2 VSOL 113/2011-B-36
KSBR 31 INS 8333/2009 2 VSOL 113/2011-B-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ha-Konstrukt-CZ, s.r.o., se sídlem Polanka 10/214, 674 01 Třebíč, identifikační číslo 26 97 06 60, zastoupeného Mgr. Alešem Čápem, advokátem se sídlem Divadelní 1604/8, 586 01 Jihlava, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o opatření k zajištění účelu řízení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.1.2011, č. j. KSBR 31 INS 8333/2009-B-17,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odvolal insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože z funkce a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Václava Rožce (výrok I.), zrušil první přezkumné jednání a schůzi věřitelů nařízené na den 7.1.2011 v 8:30 hod. z důvodu vícenásobných odvolání dosud ustanovených insolvenčních správců z funkce pro jejich podjatost ve věci a žádosti insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože ze dne 3.1.2011 a jmenování nového insolvenčního správce (výrok II.), nařídil první přezkumné jednání a schůzi věřitelů na den 28.1.2011 v 11:15 hod. (výrok III. a IV.), jmenoval prozatímní věřitelský výbor (výrok V.) a vyslovil, že účinky rozhodnutí nastanou okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (výrok VI.).

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 5.11.2010, č. j. KSBR 31 INS 8333/2009-A-68 zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Milana Nováčka, který však podáním ze dne 16.11.2010 oznámil soudu, že při převzetí účetnictví dlužníka zjistil podmínky možné podjatosti, neboť jako advokát zastupoval bývalého zaměstnance dlužníka proti dlužníkovi. Usnesením č. j. KSBR 31 INS 8333/2009-B-7 ze dne 9.12.2010 byl insolvenčním správcem ustanoven Mgr. Marek Sochor. Podáním ze dne 13.12.2010 oznámil jmenovaný, že rovněž zjistil podmínky možné podjatosti, když jako advokát zastupuje potenciální věřitele dlužníka. Usnesením č. j. KSBR 31 INS 8333/2009-B-12 ze dne 22.12.2010 ustanovil soud insolvenčním správcem Mgr. Miroslava Ambrože, který však podáním ze dne 13.12.2010 oznámil soudu, že rovněž zjistil podmínky možné podjatosti. Uvedl, že jako advokát zastupuje potenciální věřitele dlužníka. Za tohoto stavu věci postupoval soud prvního stupně podle ust. § 31 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), přičemž nepovažoval za nutné provést slyšení žádného z dosavadních odvolaných insolvenčních správců a požádal o ustanovení správce jiného. Vzhledem ke složitosti předávání dokladů dlužníka mezi jednotlivými z funkce odvolanými správci a objektivní časovou tísní pro přezkoumání přihlášených pohledávek zrušil již nařízené přezkumné jednání a schůzi věřitelů, neboť by nemohl být objektivně naplněn určený program.

Proti výroku I. usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že nesouhlasí s osobou soudem ustanoveného již čtvrtého insolvenčního správce. Má totiž zato, že Mgr. Václav Rožec osobně zná Petra Ugrina mladšího, jednatele věřitele UN Engineering-UNSTAV, s.r.o., jenž studoval v Brně, ale také právního zástupce tohoto věřitele Mgr. Vladimíra Štekla, jenž je stejného věku a s největší pravděpodobností studoval na stejné právnické fakultě s Mgr. Václavem Rožcem. Pokud by nestudovali ve stejném ročníku, je vysoce pravděpodobné, že se museli na právnické fakultě potkávat a případně se blíže znát. Vznáší tedy námitku podjatosti Mgr. Václava Rožce jako insolvenčního správce. Dalším důvodem odvolání je skutečnost, že Mgr. Václav Rožec má sídlo v Brně a mohl by být velmi jednoduše kontaktován zástupci věřitele UN Engineering-UNSTAV, s.r.o., jehož právní zástupce má své sídlo též v Brně. Mohl by tak být případně ovlivňován průběh insolvenčního řízení. Proto je vhodné, aby insolvenční správce nebyl z Brna.

Insolvenční správce Mgr. Václav Rožec ve svém vyjádření k odvolání potvrdil, že sídlo jeho kanceláře se nachází v Brně. Zdůraznil, že jednatele věřitele UN Engineering-UNSTAV, s.r.o. Petra Ugrina nezná a nezná ani advokáta Mgr. Vladimíra Štekla. Rovněž mu není znám jeho věk a neví, na jaké fakultě Mgr. Vladimír Štekl studoval. Dále uvedl, že mu není známa jakákoli skutečnost, která by nasvědčovala jeho podjatosti z důvodu poměru k této věci nebo jakémukoliv účastníku tohoto insolvenčního řízení.

Věřitel UN Engineering-UNSTAV, s.r.o. ve svém vyjádření uvedl, že jeho jednatel studoval na VUT Brno, Fakultu stavební a Mgr. Václava Rožce nepotkal a s ohledem na věkový rozdíl jej ani nezná. Dále uvedl, že ho Mgr. Vladimír Štekl v insolvenčním řízení nezastupuje a nikdy nezastupoval. Navrhl odvolání dlužníka jako nedůvodné zamítnout.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci konstatovalo, že nejsou dány důvody namítané podjatosti, které by měly vést k vyloučení Mgr. Václava Rožce z insolvenčního řízení. Skutečnost, že insolvenční správce má, stejně jako někteří další účastníci řízení, své sídlo v Brně, nemůže být sama o sobě důvodem k jakýmkoliv pochybám i nepodjatosti insolvenčního správce. Rovněž domněnka ohledně přibližně stejného věku a společného studia na právnické fakultě, která se ani nepotvrdila, nijak nezpochybňuje nepodjatost insolvenčního správce. Námitky dlužníka označilo vrchní státní zastupitelství za ryze účelové a nepodložené. Navrhlo usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdit jako věcně správné.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanoví občanského osudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení ve výroku I., neboť jen v tomto rozsahu bylo odvoláním dotčeno, přezkoumal i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Podle ust. § 31 odst. 3 IZ, odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26.

Podle ust. § 24 odst. 1 IZ, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Dlužník založil své odvolání na námitkách, kterými zpochybnil nepodjatost nově ustanoveného insolvenčního správce Mgr. Václava Rožce. Pro posouzení oprávněnosti těchto námitek je předně rozhodné vymezení vzájemného vztahu rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce z funkce z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, a rozhodnutí o ustanovení nového insolvenčního správce. Z dikce ust. § 31 odst. 3 IZ plyne, že obě tato rozhodnutí insolvenční soud spojí do jednoho usnesení (nevydává je samostatně). Tak tomu bylo i v přezkoumávané věci. Soud prvního stupně odvolal

Mgr. Miroslava Ambrože z funkce insolvenčního správce a novým insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Václava Rožce. V rovině těchto zjištění a závěrů byl tedy postup soudu prvního stupně, který ustanovil nového insolvenčního správce proto, že dosavadního insolvenčního správce z funkce odvolal, zcela správný a v souladu s insolvenčním zákonem (§ 31 odst. 3, věta první IZ). Nelze totiž připustit situaci, aby majetková podstata neměla v každém okamžiku konkrétního insolvenčního správce.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je dále určující závěr ve vztahu k dlužníkem tvrzené podjatosti Mgr. Václava Rožce. Z obsahu námitky podjatosti se podává, že dlužník spatřuje důvod podjatosti nově ustanoveného insolvenčního správce v tom, že tento insolvenční správce se zná z dob svých vysokoškolských studií s jednatelem dlužníkova věřitele UN Engineering-UNSTAV, s.r.o. (Petrem Ugrinem) a právním zástupcem tohoto věřitele (JUDr. Vladimírem Šteklem). Mgr. Václav Rožec tvrzení o jeho nepodjatosti pro poměr ke statutárnímu zástupci věřitele UN Engineering-UNSTAV, s.r.o. důrazně odmítl a jakýkoliv vztah k advokátu JUDr. Vladimíru Šteklovi popřel. Uvedl, že oba jmenované vůbec nezná. Ve vztahu k věřiteli UN Engineering-UNSTAV, s.r.o. nelze také pominout, že označeného věřitele JUDr. Vladimír Štekl v daném insolvenčním řízení nezastupuje a nezastupoval. Dne 3.2.2011 oznámil soudu ukončení právního zastupování věřitele UN Engineering-UNSTAV, s.r.o. advokát JUDr. Radovan Zubek a plná moc pro jiného advokáta dosud nebyla do spisu založena. Za této situace nelze než uzavřít, že tvrzení dlužníka o nepodjatosti insolvenčního správce vyplývající z jeho poměru k osobě jednatele a právního zástupce věřitele UN Engineering-UNSTAV, s.r.o. jsou pouhými nedoloženými domněnkami dlužníka, které nejsou způsobilé vyvolat pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce ve smyslu ust. § 24 odst. 1 IZ.

Ve shodě s vrchním státním zastupitelstvím je odvolací soud toho názoru, že skutečnost, že insolvenční správce má, stejně jako někteří další účastníci řízení (věřitelé), případně jejich právní zástupci, své sídlo v Brně, nemůže být sama o sobě důvodem k jakýmkoliv pochybnostem o nepodjatosti insolvenčního správce. V neposlední řadě považuje odvolací soud za nutné akcentovat, že osobu Mgr. Václava Rožce určil do funkce insolvenčního správce svým opatřením ze dne 4.1.2011 předseda Krajského soudu v Brně (č.l. B-16).

Z obsahu předloženého spisu nezjistil odvolací soud ani žádné jiné důvody, které by vedly k pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce Mgr. Václava Rožce pro jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků. Proto postupoval podle ust. § 219 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku I. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu