2 VSOL 1141/2017-A-14
č. j. KSBR 47 INS 15707/2017 2 VSOL 1141/2017-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci

dlužníka: Adam anonymizovano , anonymizovano bytem Dr. Uhra 3447/17, 796 01 Prostějov IČO 01195972,

o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. října 2017, č.j. KSBR 47 INS 15707/2017-A-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. října 2017, č.j. KSBR 47 INS 15707/2017-A-8 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) usnesením označeným v záhlaví rozhodnutí insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení zamítl, neboť příjmy dlužníka nemohou uspokojit pohledávky věřitelů v minimální výši 30% hodnoty plnění a z návrhu nevyplývá, že by dlužník disponoval souhlasem věřitelů s nižším plněním.

2. Proti usnesení insolvenčního soudu podal dlužník včasné odvolání, ve kterém namítal, že byl nedostatečně zjištěn skutkový stav a byly vyvozeny nesprávné právní závěry. Dlužník nezpochybňoval svou odpovědnost za úpadek, vyjádřil úmysl dluhy vůči věřitelům uhradit a využít k tomu možnost oddlužení dle insolvenčního zákona. Nesouhlasil, že v jeho jednání lze spatřovat nepoctivý záměr, protože: Insolvenční návrh za mě sepisovala agentura, jež za to inkasovala nemalé finanční prostředky a stejně věc nevyřídila a nadále mi nepomáhá. Soudu jsem nelhal a chci maximálně spolupracovat. Omlouvám se, jestli jsem nereagoval dostatečně rychle a přesně na výzvu soudu, ale jde spíše o nedorozumění, v žádném případě jsem nechtěl soud uvádět v omyl . Z hlediska příjmů dlužník konstatoval, že má a v době rozhodnutí soudu již měl nové zaměstnání, podstatně vyšší příjem než v minulosti isir.justi ce.cz -2-KSBR 47 INS 15707/2017

(16.000 Kč) a rodinu, která mi může finančně vypomoci, abych řádně plnil stanovený splátkový kalendář. Zejména babička Ivanka Procházková, je ochotna formou darovací smlouvy měsíčně pravidelně přispívat natolik, aby mohl řádně hradit jednotlivé splátky. Tuto jejich pomoc dokládají níže uvedené podpisy, přičemž babička je ochotna kdykoliv soudu tato tvrzení potvrdit. Dlužník tvrdil, že své závazky všechny přiznal, ale současně přiznává, že mám i další dluhy, které jsem nedopatřením neuvedl v insolvenčním návrhu, resp. spolupracující agentuře, ale dokládám je nyní; jde o úvěr u společnosti TRIANGL, dluh vůči České průmyslové zdravotní pojišťovně, navíc dostal pokutu od města Prostějova. Zároveň také částečně některé dluhy splatil, a to vůči společnostem COOLCREDIT a VIVA CREDIT. Díky stálému zaměstnání a také díky pomoci blízkých je schopen uhradit své závazky alespoň ve výši 30%. Navrhl, aby bylo rozhodnutí insolvenčního soudu zrušeno a věc vrácena soudu k dalšímu řízení, příp. aby bylo změněno tak, že se povoluje oddlužení.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

4. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 2. 8. 2017, odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 3. října 2017, proto v odvolacím řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

5. Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ).

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

7. Podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

8. Z insolvenčního návrhu insolvenční soud správně zjistil, že (tehdy aktuální) příjmy dlužníka nepostačovaly k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře byly

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 47 INS 15707/2017

pohledávky nezajištěných věřitelů za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky určené k výplatě věřitelům byla zaplacena odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce; míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů byla 13,91 %. Byť dlužník doložil v odvolacím řízení novou pracovní smlouvu, sjednanou do 30.9.2018 se základním platem 16.000 Kč měsíčně hrubého a výplatní lístek za září 2017 s čistým výdělkem 9.161 Kč, ani tento příjem není dostatečný. Dlužník původně uvedl pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 198.943 Kč, nyní ovšem přiznal další dluhy-u společnosti TRIANGL ve výši 12.258 Kč, vůči České průmyslové zdravotní pojišťovně ve výši 27.332 Kč, pokutu od města Prostějova ve výši 25.000 Kč a náklady přestupkového řízení 1.000 Kč, tedy celkové pohledávky dosahují částky 264.533 Kč. Pokud dlužník tvrdil, že částečně některé dluhy vůči společnostem COOLCREDIT a VIVA CREDIT splatil, ničeho nedokládá, proto takové tvrzení zohlednit nelze. Rovněž příslib daru bez řádné darovací smlouvy není možné přijmout, byť babička dlužníka zřejmě na odvolání dlužníka připojila svůj podpis. Za tohoto stavu příjem dlužníka postačí na úhradu toliko 1,77% (byl-li by správce plátcem DPH), resp. 2,52 % (nebyl-li by správce plátcem DPH) pohledávek nezajištěných věřitelů, což zákonným požadavkům v § 395 odst. 1 písm. b) IZ nestačí; dlužník netvrdí ani nedokládá, že by disponoval souhlasem věřitelů s nižším plněním.

9. Na závěru, že v jednání dlužníka lze spatřovat nepoctivý záměr insolvenční soud své rozhodnutí nepostavil, proto se odvolací soud protiargumentací dlužníka nezabýval.

10. Z uvedeného vyplývá, že přes jiné skutkové okolnosti jsou stále dány důvody pro zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení, dlužník tento závěr nezvrátil, rozhodnutí je tedy věcně správné, a proto bylo podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrzeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 23. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá