2 VSOL 1154/2015-A-11
KSBR 33 INS 22490/2015 2 VSOL 1154/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužnice Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Mlýnská 499, 763 12 Vizovice, adresa pro doručování: Říčanská 766, 763 12 Vizovice, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 33 INS 22490/2015-A-5 ze dne 8. 9. 2015

takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 33 INS 22490/2015-A-5 ze dne 8. 9. 2015 se o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice, který byl spojen s návrhem na povolení oddlužení. V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že v insolvenčním návrhu nejsou uvedeny všechny skutečnosti týkající se naplnění zákonných znaků úpadku ve smyslu § 3 insolvenčního zákona. Konkrétně v insolvenčním návrhu absentují tvrzení, ze kterých by bylo možné dovodit existenci pohledávek alespoň dvou věřitelů, které by byly více než třicet dnů po splatnosti, neboť dlužnice sice v insolvenčním návrhu označila tři pohledávky tří věřitelů, avšak konkrétně neuvedla, kdy se staly splatnými. Insolvenční soud proto postupoval dle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona a insolvenční návrhu dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, ve kterém uvedla, že podaný insolvenční návrh je úplný, když k němu také řádně připojila všechny zákonem požadované přílohy. Konkrétní datum splatnosti u závazků neuvedla, neboť jí není znám. Podané odvolání nebylo dlužnicí podepsáno.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

V poměrech přezkoumávané věci je významné, že insolvenční soud usnesením ze dne 16. 9. 2015, č. j. KSBR 33 INS 22490/2015-A-7, vyzval dlužnici, aby vady svého odvolání odstranila tak, že k němu doplní svůj podpis, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Současně byla poučena o tom, že nebude-li odvolání řádně doplněno a v řízení pro tento nedostatek nebude možno pokračovat, odvolací soud řízení o podaném odvolání odmítne. Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 21. 9. 2015, avšak dlužnice na něj nereagovala

Podle § 205 odst. 1 o. s. ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Z ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř. věta první vyplývá, že pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 43 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Dle § 43 odst. 2 o. s. ř. platí, že není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle § 209 o. s. ř. předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Z ustanovení § 211 o. s. ř. vyplývá, že pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

S ohledem na výše uvedené dospěl odvolací soud k závěru, že pokud dlužnice i přes výzvu a řádné poučení ze strany insolvenčního soudu neodstranila vady podaného odvolání spočívající v chybějícím podpisu, nelze v odvolacím řízení pokračovat. Proto odvolací soud postupoval podle § 211 a § 43 odst. 2 o. s. ř. a odvolání dlužnice pro vady odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 2. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu