2 VSOL 1129/2017-B-37
č. j. KSOS 31 INS 12411/2014 2 VSOL 1129/2017-B-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužníka: 1) Jiří anonymizovano , anonymizovano 2) Zuzana anonymizovano , narozena dne 15. 8. 1968 oba bytem Čáslavská 1820/6, 737 01 Český Těšín

o zrušení schváleného oddlužení

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. září 2017, č. j. KSOS 31 INS 12411/2014-B-24

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. září 2017, č. j. KSOS 31 INS 12411/2014-B-24 se v odstavcích I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) usnesením označeným v záhlaví rozhodnutí podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) a c) IZ zrušil schválené oddlužení (odstavec I. výroku), neboť dlužník není schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře, současně rozhodl v souladu s ustanovením § 418 odst. 5 IZ o zastavení řízení (odstavec II. výroku), přiznal insolvenčnímu správci odměnu za výkon funkce (odstavec III. výroku)a zprostil insolvenčního správce jeho funkce (odstavec IV. výroku). Insolvenční soud dlužník podstatnou část splátkového kalendáře nebude moci evidentně splnit, neboť za dobu trvání oddlužení splátkami (prosinec 2014-květen 2017) manželé zaplatili pouze 7,01% svých dluhů a předpokládané uspokojení věřitelů za 60 měsíců činí pouze 14,03%. Dlužníkovi navíc vznikly nové peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a to dluhy na nájemném a službách, které dle aktuálního vyjádření věřitele činí 59.172 Kč. Insolvenční soud proto rozhodl podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) a c) IZ o zrušení schváleného oddlužení a v souladu s ustanovením § 418 odst. 5 IZ současně rozhodl o zastavení řízení.

2. Proti usnesení insolvenčního soudu o zrušení insolvence podal dlužnice Zuzana anonymizovano včasné odvolání, ve kterém namítala, že nesouhlasí se zrušením insolvence a tvrdila, že platila

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá isir.justi ce.cz

ze mzdy každý měsíc, i když výplatní termín měla později. Nyní je v pracovní neschopnosti, za což nemůže. Do skončení oddlužení zbývají 2 roky, dlužnice po nemocenské nastoupí do práce a začne splácet dluh na bytovém družstvu. Vznik tohoto dluhu odůvodňovala tím, že jí zemřel bratr, kterého měla v péči a nedostala ani pohřebné.

3. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

4. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 5. 5. 2014, odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 6. 9. 2017, proto v odvolacím řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

5. Podle § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád v platném znění (dále jen o.s.ř. ).

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal v nařízeném jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

7. Podle ustanovení § 412 odst. 1 IZ je po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

8. Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

9. Podle ustanovení § 418 odst. 3 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

10. Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

11. Podle ustanovení § 418 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

12. Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že -dlužník podal dne 5. 5. 2014 insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí, jímž by byl zjištěn jeho úpadek a současně soud povolil řešení úpadku společným oddlužením manželů. Insolvenčního soudu usnesením ze dne 21. 07. 2014, č.j. KSOS 31 INS 12411/2014-A-7 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně soud povolil řešení úpadku oddlužením, usnesením ze dne 26. 11. 2014, č.j. KSOS 31 INS 12411/2014-B-5 schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. -ze zpráv insolvenčního správce je patrno, že plnění pro přihlášené věřitele není z důvodu nedostatečného příjmu vypláceno v dostatečné výši, vzniká dluh na nájmu, očekávané uspokojení věřitelů činí cca 14 %, -insolvenční soud žádal dlužníka, aby sdělil důvody neplnění darovací smlouvy, dlužník nesdělil ničeho, pouze přislíbil, že dar doplatí, -insolvenční soud nařídil k projednání stavu oddlužení slyšení, dlužník ani dárce se nedostavili. Nato insolvenční soud rozhodl napadeným rozhodnutím.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

13. Odvolací soud doplnil řízení, provedl k důkazu listiny a zjistil: -ze zprávy insolvenčního správce o stavu insolvenčního řízení ze dne 10.01.2018 (č.d. B-34), že příjmy obou dlužníků byly nedostatečné ke splnění oddlužení po celou dobu oddlužení, příjmem p. anonymizovano je pouze důchod v nezabavitelné výši, a paní anonymizovano se nepodařilo zajistit zaměstnání s dostatečným příjmem. Od května 2017 byla paní anonymizovano na nemocenské, nemocenské bylo vyplaceno se zpožděním až v červenci, proto v červnu byl příjem nižší a následně vyšší. Od prosince již nemocenské není zasíláno. Dle sdělení posledního zaměstnavatele byla paní anonymizovano zaměstnaná do 31. 7. 2017, žádný další zaměstnavatel není správci znám. Jediným příjmem je tedy důchod p. anonymizovano 5.074 Kč měsíčně. Schválení oddlužení bylo od počátku postaveno na hrazení daru, který ale hrazen nebyl. Zásadním důvodem pro zrušení oddlužení zůstává nový dluh po schválení oddlužení na nájemném a službách, které neustále narůstají, a dle vyčíslení věřitele již činí přes 100 tis. Kč, věřitel dle sdělení řeší dluhy soudní cestou. Dle správce jsou dány důvody pro potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně s tím, že správce žádá, aby odvolací soud s ohledem na pokračování oddlužení i v říjnu 2017 až lednu 2018 změnil rozhodnutí o odměně a náhradách výdajů tak, že nad rámec původního rozhodnutí přizná i částky za uvedené další čtyři měsíce. Celkem jde o 4 x 1.633,5 Kč včetně DPH s tím, že celá částka je pokryta deponací, vytvořenou dle novelizace IZ. Zůstatek deponace bude v případě, že řízení bude ukončeno, vyplacen věřitelům. -ze zprávy insolvenčního správce o stavu insolvenčního řízení ze dne 25. 09. 2014 (č.d. B-3), že dlužník nemá žádný majetek.

14. Odvolací soud zcela souhlasí s insolvenčním soudem, že byl naplněn důvod pro zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ, neboť stanovený průběh oddlužení dlužník neplní, nemá dostatečný příjem, dokonce darovací smlouva není plněna, očekávané uspokojení věřitelů je cca 14 %, tedy nyní není předpoklad plnění splátkového kalendáře. Sliby dlužníka o doplacení daru či o splácení dalších dluhů nejsou ničím podloženy, proto k nim přihlížet nelze; dlužník dokonce sám přiznal, že si půjčil další peníze (na zajištění pohřbu bratra dlužnice-B-13), tedy přiznává porušení povinností podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. g) IZ nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit; splácením této půjčky dlužník odůvodňuje vznik dluhu na nájmu. Jde ale o nepřípustné zaviněné porušení povinností dlužníka v oddlužení, neboť dlužník věděl nebo musel předpokládat, že nový dluh není schopen splácet. Tím je dán důvod pro zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. c) IZ. Dlužník nemá žádný majetek, proto nelze prohlásit způsob řešení dlužníkova úpadku konkursem a správně bylo podle ustanovení § 418 odst. 5 IZ insolvenční řízení zastaveno.

15. Z uvedeného vyplývá, že jsou dány důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) a c) IZ, dlužník tento závěr nezvrátil, napadené rozhodnutí je tedy věcně správné, a proto bylo v napadené části podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrzeno.

16. Pokud správce žádal ve zprávě o stavu insolvenčního řízení ze dne 10. 01. 2018 s ohledem na pokračování oddlužení i v říjnu 2017 až lednu 2018 změnu rozhodnutí o odměně a náhradách výdajů, pak jde o návrh na přiznání odměny za období trvání oddlužení, o kterém insolvenční soud 1. stupně nerozhodl, proto se bude tímto návrhem zabývat a rozhodne o něm

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 11. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá