2 VSOL 1114/2016-P7-13
KSBR 28 INS 27135/2015 2 VSOL 1114/2016-P7-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivanou Wontrobovou v insolvenční věci dlužníka ZANA invest a.s., se sídlem Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno, identifikační číslo 24843024, zastoupeného obecným zmocněncem Vítem anonymizovano , anonymizovano , bytem Jankovcova 1344/59, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem Mozartova 3, Brno, PSČ 601 52, o přihlášce pohledávky č. P7 věřitele č. 7 BELLPORT MANAGEMENT LIMITED, se sídlem Afentrikas, 4, AFENTRIKA COURT, OFFICE 2, 6018, Larnaka, Kyperská republika, reg. č. HE 150163, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, PSČ 110 00, o procesním nástupnictví, rozhodl o odvolání RONKOL House s.r.o., se sídlem č.p. 49, 391 36 Sudoměřice u Tábora, identifikační číslo 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 27135/2015-P7-7 ze dne 14.7.2016,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí bude od účinnosti tohoto rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem BELLPORT MANAGEMENT LIMITED (výrok I.), dále že v řízení o přihlášce pohledávky č. 7 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí se účast věřitele RONKOL House s.r.o. účinností tohoto rozhodnutí ukončuje (výrok II.), a vyslovil, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním řízení (výrok III.). isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podala společnost RONKOL House s.r.o. podáním ze dne 18.7.2016 podala odvolání, které však dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, vzala bez odůvodnění podáním ze dne 9.8.2016 v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

S ohledem na to, že společnost RONKOL House s.r.o. vzala své podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud (aniž bylo třeba zabývat se včasností a přípustností podaného odvolání) podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, věřiteli č. 2 a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. Renáta Hrubá pověřená členka senátu