2 VSOL 1122/2017-A-31
č. j. KSBR 38 INS 19646/2017 2 VSOL 1122/2017-A-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

navrhovatele: IFIS investiční fond, a.s., identifikační číslo 24316717 sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 zastoupeného advokátem Mgr. Markem Indrou sídlem Čechyňská 16, 602 00 Brno

dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano bytem Bratislavská 265/71, 602 00 Brno

o návrhu JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M., soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Tusarova 25, 170 00 Praha 7, na doplnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 12. 2017, č. j. KSBR 38 INS 19646/2017,-A-23,

takto:

Návrh na doplnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 12. 2017, č. j. KSBR 38 INS 19646/2017,-A-23, se zamítá.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným ve výroku tohoto rozhodnutí Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl o odvolání JUDr. Vladimíra Plášila, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 7 (dále jen odvolatel ), jako navrhovatele předběžného opatření, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2017, č. j. KSBR 38 INS 19646/2017-A-8, kterým byl návrh na nařízení předběžného opatření zamítnut, a to tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně s odkazem na § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil. Toto usnesení bylo odvolateli doručeno dne 8. 1. 2018 (č. d. A-23).

2. Jednou z uplatněných odvolacích námitek bylo tvrzení odvolatele, že soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. Jarmila Bejčková je z projednávání této insolvenční věci vyloučena, a to z důvodů uvedených v odvolání.

3. Odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí k této odvolací námitce (§ 212a odst. 5 a § 229 odst. 1 písm. e\ o. s. ř.) uvedl, že s ohledem na § 14 odst. 1, odst. 4 o. s. ř. neshledal u soudkyně JUDr. Jarmily Bejčkové důvody, pro které by byla z projednání a rozhodnutí v přezkoumávané věci vyloučena. Na základě toho odvolací soud uzavřel, že odvolací isir.justi ce.cz -2-KSBR 38 INS 19646/2017

námitka založená na tvrzení, že v přezkoumávané věci rozhodoval vyloučený soudce, není důvodná.

4. Podáním ze dne 18. 1. 2018 (č. d. A-28) odvolatel navrhl, aby odvolací soud postupoval dle § 166 a § 167 o. s. ř. a své rozhodnutí doplnil o výrok, že soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. Jarmila Bejčková není z projednávání a rozhodnutí této insolvenční věci vyloučena.

5. Odvolací soud návrh odvolatele na doplnění usnesení přezkoumal a dospěl k závěru, že tento návrh byl podán včas a osobou k tomu oprávněnou, avšak není důvodný.

6. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Podle § 166 odst. 1 o. s. ř. nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu.

8. Podle § 166 odst. 2 o. s. ř. doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením. Nevyhoví-li soud návrhu účastníka na doplnění rozsudku, usnesením návrh zamítne.

9. Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

10. Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

11. Podle § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

12. Podle § 15a odst. 1 o. s. ř. mají účastníci právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni.

13. Podle § 15a odst. 3 o. s. ř. v námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 38 INS 19646/2017

14. Podle § 15b odst. 1 o. s. ř. k rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených soudců (přísedících) svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

15. Podle § 16 odst. 1 věta první o. s. ř. rozhodne o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

16. Podle § 212a odst. 5 věta první o. s. ř. odvolací soud též přihlédne k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3.

17. Podle § 229 odst. 1 písm. e) o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící.

18. Pokud odvolatel uplatil námitku, že soudkyně JUDr. Jarmila Bejčková, která napadené rozhodnutí soudu prvního stupně vydala, je z projednání a rozhodnutí věci vyloučena v podaném odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, pak byl k rozhodnutí o této námitce příslušný odvolací soud v rámci odvolacího řízení. Odvolací soud pak s odkazem na § 212a odst. 5 o. s. ř. za použití § 229 odst. 1 písm. e) o. s. ř. posuzoval námitku podjatosti soudkyně jako jednu z odvolacích námitek a stejně jako s ostatními odvolacími námitkami se s ní vypořádal v odůvodnění svého rozhodnutí.

19. Odvolací soud zdůrazňuje, že je třeba odlišit postup upravený v § 15b a § 16 o. s. ř., kdy nadřízený soud rozhoduje o námitce podjatosti uplatněné účastníkem řízení mimo opravný prostředek (samostatně). V takovém případě je předmětem řízení před nadřízeným soudem to, zda dotčený soudce je nebo není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, což se přímo promítne do výroku jeho rozhodnutí.

20. Uplatnil-li odvolatel námitku podjatosti jako odvolací důvod v rámci podaného odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, je předmětem řízení před odvolacím soudem právě posouzení odvoláním napadeného rozhodnutí z hlediska namítané procesní vady. Závěr odvolacího soudu o existenci či neexistenci vady řízení spočívající v tom, že rozhodoval vyloučený soudce, se pak promítne do výroku, kterým odvolací soud o odvoláním napadeném rozhodnutí rozhodne (byla-li námitka podjatosti shledána důvodnou, odvolací soud napadené rozhodnutí zruší pro vadu v řízení). Samostatný výrok o tom, zda soudce je či není vyloučen z projednání a rozhodnutí věci, rozhodnutí odvolacího soudu neobsahuje.

21. Výše popsaný postup odráží právní úpravu obsaženou v občanském soudním řádu a zcela odpovídá ustálené rozhodovací praxi soudů.

22. Vzhledem ke shora uvedenému považuje odvolací soudu návrh odvolatele na doplnění rozhodnutí za nedůvodný, a proto ho dle § 166 odst. 2 o. s. ř. zamítl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 38 INS 19646/2017

Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli a navrhovateli předběžného opatření se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 30. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá