2 VSOL 115/2016-B-30
KSOS 34 INS 28532/2013 2 VSOL 115/2016-B-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jiřího Sečanského, identifikační číslo osoby: 73112941, bytem Stonavská 345, 735 43 Albrechtice, zastoupeného Mgr. Tomášem Veselským, advokátem se sídlem v Ostravě-Mariánské Hory, Korunní 1077/31, PSČ 709 00, o vydání výtěžku zpeněžení a povolení zálohy na odměnu insolvenčního správce, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.9.2015, č.j. KSOS 34 INS 28532/2013-B-15

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně vyslovil odkazem na ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ) souhlas s tím, aby insolvenční správce Ing. Ivo Kotaba vydal výtěžek zpeněžení předmětu zajištění věřiteli č. 1, přihláška č. 1: Česká spořitelna a.s., IČ 452144782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, ve výši 333.010,31 Kč (odstavec I. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby výtěžek dle výroku I. vyplatil zajištěnému věřiteli do 15-ti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení a poté podal soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku (odstavec II. výroku) a poukazem na ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a náhradách jejich nutných výdajů, povolil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 40.696,69 Kč (odstavec III. výroku). Proti uvedenému rozhodnutí podal dlužník odvolání, v němž namítal, že insolvenční správce při prodeji dlužníkova majetku nepostupoval svědomitě a s odbornou péčí, když v proběhlé elektronické dražbě byla jeho nemovitost prodána za částku pouhých 333.010,31 Kč, která neodpovídá skutečné hodnotě předmětné nemovitosti. Hodnota jeho nemovitostí byla nezákonně podhodnocena a závěry znaleckého posudku neodpovídají tržní hodnotě nemovitostí. V roce 2012 koupil dlužník předmětné nemovitosti za částku 1,700.000 Kč. Následně došlo k rozsáhlé rekonstrukci nemovitostí za částku minimálně 580.000 Kč (kompletní výměna topné soustavy, celková oprava konstrukce domu, výměna všech oken, nové omítky, nová elektroinstalace a vodoinstalace). Protože dlužník nesouhlasí se znaleckým posudkem, který si nechal zpracovat insolvenční správce, objednal si nezávislý odhad předmětných nemovitostí, který stanovil jejich hodnotu na částku 860.000 Kč, což odpovídá téměř trojnásobku prodejní ceny. Dlužník dále zjistil, že v současné době jsou předmětné nemovitosti nabízeny realitní kanceláří RK Sting za částku ve výši 1,690.000 Kč, což jen dokresluje spekulativní a nezákonný prodej předmětných nemovitostí. Proto má za to, že v současné době není na místě udělit insolvenčnímu správci souhlas k vydání výtěžku zpeněžení věřiteli č. 1 České spořitelně a.s. ve výši 333.010,31 Kč a rovněž k vyplacení zálohy insolvenčnímu správci a navrhuje, aby odvolací soud napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. K odvolání připojil dlužník cenový odhad nemovitostí provedený www.odhadonline.cz., který stanovil odhadní cenu nemovitosti na částku 860.000 Kč.

Insolvenční správce se k odvolání dlužníka vyjádřil tak, že prodej zajištěného nemovitého majetku proběhl v souladu s pokynem zajištěného věřitele, odsouhlaseným ostatními zajištěnými věřiteli, kteří mají v souladu s IZ primární právo na stanovení, za jakých podmínek bude zajištěný majetek zpeněžen. Výběr dražebníka a stanovení podmínek dražby byl stanoven pokynem zajištěného věřitele, odsouhlaseným ostatními zajištěnými věřiteli. Znalecký posudek k nemovitostem č. 959/12/15, byl zpracován znalcem v oboru ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. Miroslavem Balnarem. Cena obvyklá byla stanovena porovnávací metodou na částku 800.000 Kč a nikoli 333.010,31 Kč jak je uvedeno v odvolání. Dlužník v odvolání poukazuje na nezákonné podhodnocení nemovitostí a závěr znaleckého posudku, který nemá odpovídat tržní hodnotě, ačkoliv sám dokládá pouze odhad ceny nemovitosti zpracovaný on-line přístupem na www.odhadonline.cz č. 24216, jehož výsledkem je stanovení ceny na částku 860.000 Kč s komentářem k ceně: dle našeho názoru je nabídková cena mírně nadhodnocena, není nijak výrazně přemrštěná. I přes to, že na domě byla započata rekonstrukce, náklady na rekonstrukci jsou stále velmi vysoké. Nevýhodou je i skutečnost, že dům je v současné době neobyvatelný. Odhad zpracovaný pravděpodobně bez osobní návštěvy znalce na místě samém, stanovil výslednou cenu, která se od znaleckého posudku Ing. Balnara liší jen šedesáti tisíci korunami.

Odhad samotný vůbec neuvádí, k jakému datu je zpracován, chybí řádná identifikace nemovitostí, kterých se odhad má týkat, chybí porovnání s obdobnými nemovitostmi a postrádá tak jakoukoliv vypovídací schopnost. O relevanci odhadu pak své vypovídá i samotná internetová stránka zpracovatele, kde je výslovně uvedeno: Odhady online zpracováváme na podkladě informací, které nám poskytnete vy přes online rozhraní. Pro přesné zpracování odhadu od vás potřebujeme podrobné informace o oceňované nemovitosti a, pokud možno, také fotografie. Odhadci našeho znaleckého ústavu na podkladě zadaných informací provedou odhad metodikou ke stanovení tržní ceny nemovitosti. Použijí k tomu databázi realizovaných prodejů podobných nemovitostí. Insolvenční správce zastává názor, že k takto zpracovanému odhadu nelze v žádném případě přihlížet. Skutečnost, že dlužník sám v roce 2012 nemovitosti koupil za částku 1.700.000 Kč a do rekonstrukce měl investovat minimálně 580.000 Kč je irelevantní, neboť znalecký posudek byl zpracován podle jejího faktického stavu. Stav nemovitostí k datu prohlídky insolvenčním správcem dne 30.3.2015 je dokumentován na přiložených fotografiích. Z dokumentace je zřejmé, že tvrzení v odvolání o tom, že dům byl celkově opraven, má nové omítky, elektro a vodoinstalaci, je mírně řečeno silně nadsazené. V době prohlídky byly nemovitosti neobyvatelné či nevyužitelné, silně devastované jak vodou, tak stářím a celkovou zchátralostí. Mimo jiné i autor nezávislého odhadu hovoří o skutečnosti, že dům je v současné době neobyvatelný. Cena, za kterou byly nemovitosti vydraženy, činila 400.000 Kč. Byla to minimální vyvolávací cena uveřejněná v dražební vyhlášce, jež vycházela ze znaleckého posudku. Tvrzení, že prodej nemovitostí je spekulativní a nezákonný proto, že nemovitosti jsou v současné době nabízeny za částku 1.690.000 Kč, je irelevantní, neboť nemovitosti byly od jejich nabytí novým vlastníkem zrekonstruovány a současně to neznamená, že nemovitosti jsou za tuto cenu prodejné. Insolvenční správce si vyžádal stanovisko znalce Ing. Balnara, který konstatoval, že: Obvyklá cena nemovitosti rodinného domu byla stanovena porovnávací metodou v souladu s doporučenou metodikou § 2 zákona č. 151/1997 Sb. Pro porovnání byly vybrány nemovitosti, které svým charakterem nejvíce odpovídají oceňované nemovitosti. Při stanovení obvyklé ceny nemovitosti byly vzaty v úvahu a zohledněny skutečnosti, že: -objekt byl zakoupen po požáru a celé podkroví je částečně poznamenáno tímto požárem (povrch omítek pokrytý sazemi) -celkově špatný technický stav objektu -stavební úpravy v objektu probíhají chaoticky bez logické návaznosti a důrazu na zvýšení hodnoty nemovitosti -objekt v současném technickém stavu není schopen užívání dle svého účelu užití zapsaného v listu vlastnictví (rodinný dům) -nutnost poměrně značných investic do objektu, aby mohl plnit svůj účel -s ohledem na stav pozemku je problematická možnost parkování na pozemku, špatný přístup k pozemkům z hlavní silnice. Insolvenční správce zdůraznil, že při zpeněžování majetkové podstaty postupoval v souladu s insolvenčním zákonem a ostatními právními předpisy.

Především odvolací soud konstatuje, že předmětné insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno 14.10.2013. S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. Na danou věc je proto nutno aplikovat zák. č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že -insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem věřitele České spořitelny a.s. dne 14.10.2013 -Usnesením ze dne 11.9.2014 (A-16), které nabylo právní moci dne 14.10.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka Jiřího Sečanského, insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Ivo Kotaba, věřiteli České spořitelně, a.s. bylo uloženo zaplatit soudní poplatek z návrhu ve výši 2.000 Kč, s tím, že byly dány výzvy věřitelům, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění usnesení, případně sdělili insolvenčnímu správci zajišťovací práva, současně nařídil přezkumné jednání na den 16.12.2014, svolal schůzi věřitelů, k níž předvolal dlužníka a insolvenčního správce. -Insolvenční správce sepsal nemovitý majetek dlužníka, který je zajištěn zástavními právy zajištěného věřitele jako prvního v pořadí České spořitelny, a.s., druhého v pořadí ČR-OSSZ Karviná, třetího v pořadí Cetelem ČR a.s., čtvrtého v pořadí Komerční banka, a.s., pátého v pořadí Finančního úřadu a šestého v pořadí ASPERA, spol. s r.o., a to pozemek parc. č. 758/1, součástí něhož je stavba č.p. 345 rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 758/1 o výměře 296 m, dále pozemek parc. č. 758/2 o výměře 66 m zastavěná plocha a nádvoří, součástí něhož je stavba bez č.p. a e.č. zemědělská stavba stojící na pozemku parc. č. 658/2 a pozemek parc. č. 759 o výměře 1.302 m zahrada, vše zapsáno na LV č. 238 pro k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice, okres Karviná u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. -Na přezkumném jednání konaném dne 18.12.2014 byla přihláška č. P1, věřitele č. 1-České spořitelny a.s., Praha, Olbrachtova 1929/62, zjištěna v celkové výši 2.153.032,52 Kč, z toho zajištěná ve výši 2.153.032,52 Kč, přičemž pořadí zajištění je ke dni 23.05.2011, a to zástavním právem k majetku sepsanému v soupisu majetkové podstaty (B3/5), nemovitosti pro obec Albrechtice a k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, zapsané na LV č. 238 na základě Zástavní smlouvy k nemovitosti reg. č. ZN0348183469 ze dne 20.05.2011. -Usnesením ze dne 18.12.2014 (B-7), které nabylo právní moci dne 22.1.2015, byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka. -Zajištěný věřitel Česká spořitelna, a.s. udělil dne 14.1.2015 pokyn ke způsobu zpeněžení nemovitosti s ohledem na náklady a správu tohoto majetku, aby zpeněžení nemovitého majetku bylo provedeno elektronickou dražbou dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 1771 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pro případ opakované dražby bude minimální cena snížena o dalších 15 % ze znaleckého odhadu. Jako dražebníka navrhl dražební společnost EURODRAŽBY.CZ a.s. Pokyn odsouhlasili ostatní zajištění věřitelé-Komerční banka, a. s. (V č. 13), dne 12.3.2015, Česká republika-ČSSZ (V č. 19) dne 19.3.2015 a Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (V č. 16), dne 9.3.2015 . -Znalecký posudek k nemovitostem č. 959/12/15 byl zpracován Ing. Miroslavem Balnarem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 1996, č.j. Spr. 1879/96, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek stanovil cenu obvyklou pomocí porovnávací metody na částku 800.000 Kč. Z této částky posléze dražebník vycházel při stanovení minimální vyvolávací ceny, která činila 400.000 Kč. -V průběžné zprávě o stavu řízení ze dne 13.5.2015 insolvenční správce sdělil, že v souladu s pokynem zajištěného věřitele České spořitelny, a.s. ze dne 14.1.2015, odsouhlaseným ostatními zajištěnými věřiteli, proběhne dne 16.6.2015 elektronická dražba prostřednictvím společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s. zajištěných nemovitostí zapsaných na LV č. 238 pro k.ú. Albrechtice u Českého Těšína. Dle telefonické informace dlužníka došlo v průběhu dubna 2015 k násilnému vniknutí do nemovitosti, insolvenční správce neměl žádné informace od Policie ČR k provedenému šetření a případné vzniklé škodě. -Insolvenční správce doložil kupní smlouvu uzavřenou dne 10.7.2015 Ing. Ivo Kotabou jako prodávajícím se STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jako kupujícím podle § 2079 a následující zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, jejímž předmětem jsou nemovité věci, a to parc. č. 758/1, parc. č. 758/2 a parc. č. 759 zapsané na LV č. 238 pro k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice, část Albrechtice okres Karviná u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava za dohodnutou kupní cenu 400.000 Kč, která byla složena na účet majetkové podstaty dlužníka. Vklad proveden dne 4.8.2015, s právními účinky ke dni 10.7.2015, č.j. V-7863/2015-806. -Ke kupní smlouvě doložil insolvenční správce protokol o dražbě ze dne 16.6.2015 provedené ve 14:05 hodin, místem provedené dražby www.eurodražby.cz.

-Dne 28.8.2015 byl v insolvenčním rejstříku (B-14) uveřejněn návrh insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. P1 České spořitelně, a.s., jehož zjištěná a zajištěná pohledávka byla ve výši 2.153.032,52 Kč, v pořadí zajištění první v pořadí, okamžik vzniku zajištění 23.5.2011, získáno zpeněžením majetku 400.000 Kč, náklady na správu 9.353 Kč, k nimž není nutný souhlas zajištěného věřitele, náklady na zpeněžení 16.940 Kč, k nimž není nutný souhlas zajištěného věřitele, celkem 26.293 Kč. Čistý výtěžek 373.707 Kč, odměna insolvenčního správce 40.696,69 Kč. K výtěžku zajištěnému věřiteli zbývá částka 333.010, 31 Kč. Náklady na správu majetku ve výši 9.353 Kč tvoří cestovné k prohlídkám zabezpečení, jednání s dražebníkem ocenění a telekomunikační poplatky a náklady na zpeněžení 16.940 Kč jsou náklady dražby dražební společnosti. -Námitky proti návrhu nebyly podány. Poté vydal soud napadené rozhodnutí.

Podle ustanovení § 298 IZ odst. 1 zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Podle odst. 2 výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli. Podle odst. 3 proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví. Podle odst. 4 náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu. Podle odst. 5 zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti Podle odst. 6 pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3. Podle odst. 7 rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.

Podle ustanovení § 38 odst. 1, odst. 5 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., v rozhodném znění (to je ve znění účinném do 1.1.2014, viz čl. II vyhlášky č. 398/2013 Sb.), odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli.

Odvolací soud předně zdůrazňuje, že odvolací námitka dlužníka proti vydání výtěžku zpeněžení je námitkou irelevantní, pro danou fázi insolvenčního řízení bezpředmětnou. Přesto odvolací soud konstatuje, že se zcela ztotožňuje se shora uvedeným pečlivým a podrobným vyjádřením insolvenčního správce k odvolání dlužníka, z něhož zdůrazňuje zejména okolnost, že ačkoliv cenový odhad č. 24216 zpeněženého předmětu zajištění, zpracovaný přes www.odhadonline.cz, nemá náležitosti znaleckého posudku v souladu s ustanovením § 127a o.s.ř., přesto nepotvrzuje námitku dlužníka o nezákonném podhodnocení zajištěných nemovitostí pro účely zpeněžení. Znalecký posudek Ing. Miroslava Balnara č. 959/12/15 stanovil cenu obvyklou porovnávací metodou na částku 800.000 Kč a dlužník poukazoval na ocenění nemovitostí nemající náležitosti znaleckého posudku na částku 860.000 Kč. Rozhodující pro posouzení odvolací námitky dlužníka proti vydání výtěžku zpeněžení je, že předmět zajištění byl zpeněžen způsobem a osobou dle výslovného pokynu zajištěného věřitele prvého v pořadí. Z protokolu o dražbě je zřejmé, že dražby se zúčastnil pouze jeden zájemce, který učinil nejnižší stanovené podání ve výši 400.000 Kč, s nímž byla uzavřena kupní smlouva ze dne 10.7.2015 s kupní cenou na částku 400.000 Kč. Námitky proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli v souladu s ustanovením § 298 odst. 3 IZ vzneseny nebyly. Pokud dlužník poukazuje na nyní inzerovanou cenu vydražených nemovitostí na internetových stránkách realitní kancelářě STING 1.690.000 Kč, tato okolnost neznamená, že nemovitost takovou hodnotu má a za tuto cenu bude skutečně prodána.

Odvolací soud se ztotožňuje s výší odměny insolvenčního správce vypočtené dle § 1 odst. 2 vyhl.č. 313/2007 Sb ve výši 9% z hrubého výtěžku zpeněžení ve výši 373.707 (zpeněžení 400.000 Kč mínus náklady na prodej ve výši 16.940 Kč a náklady se správou v úhrnné výši 9.353 Kč), jak ji stanovil soud prvního stupně ve výši 40.696,69 Kč (9 % z částky 373.707 Kč tj. 33.633,63 + 21 % DPH 7.063,06 Kč).

Čistý výtěžek zpeněžení činí 373.707 Kč (zpeněžení 400.000 Kč mínus náklady na prodej ve výši 16.940 Kč a náklady se správou v úhrnné výši 9.353 Kč). Výtěžek zpeněžení k vyplacení zajištěnému věřiteli představuje částku 333.010,31 Kč (400.000 Kč mínus náklady na správu a zpeněžení 26.293 Kč a odměna insolvenčního správce činí 40.696,69 Kč).

Na základě shora uvedených zjištění ze spisu, za situace, kdy pohledávka zajištěného věřitele č. 1 České spořitelny a.s. byla s konečnou platností na přezkumném jednání zjištěna v celkové výši 2.153.032,50 Kč, včetně nároku na uspokojení ze zpeněžení předmětných nemovitostí zapsaných v soupise majetkové podstaty pod položkou č. 1 a jež byly zpeněženy za celkovou částku 400.000 Kč, přičemž se jednalo o věřitele, který byl se svým zástavním právem 1. v pořadí, postupoval soud prvního stupně správně, pokud rozhodl, že výtěžek zpeněžení těchto nemovitostí, po odpočtu nákladů na zpeněžení ve výši 16.940 Kč, nákladů se správou ve výši 9.353 Kč a odměny správce ve výši 40.696,69 Kč, bude tomuto věřiteli vyplacen ve výši 333.010,31 Kč, a postupoval rovněž správně pokud na žádost správce povolil čerpat zálohu na jeho odměnu.

Zajištěnému věřiteli č. 1 (P1) jako prvnímu v pořadí tak bude vydáno 333.010,31 Kč. Jelikož pohledávka zajištěného věřitele, který je první v pořadí, nebude zcela uspokojena, k uspokojení zajištěných věřitelů dalších v pořadí nedojde.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli č. 1 se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu