2 VSOL 1139/2014-B-28
KSOS 39 INS 3682/2010 2 VSOL 1139/2014-B-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Brněnská 479/38, Olomouc-Nová Ulice, PSČ 779 00, o odměně insolvenční správkyně, rozhodl o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové, se sídlem Gajdošova 7, Brno-Židenice, PSČ 615 00, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 39 INS 3682/2010-B-22 ze dne 14.8.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. zr u š u j e a věc se v tomto rozsahu v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Vladimíra anonymizovano (výrok I.), určil odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové ve výši 52.002 Kč (výrok II.), zprostil funkce insolvenční správkyni Mgr. Bohdanu Šocovou (výrok III.), osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, s tím, že osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (výrok IV.), rozhodl, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně k odměně a výdajích insolvenční správkyně uvedl, že přiznal náhradu odměny a hotových výdajů insolvenční správkyni za dobu trvání účinků schváleného oddlužení, tj. od července 2010 do června 2014, která se sestává ze 48 paušálních částek hotových výdajů ve výši 150 Kč podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb., v platném znění, a 48 částek odměny ve výši 750 Kč včetně DPH podle ustanovení § 3 písm. b) citované vyhlášky, celkem tedy 52.002 Kč. Soud nepřiznal správkyni odměnu a náhradu hotových výdajů za období do schválení oddlužení, neboť nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů před schválením oddlužení lze insolvenčnímu správci přiznat až od 1.1.2014. V souladu s přechodnými ustanoveními vyhl. č. 398/2013 Sb. (článku II.) v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhl. č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Na základě toho soud odměnu a náhradu hotových výdajů před schválením oddlužení insolvenční správkyni nepřiznal. Nadto v řízení byly přezkoumány pouze tři přihlášky a konalo se jediné jednání. Lze proto mít za to, že hotové výdaje i odměna za činnost insolvenční správkyně byla pokryta v rámci uhrazených záloh na odměnu a jeho hotové výdaje v období po schválení oddlužení.

Proti tomuto usnesení, výslovně výroku II., podala insolvenční správkyně odvolání. Uvedla, že je si vědoma znění vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném od 1.1.2014, nicméně v souladu s již ustálenou judikaturou vrchních soudů vyúčtovala i v tomto řízení (zahájeném před 1.1.2014) odměnu a hotové výdaje také za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení splátkového kalendáře, a to v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 168 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a ustanovení § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. Poukázala na to, že od povolení oddlužení do schválení splátkového kalendáře vykonala řadu úkonů směřujících zejména ke zjištění majetkové podstaty, absolvovala dvě schůzky s dlužníkem, provedla prohlídku jeho bydliště, učinila nespočet součinnostních dotazů vůči orgánům státní správy, bankám, přezkoumala přihlášené pohledávky, vykonala související úkony-komunikovala s dlužníkem, věřitelům zaslala výzvy k odstranění vad přihlášek č. P1, P2, vyhotovila zprávu o své činnosti, provedla soupis majetkové podstaty, zúčastnila se přezkumného jednání a schůze věřitelů dne 8.6.2010, kdy jí vznikly mimo jiné náklady na cestovné, zaslala vyrozumění o popření atd. K tomu poukázala na různá rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci. Navrhla, aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že jí bude schválena odměna a přiznána náhrada hotových výdajů celkem ve výši 55.813,50 Kč včetně DPH, s tím, že přiznaná odměna a hotové výdaje ve výši 52.002 Kč jí byly uhrazeny zálohově a neuhrazená část činí 3.813,50 Kč.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k níže uvedeným závěrům.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSOS 39 INS 3682/2010-A-5 ze dne 23.4.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Bohdana Slezáková, Palackého 641/11, Olomouc, a soud povolil řešení úpadku oddlužením. Podáním ze dne 26.5.2010 podala insolvenční správkyně zprávu o dosavadní činnosti, k této přiložila soupis majetkové podstaty, seznam přihlášených pohledávek č. P1 až č. P3 spolu s výzvou k odstranění vad přihlášky č. P3. Dne 8.6.2010 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, kterého se insolvenční správkyně účastnila. Usnesením č. j. KSOS 39 INS 3682/2010-B-7 ze dne 15.6.2010 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 3.7.2014 insolvenční správkyně podala zprávu o plnění splátkového kalendáře s tím, že jsou splněny podmínky pro osvobození dlužníka od placení pohledávek, současně vyúčtovala odměnu a hotové výdaje v celkové výši 55.813,50 Kč, mimo jiné za období od rozhodnutí o povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (od 25.4.2010 do 16.6.2010) odměnu ve výši 2.700 Kč (3 x 900 Kč), hotové výdaje ve výši 450 Kč (3 x 150 Kč) a 21% DPH ve výši 661,50 Kč, celkem 3.811,50 Kč.

V rovině právního hodnocení věci je třeba uvést, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud aplikoval v posuzované věci vyhlášku č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013. V tomto směru je správná i jeho argumentace uvedená v odůvodnění napadeného usnesení. Ostatně insolvenční správkyně ve svém odvolání ani nezpochybnila, že podle přechodných ustanovení k novele vyhlášky č. 398/2013 Sb. se na daný případ vztahuje právě vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však zásadní zodpovězení otázky, zda v přezkoumávané věci odměna a hotové výdaje insolvenční správkyně mohou být přiznány i za období před schválením oddlužení. Rozhodovací praxe soudů se ustálila na závěru, že insolvenční správce má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů i za toto období. Oba vrchní soudy sdílejí názor, že pokud s odměnou insolvenčního správce za toto období vyhláška č. 313/2007 Sb. nepočítá a upravuje jen odměnu a hotové výdaje po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je nutné ji určit úvahou soudu s přihlédnutím ke kritériím podle ustanovení § 5 této vyhlášky. Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a tyto správcovy nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ustanovení § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 prováděcí vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za jeho činnost, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, to je za jeho činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, soud tedy určuje odměnu správce s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností soud insolvenčnímu správci přiznává v prokázané (důvodně vynaložené) výši, s limity podle ustanovení § 7 odst. 1 až 3 téže vyhlášky. Tyto závěry vyslovil Vrchní soud v Praze například v rozhodnutí sp. zn. KSHK 40 INS 2229/2010, 1 VSHP 620/2010-B ze dne 25.8.2010, sp. zn. MSPH 79 INS 14408/2013, 3 VSPH 161/2014-B ze dne 11.3.2010, sp. zn. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010-B-27 ze dne 19.5.2011. Vrchní soud v Olomouci je formuloval například v rozhodnutí sp. zn. KSOL 16 INS 7593/2009, 2 VSOL 292/2014-B-60 ze dne 26.6.2014, KSBR 39 INS 25831/2012, 1 VSOL 518/2013-B-16 ze dne 26.9.2013, sp. zn. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL 522/2011-B-44 ze dne 23.11.2011 a sp. zn. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34 ze dne 9.9.2010.

Na základě výše uvedených zjištění a závěrů odvolacího soudu lze tedy uzavřít, že odvolání insolvenční správkyně je zcela důvodné. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. zrušil podle ustanovení § 219a odst. 1 o.s.ř. a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř..

V novém rozhodnutí soud prvního stupně znovu rozhodne o žádosti insolvenční správkyně ze dne 3.7.2014 o odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně. Přitom bude respektovat názor odvolacího soudu uvedený v tomto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu