2 VSOL 1131/2015-P64-7
KSOS 33 INS 3854/2014 2 VSOL 1131/2015-P64-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Slezský kámen a. s., IČO 451 92 154, se sídlem Josefa Hory 679, 790 01 Jeseník, o přihlášce pohledávky č. 64 věřitelky č. 63 Márie Homolové, bytem Brandlova/Macurova ul. 1383, 149 00 Praha 4, rozhodl o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 3854/2015-P64-2 ze dne 27. 8. 2015,

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 3854/2015-P64-2 ze dne 27. 8. 2015 se p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 64 věřitelky č. 63 Márie Homolové (výrok I.) a vyslovil, že se právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že přihláškou pohledávky, která nebyla podána na předepsaném formuláři, ze dne 5. 8. 2015, doručenou soudu dne 11. 8. 2015, přihlásila věřitelka Mária Homolová do insolvenčního řízení nevyčíslenou pohledávku za akcie v počtu 7 kusů. Přihláška pohledávky byla podána k poštovní přepravě dne 7. 8. 2015. Usnesením ze dne 26. 5. 2014, č. j. KSOS 33 INS 3854/2014-A-25, zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, když současně vyzval věřitele k přihlášení jejich pohledávek ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Poslední den lhůty k přihlášení pohledávek připadl na 28. 7. 2014. Jelikož přihláška pohledávky věřitelky nebyla nejpozději v poslední den lhůty doručena insolvenčnímu soudu ani předána k poštovní přepravě, k přihlášce pohledávky se dle § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) nepřihlíží. Insolvenční soud proto v souladu s ustanovením § 185 IZ přihlášku pohledávky odmítl a ukončil účast věřitelky v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka č. 63 Mária Homolová (dále jen odvolatelka ) odvolání. Uvedla, že o úpadku dlužníka nebyla včas informována a nemohla tak termín určený k přihlášení pohledávek stihnout. Informaci o úpadku dlužníka získala až z novinového článku ze dne 30. 7. 2015, kde byl uveden termín do konce září. Rovněž jí nebyl doručen formulář předepsaný pro přihlášku pohledávky a z tohoto důvodu nemohla svoji přihlášku na tomto formuláři podat. Navrhla, aby odvolací soud napadeného rozhodnutí zrušil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Dle § 71 odst. 2 IZ se při doručení vyhláškou písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění.

Z ustanovení § 71 odst. 1 IZ vyplývá, že povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou různé údaje, stanovená v tomto zákoně, je splněna zveřejněním příslušné písemnosti v insolvenčním rejstříku; při zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ insolvenční soud učiní v rozhodnutí o úpadku výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Z ustanovení § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ vyplývá, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dle § 185 IZ platí, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Odvolací soud považuje skutková zjištění insolvenčního soudu obsažená v odůvodnění napadeného rozhodnutí za úplná a správná. Z tohoto důvodu na ně pro stručnost odkazuje a pouze doplňuje, že insolvenční soud v usnesení ze dne 26. 5. 2014, č. j. KSOS 33 INS 3854/2014-A-25, spolu s výzvou k přihlášení pohledávek poskytl věřitelům také poučení, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.

Odvolatelka nerozporovala závěr insolvenčního soudu o tom, že přihlášku pohledávky podala k poštovní přepravě dne 7. 8. 2015 a tato byla insolvenčnímu soudu doručena dne 11. 8. 2015, když lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku k přihlášení pohledávek uplynula dne 28. 7. 2015. Je tedy zřejmé, že odvolatelka přihlásila do insolvenčního řízení svoji pohledávku vůči dlužníkovi opožděně, ačkoliv byla řádně poučena o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Tvrdí-li odvolatelka, že o rozhodnutí o úpadku dlužníka a potažmo o určení lhůty, ve které je třeba pohledávky u insolvenčního soudu přihlásit, nebyla včas informována, a z tohoto důvodu nemohla svoji pohledávku ve lhůtě k tomu určené přihlásit, pak s tímto jejím tvrzením nelze souhlasit.

Insolvenční soud v souladu s ustanovením § 71 a násl. IZ zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 3 IZ), coby veřejně přístupnému informačnímu systému veřejné správy (srov. § 419 odst. 1 a 2 IZ), doručil všem věřitelům dlužníka výzvu k podávání přihlášek, jež byla ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení a v rozhodnutí o úpadku obsažena. Insolvenční zákon totiž v daných souvislostech jiný způsob vyrozumívání věřitelů nepředpokládá a insolvenčnímu soudu neukládá. V této souvislosti je namístě odkázat na závěry obsažené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2008, č. j. KSBR 38 INS 735/2008 29 NSČR 4/2008-P11-12 (dostupném na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz), kde uzavřel, že nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ) nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku.

Odvolací soud také připomíná, že odvolatelka mohla přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka již od 14. 2. 2014, kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (č. d. A-2), jež výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek rovněž obsahovala, a k podání přihlášky tak měla k dispozici dobu téměř osmnácti měsíců.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že insolvenční soud postupoval správně, jestliže napadeným rozhodnutím přihlášku pohledávky podanou odvolatelkou pro opožděnost odmítl a její účast v insolvenčním řízení ukončil.

Je-li dán důvod pro odmítnutí přihlášky pohledávky pro její opožděnost, jsou právně bezvýznamné insolvenčním soudem zjištěné formální vady přihlášky pohledávky (nebyla podána na předepsaném formuláři) i z toho plynoucí odvolací námitky.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřitelce a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 2. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu