2 VSOL 1139/2017-B-39
č. j. KSBR 32 INS 13915/2014 2 VSOL 1139/2017-B-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužnice: Nicole Petra Blankenship, narozena 23. 2. 1974 bytem Bořetická 4095/20, 628 00 Brno zastoupené advokátem Mgr. Danielem Hrbáčem sídlem Jaselská 197/14, 602 00 Brno

o zrušení schváleného oddlužení

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 9. 2017, č. j. KSBR 32 INS 13915/2014-B-20

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 9. 2017, č. j. KSBR 32 INS 13915/2014-B-20 se mění tak, že se schválené oddlužení neruší a insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužnice Nicole Petry Blankenship (výrok I.), insolvenční řízení zastavil (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce Insolvency Project v. o. s. v celkové výši 36 300 Kč včetně DPH (výrok III.), hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 7 260 Kč včetně DPH (výrok IV.), rozhodl, že část hotových výdajů ve výši 3 267 Kč bude insolvenčnímu správci po právní moci tohoto usnesení vyplacena správci z účtu ČR-Krajského soudu v Brně (výrok V.) a zprostil insolvenčního správce funkce (výrok VI.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 7. 10. 2014, č. j. KSBR 32 INS 13915/2014-B-4 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a termín první splátky byl určen na listopad 2014. Ze zpráv o plnění oddlužení insolvenční soud zjistil, že po 19. splátce v měsíci květnu 2016 byly pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny pouze ve výši 2,35 % a předpokládaná míra uspokojení pohledávek těchto věřitelů činí 7,42 %. Důvodem byla skutečnost, že z daru ve výši 10 500 Kč měsíčně, který byl jediným příjmem dlužnice, bylo uhrazeno pouze 42 000 Kč, ačkoli zaplacena měla být částka 199 500 Kč. Na jednání dne 22. 6. 2016 dlužnice uvedla, že má příjem ze zaměstnání, který jí umožní splátkový kalendář plnit. V červnu 2017 však insolvenční správce sdělil, že od července 2016 opět není ze strany dlužnice splátkový kalendář plněn, isir.justi ce.cz -2-KSBR 32 INS 13915/2014

když po 31. měsících činí upokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 2,41 % a předpokládaná míra uspokojení těchto pohledávek činí 4,63 %. Insolvenční soud proto rozhodl o zrušení schváleného oddlužení, neboť je zřejmé, že podstatnou část schváleného splátkového kalendáře nebude možné splnit. Protože majetek dlužnice je dle soupisu majetkové podstaty ze dne 1. 9. 2017 pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, rozhodl insolvenční soud o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce. Spolu s tím rozhodl také o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce.

3. Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že v jejích poměrech došlo k výrazným změnám, neboť uzavřela pracovní poměry se společnostmi GUAROTA s.r.o. a MAHR-STAV s.r.o., kdy její měsíčné příjem činí celkem 26 000 Kč. Matka dlužnice uložila do advokátní úschovy částku 160 000 Kč, kterou bude možné při pokračování ve schváleném oddlužení použít k plnění splátkového kalendáře. Pro tento případ se matka dlužnice dále zavázala, přispívat dlužnici měsíčně částkou 3 000 Kč. Tyto příjmy pak umožní, aby pohledávky nezajištěných věřitelů byly uspokojeny ve výši 30 % a došlo tím ke splnění splátkového kalendáře. Dlužnice navrhla, aby odvolací soud zrušil rozhodnutí insolvenčního soudu o zrušení schváleného oddlužení a současně napadené rozhodnutí změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a obsahuje způsobilý odvolací důvod ve smyslu § 205 odst. 2, písm. e) a g) o. s. ř., přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 3 a 5 o. s. ř.), a dospěl k těmto závěrům.

8. Po doplnění dokazování na jednáních konaných dne 15. 2. 2018 a 22. 2. 2018 vycházel odvolací soud při svém rozhodování z níže popsaného skutkového stavu: -usnesení ze dne 23. 6. 2014 (č. d. A-22) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice, povolil její oddlužení a ustanovil do funkce insolvenčního správce, -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 25. 8. 2014 (č. d. B-2) vyplývá, že výše přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů činí 1 508 540,90 Kč, dlužnice je vdaná, bezdětná, bez vlastních příjmů, pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře uzavřela darovací smlouvu se svým přítelem na částku 10 500 Kč měsíčně, přičemž

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 32 INS 13915/2014

za tohoto stavu by předpokládaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů činila 37 %, -z protokolu o přezkumném jednání a první schůze věřitelů ze dne 10. 9. 2014 (č. d. B-3) vyplývá, že zjištěny byly pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 1 222 812,84 Kč (viz seznam přihlášených pohledávek), -usnesením ze dne 7. 10. 2014 (č. d. B-4) schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že jeho plnění začne měsícem listopadem 2014, když dlužnici uložil povinnost, aby plnění z darovací smlouvy zasílala insolvenčnímu správci, -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 16. 6. 2016 (č. d. B-11) vyplývá, že dlužnice za 19 měsíců trvání schváleného oddlužení uspokojila pohledávky nezajištěných věřitelů pouze ve výši 2,35 % a předpokládaná míra uspokojení těchto pohledávek činí 7,42 %, -z protokolu o jednání konaném před insolvenčním soudem dne 22. 6. 2016 (č. d. B-12), jehož předmětem bylo projednání možného zrušení schváleného oddlužení, dlužnice uvedla, že nastoupila do zaměstnání, finanční situace dárce se zlepšila, a proto předpokládá, že bude schopna splátkový kalendář splnit; ke zjednání nápravy jí byla insolvenčním soudem poskytnuta lhůta 3 měsíců, -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 15. 9. 2017 (č. d. B-19) vyplývá, že dlužnice do srpna 2017 (po 34 měsících trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře) uhradila nezajištěným věřitelům částku 30 560,13 Kč, představující 2 % jejich pohledávek, když předpokládaný míra uspokojení těchto pohledávek činí 4 %, přičemž přislíbené plnění bylo poskytnuto pouze v červnu 2016, -z darovací smlouvy ze dne 30. 10. 2017 uzavřené mezi Jaruškou Papežovou jako dárkyní a dlužnicí jako obdarovanou (č. d. B-22) vyplývá, že dárkyně složila u zástupce dlužnice do advokátní úschovy částku 160 000 Kč s tím, aby v případě pokračování oddlužení byla tato vyplacena insolvenčnímu správci a rozdělena mezi nezajištěné věřitele, současně se zavázala přispívat na oddlužení dlužnice měsíčně částkou 3 000 Kč (podpis dárkyně na smlouvě je úředně ověřen), -ze zprávy insolvenčního správce ze dne 16. 1. 2018 (č. d. B-28) vyplývá, že nezajištěným věřitelům byla v rámci oddlužení vyplacena částka 30 575,50 Kč, na odměně a náhradě jeho hotových výdajů je nedoplatek ve výši 3 267 Kč, při zohlednění deponované částky 160 000 Kč by pro uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň z 30 % musela minimální měsíční splátka pro oddlužení činit 9 500 Kč, -z pracovní smlouvy uzavřené dne 12. 2. 2018 mezi společností GSS Media s.r.o. jako zaměstnavatelem a dlužnicí jako zaměstnancem je zřejmé, že dlužnici vznikl od 12. 2. 2018 pracovní poměr na dobu neurčitou a její mzda má dle připojeného mzdového výměru činit 22 000 Kč měsíčně (č. d. B-32), -z dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 30. 10. 2017, podepsaného 19. 2. 2018 (č. d. B-34) vyplývá, že se dárkyně rozhodla navýšit svůj dar na částku 5 000 Kč měsíčně (podpis dárkyně je úředně ověřen).

9. Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

10. Podle 406 odst. 3 IZ v rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 32 INS 13915/2014

a) uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni měsíce částku stanovenou podle § 398 z příjmů, které získá po schválení oddlužení, a to podle poměru jejich pohledávek určeného ve zprávě pro oddlužení. Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení, b) označí příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit první splátku, c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, d) přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen plátce mzdy dlužníka ), aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

11. Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

12. Podle § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

13. Podle § 418 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

14. Na základě výše uvedených skutkových zjištění je zřejmé, že ke splnění splátkového kalendáře (uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň ve výši alespoň 30 % a úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce) by dlužnice musela zaplatit nezajištěným věřitelům částku 366 843,50 Kč, a to do října 2019 (ve zbývajících 20 měsících). Po zohlednění již uhrazené částky 30 575,50 Kč, odměny a hotových výdajů insolvenčního správce za období od července 2017 do října 2019 ve výši 30 492 Kč a deponované částky 160 000 Kč by pak částka určená měsíčně pro oddlužení plněním splátkového kalendáře musela ve zbývajícím období činit minimálně 10 338 Kč (celkem 206 760 Kč).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSBR 32 INS 13915/2014

15. V situaci, kdy z čistého příjmu dlužnice ve výši 17 225 Kč měsíčně bude možné srážet měsíčně částku 6 329 Kč a přislíbený je dar ve výši 5 000 Kč měsíčně, lze vycházet z toho, že částka určená pro oddlužení plněním splátkového kalendáře bude měsíčně činit 11 329 Kč.

16. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude shora uvedená částka ze strany dlužnice pravidelně (v období od března 2018 do října 2019) poskytována, pak míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů při oddlužení plněním splátkového kalendáře dosáhne 31,62 % (tj. těmto věřitelům bude uhrazena částka 386 662 Kč).

17. Odvolací soud proto dospěl k závěru, že důvod pro zrušení schváleného oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ, tedy že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, již není v případě dlužnice naplněn a ve schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře lze pokračovat.

18. Proto odvolací postupoval dle § 220 odst. 1 o. s. ř. a napadené usnesení insolvenčního soudu změnil tak, že se oddlužení neruší a insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena nebyla nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužnici a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

Olomouc 22. února 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá