2 VSOL 1127/2013-A-10
KSBR 27 INS 30337/2013 2 VSOL 1127/2013-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Kataríny Novotné, rodné číslo 666124/6537, Dvorská 17, 671 32, Plaveč, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.10.2013, č. j. KSBR 27 INS 30337/2013-A-4

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech tohoto usnesení uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh s využitím formuláře na povolení oddlužení, v němž je kolonka 06 určena pro vylíčení skutečností osvědčujících úpadek. Dlužnice ji však vyplnila nedostatečným způsobem. Uvedla, že má pět závazků, které není schopna hradit více jak tři měsíce. Neuvedla konkrétní informace o splatnosti pohledávek alespoň dvou věřitelů, které není schopna plnit. Dlužnice sice výši svých jednotlivých závazků specifikovala v kolonce 18 formuláře, ale i zde chybí konkrétní údaje o splatnosti minimálně dvou jejích závazků vůči dvěma různým věřitelům. Takový údaj chybí i v seznamu závazků dlužnice. Dále zdůraznil, že skutečnost, že vůči dlužnici jsou vedena exekuční řízení bez bližších informaci o tom, zda lze či nelze v rámci těchto řízení dosáhnout uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice, nezakládá žádnou z vyvratitelných domněnek úpadku. Jelikož insolvenční návrh dlužnice postrádá základní náležitosti, bez jejichž uvedení nelze pokračovat v řízení, postupoval soud podle ust. § 128 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), a insolvenční návrh pro vady odmítl. pokračování-2-

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Namítala, že skutečnosti osvědčující úpadek uvedla v příloze, která byla řádně zapsána v seznamu příloh. V ní uvedla identifikaci věřitele, číslo závazku, měsíční splátku a datum úhrady poslední splátky. Dále podotkla, že oddlužení je pro ni jediná cesta, jak se vyrovnat se svými věřiteli a bez stresu vychovávat dceru. Po rozvodu totiž dlužnice přišla o veškerý majetek a zůstala odkázána na pomoc rodiny.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ust. § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže a) má více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost). Podle odstavce 2, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že dlužnice podala dne 30.10.2013 u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V bodě 06 návrhu uvedla, že má peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti a je v platební neschopnosti více jak tři měsíce a současně není schopna splácet všechny pohledávky. Dále uvedla, že má pět závazků a z toho jeden je zajištěn převodem vlastnických práv k věcem movitým, a to Smart Capital, a.s., Hněvotínská 241/52, Olomouc, IČ: 26865297, výzva k úhradě ze dne 26.5.2013, tento úvěr má dlužnice více jak tři měsíce po splatnosti. Mezi nezajištěné závazky zařadila závazek u Provident Financial s.r.o. s tím, že jej nesplácí pravidelně, poslední splátka 25.9.2013, zůstatek 16.528 Kč. Dále označila EC Financial Services, a.s. s poznámkou nepravidelné splátky, poslední splátka 19.9.2013, zůstatek 9.476 Kč, GE Money Bank, a.s., výzva před podáním žaloby ze dne pokračování-3-

27.8.2013, poslední splátka byla v lednu 2013, zůstatek 24.678 Kč, Telefónica O2 Czech republic a.s., zrušení služeb 5.6.2012, od té doby není hrazeno, zůstatek 21.179 Kč. Dále uvedla, že celkem činí její dluhy 107.561 Kč. V bodě 18 formuláře dlužnice řádným způsobem identifikovala pět věřitelů, uvedla právní důvod a výši závazku. Shodné údaje jako v insolvenční návrhu uvedla dlužnice v seznamu závazků, který opatřila prohlášením o správnosti a úplnosti včetně podpisu.

Návrh na povolení oddlužení, který je podáván spolu s insolvenčním návrhem, je podáván na jediném formuláři (předepsaném), ovšem jde obsahově o dva návrhy, pro které jsou zákonem předepsány obsahové náležitosti. Insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení dle ust. § 391 IZ. Podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. Insolvenční soud se proto musí nejprve vypořádat s otázkou, zda insolvenční návrh splňuje podmínky stanovené v ust. § 103 IZ, případně ust. § 104 IZ. Dlužník je dle ust. § 103 IZ zejména v insolvenčním návrhu povinen vylíčit rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek či hrozící úpadek. Dlužník, který je fyzickou osobou-nepodnikatelem, musí tvrdit konkrétní skutečnosti, ze kterých vyplývají znaky úpadku dle ust. § 3 odst. 1 IZ, tedy že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. K vylíčení těchto skutečností je ve formuláři určen zejména bod 06, ovšem při posuzování úplnosti vylíčení rozhodných skutečností lze po obsahové stránce přihlížet i k jiným částem návrhu. Dále platí, že nelze přihlížet ke skutečnostem, které vyplývají pouze z příloh insolvenčního návrhu (a nikoliv návrhu samotného), výjimku však představují seznamy, které je dlužník k insolvenčnímu návrhu povinen připojit a které mají zákonem stanovené obsahové náležitosti (ust. § 104 IZ). K tomu viz zejména usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR R 22/2009, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, svazek 2, ročník 2011, pod č. R 26/2011.

V posuzované věci je odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně toho názoru, že dlužnice skutečnosti osvědčující její úpadek vylíčila v požadovaném rozsahu. Předně dlužnice řádně identifikovala pět svých věřitelů, ve vztahu ke každému z věřitelů uvedla aktuální výši a důvod závazku. Dlužnice sice neuvedla přesné datum (den, měsíc a rok) splatnosti jednotlivých závazků, ovšem vzhledem k tomu, že v samotném insolvenčním návrhu tvrdila, že má peněžité závazky více než 30 dnů po splatnosti a s ohledem na skutečnost, že insolvenční návrh byl podán u krajského soudu dne 30.10.2013, jeví se nepochybné, že pohledávka věřitele Smart Capital, a.s. (u něhož tvrdí splatnost úvěru před více jak třemi měsíci) za dlužnicí byla splatná nejpozději k 30.7.2013. Dalším věřitelem s pohledávkou za dlužnici více než 30 dnů po splatnosti je Telefónica O2 Czech republic, a.s. Tuto skutečnost lze dovodit z data zrušení služeb (5.6.2012) a z tvrzení dlužnice, že od této doby věřiteli nehradí ničeho, ve vazbě na datum podání insolvenčního návrhu (rok 2013). Na platební neschopnost dlužnice je možno usuzovat na základě zákonných domněnek stanovených v ust. § 3 odst. 2 písm. a) a b) IZ. Nejméně pokračování-4-závazky vůči věřitelům Smart Capital , a.s. a Telefónica O2 Czech republic, a.s. totiž dlužnice neplní více jak tří měsíce po splatnosti.

Lze tedy uzavřít, že dlužnice vylíčila řádně nejen mnohost svých věřitelů, ale i to, že její peněžité závazky jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužnice je není schopna plnit. Insolvenční návrh dlužnice je projednatelný, neboť nemá vady, které by odůvodňovaly jeho odmítnutí podle ust. § 128 a odst. 1 IZ.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně změnil podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že insolvenční návrh dlužnice se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu