2 VSOL 1150/2014-A-33
KSBR 44 INS 30841/2013 2 VSOL 1150/2014-A-33

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Luboše anonymizovano , anonymizovano , bytem Pinďulky 239, Vranovice, PSČ 691 25, zastoupeného Mgr. et. Mgr. Tomášem Sedláčkem, advokátem se sídlem Příkop 2a, Brno, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu věřitele IT credit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pernerova 502/50, PSČ 186 00, identifikační číslo 26444437, zastoupeného Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem Legionářská 797/3, Olomouc, PSČ 779 00, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 30841/2013-A-23 ze dne 30.9.2014 ve znění usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 44 INS 30841/2013-A-31 ze dne 29. října 2014,

takto:

I. Odvolání dlužníka proti usnesení soudu prvního stupně se o d m í t á . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), deklaroval, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), ustanovil insolvenční správkyní Mgr. Veroniku Zmrzlíkovou Tomečkovou, se sídlem tř. Tomáše Bati 202,

Zlín (výrok IV.), rozhodl, že konkurs prohlášený na majetek dlužníka bude projednáván jako nepatrný (výrok V.), dále učinil výzvy věřitelům dlužníka a osobám, které mají vůči dlužníkovi závazky, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů, uložil povinnosti dlužníku, insolvenčnímu správci a insolvenčnímu navrhovateli (výroky VI. až XII. a XIV.) a deklaroval, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (výrok XIII.).

Proti tomuto usnesení, výslovně do výroků I. a II., dlužník podáním ze dne 8.10.2014 podal včasné odvolání, ve kterém uvedl, že odvolání odůvodní prostřednictvím svého právního zástupce ve lhůtě 30 dnů. Usnesením č. j. KSBR 44 INS 30841/2013,-A-29 ze dne 21.10.2014 odvolací soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě do 31.10.2014 doplnil odvolání ze dne 8.10.2014 tak, aby uvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí (odvolací důvod) a čeho se odvoláním domáhá (odvolací návrh). Současně odvolací soud poučil dlužníka, že nedoplní-li odvolání a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud jeho odvolání odmítne. Toto usnesení bylo doručeno advokátu dlužníka 31.10.2014, na tuto výzvu dlužník nereagoval a odvolání nedoplnil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vadu odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle § 43 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné anebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Z ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, jaké náležitosti musí obsahovat odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Neobsahuje-li odvolání všechny náležitosti nebo uvádí-li je neurčitě nebo nesrozumitelně a není-li možné pro tyto nedostatky pokračovat v odvolacím řízení, postupuje soud podle ustanovení § 43 o.s.ř., tedy vyzve odvolatele k odstranění vad odvolání s poučením o následcích nesplnění výzvy.

V přezkoumávané věci odvolání dlužníka neobsahovalo odvolací důvod (vylíčení toho, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí po skutkové nebo právní stránce nebo vady postupu soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel), a odvolací návrh (údaj o tom, čeho se odvolatel domáhá). Odvolací soud proto odvolatele vyzval postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. k odstranění vad jeho odvolání ve lhůtě do 31.10.2014, odvolatel na tuto výzvu soudu, byť mu byla doručena dne 31.10.2014, vady odvolání dosud neodstranil. Odvolání dlužníka tak neobsahuje odvolací důvod, přičemž absence odvolacího důvodu je nedostatkem, pro který nelze pokračovat v odvolacím řízení. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužníka odmítl.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle ustanovení § 146 odst. 3 a § 224 o.s.ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolatel je sice povinen nahradit dlužníkovi náklady odvolacího řízení, neboť jeho odvolání bylo odmítnuto, avšak dlužníkovi podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 5. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu