2 VSOL 1121/2015-A-14
KSBR 27 INS 16016/2015 2 VSOL 1121/2015-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Břetislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrubčice 144, 798 21 Bedihošť, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 27 INS 16016/2015-A-8 ze dne 9. 9. 2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč dlužníkovi n e u k l á d á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) uložil dlužníkovi povinnost zaplatit ve lhůtě 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení a na jeho majetek bude prohlášen konkurs. Důvodem pro tento závěr byla skutečnost, že má vůči věřiteli České průmyslové zdravotní pojišťovně závazek z podnikání ve výši 7.187 Kč, u kterého nebyl souhlas věřitele s řešením úpadku oddlužením nepředložen. Za situace, kdy dlužník nemá k dispozici pohotové finanční prostředky, je namístě uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, přičemž její výši je třeba určit s ohledem na minimální výši odměny insolvenčního správce v konkursu a na další hotové výdaje, které insolvenčnímu správci nepochybně vzniknou.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém uvedl, že mu byl písemný souhlas s řešením úpadku oddlužením ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny dodatečně udělen a tento souhlas předkládá. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Dle § 108 odst. 2 IZ může insolvenční soud výši zálohy určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Podle § 389 odst. 1 písm. b) IZ, dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

Dle § 389 odst. 2 IZ, dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Podle § 390 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala.

Dle § 396 IZ, v případě, že soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Odvolací soud uvádí, že insolvenční soud správně zjistil skutkový stav, na který správně aplikoval shora citovanou právní úpravu a rovněž jeho závěru, že je zde závazek dlužníka z podnikání bránící řešení jeho úpadku oddlužením a proto bude na majetek dlužníka prohlášen konkurs, nelze nic vytknout. Insolvenční soud také v souladu s dotčenou právní úpravou a ustálenou rozhodovací praxí dospěl po zhodnocení majetkových poměrů dlužníka k tomu, že je nutno uložit mu jako insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, kterou stanovil v odpovídající výši.

Po vydání odvoláním napadeného rozhodnutí však došlo k tomu, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna udělila dne 16. 9. 2015 (č. d. A-9) výslovný písemný souhlas s řešením úpadku dlužníka oddlužením Odvolací soud k této skutečnosti přihlédl a dospěl k závěru, že důvod bránící řešení úpadku dlužníka oddlužením odpadl a s ohledem na poslední větu ustanovení § 108 odst. 1 IZ již není namístě dlužníkovi povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ukládat.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu změnil dle § 220 odst. 1 o. s. ř. tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu