2 VSOL 1131/2013-A-11
KSOS 25 INS 28101/2013 2 VSOL 1131/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Tošovická 830/3, Odry, PSČ 742 35, identifikační číslo 66161410, o insolvenčním návrhu věřitele Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Dobešovská 91, Jakubčovice nad Odrou, PSČ 742 36, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 25 INS 28101/2013-A-3 ze dne 18.10.2013,

takto:

Odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 25 INS 28101/2013-A-3 ze dne 18.10.2013 se o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil věřiteli (insolvenčnímu navrhovateli), aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu specifikovaný ve výroku. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužník sice vlastní nemovitý majetek, tento je však zatížen zástavními právy věřitelů, přičemž výtěžek ze zpeněžení tohoto majetku bude použit především k úhradě pohledávek zajištěných věřitelů a nákladů souvisejících s jeho zpeněžením včetně odměny insolvenčního správce, a proto soud považuje za nezbytné zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že ze skutečnosti, že pohledávky věřitelů dlužníka jsou do určité výše zajištěny zástavními právy k nemovitému majetku dlužníka, nelze dovozovat, že tito věřitelé aktuálně evidují pohledávku za dlužníkem a že pohledávka věřitelů (pokud existuje) dosahuje takové výše, jaká je uvedena ve výpisu z katastru nemovitostí. Poukázal na dřívější insolvenční řízení ve věci dlužníka, ve kterém přihlásili pohledávku za dlužníkem pouze navrhující věřitel ve výši 500 Kč a další věřitel ve výši 13.752 Kč. Namítl, že pokud lze předpokládat, že zpeněžením majetku dlužníka se podaří dosáhnout určitého výtěžku, není důvodné uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení v plné výši. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil. Podle § 7 odst. 1 věty před středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízení soudních.

Podle 204 odst. 1 věty první o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 218a věty první o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoli odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel podal u soudu prvního stupně dne 9.10.2013 insolvenční návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka. V usnesení č.j. KSOS 25 INS 28101/2013-A-3 ze dne 18.10.2013, kterým byla věřiteli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, byl věřitel poučen o tom, že proti němu může podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 18.10.2013 a doručeno věřiteli zvláštním způsobem dne 24.10.2013 (vhozením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky). Věřitel podal odvolání proti tomuto rozhodnutí podáním ze dne 14.11.2013 podaným na poště dne 19.11.2013 a doručeným soudu prvního stupně dne 20.11.2013.

Podle § 71 odst. 1 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen doručení vyhláškou ), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle § 74 odst. 2 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 50 odst. 1 o.s.ř., nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Podle § 57 odst. 1 a odst. 3 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V přezkoumávané věci je zřejmé, že věřitelem napadené usnesení soudu prvního stupně, které obsahuje poučení o opravném prostředku a jeho uplatnění ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení (zvláštním způsobem), bylo věřiteli doručeno zvlášť dne 24.10.2013, a to postupem podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. (vhozením písemnosti do schránky věřitele). Lhůta k podání odvolání proti napadenému usnesení tak počala věřiteli běžet následující dne po tomto doručení, tedy v pátek dne 25.10.2013, a uplynula patnáctého dne, tedy v pátek dne 8.11.2013. Aby bylo odvolání věřitele podáno včas, musel by věřitel odvolání podat k poštovní přepravě nejpozději dne 8.11.2013 (poslední den odvolací lhůty); věřitel však podal odvolání k poštovní přepravě až dne 19.11.2013, tedy po uplynutí odvolací lhůty. Jeho odvolání je tak opožděné.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 218a o.s.ř. pro opožděnost odmítl, když o odmítnutí odvolání věřitele pro jeho opožděnost nerozhodl soud prvního stupně podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu