2 VSOL 114/2012-A-24
KSBR 32 INS 18232/2011 2 VSOL 114/2012-A-24

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Meduňková 461/15, 621 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 45 31 70 54, zastoupenému JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Revoluční 15, 110 00 Praha 1, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 22.12.2011 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.12.2011, č.j. KSBR 32 INS 18232/2011-A-16,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně uložil dle ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) dlužníkovi a věřiteli, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení společně a nerozdílně zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podal včasné odvolání dlužník. Důvodem k podání odvolání byla skutečnost, že by nebyl schopen zaplatit požadovanou zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 10.1.2012 vzal dlužník své odvolání zpět, aniž by je blíže odůvodnil. Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočítá insolvenční řízení.

Podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

V posuzované věci vzal dlužník své odvolání účinně zpět dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení soudu prvního stupně nastane v souladu s ust. § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 22. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu