úpadku dlužnice (reorganizací nebo oddlužením) je již vyloučen. Soud prvního stupně též správně rozhodl, že konkurs na majetek dlužnice bude veden jako nepatrný (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ), neboť dlužnice je fyzickou osobou, která není podnikatelkou.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí pokračování-4-

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 7. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu