2 VSOL 1113/2016-P2-17
KSBR 28 INS 27135/2015 2 VSOL 1113/2016-P2-17

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivanou Wontrobovou v insolvenční věci dlužníka ZANA invest a.s., se sídlem Mečová 358/8, Brno-město, 602 00 Brno, identifikační číslo 24843024, zastoupeného obecným zmocněncem Vítem anonymizovano , anonymizovano , bytem Jankovcova 1344/59, Praha 7, PSČ 170 00, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem Mozartova 3, Brno, PSČ 601 52, o přihlášce pohledávky č. P2 věřitele č. 2 Glory Daze Associated S.A., se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, reg.č. 584444, o procesním nástupnictví, rozhodl o odvolání RONKOL House s.r.o., se sídlem č.p. 49, 391 36 Sudoměřice u Tábora, identifikační číslo 02549450, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 27135/2015-P2-9 ze dne 14.7.2016,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí bude od účinnosti tohoto rozhodnutí dále pokračováno s věřitelem Glory Daze Associated S.A. (výrok I.), dále že v řízení o přihlášce pohledávky č. 2 uplatněné v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka označeného v záhlaví rozhodnutí se účast věřitele RONKOL House s.r.o. účinností tohoto rozhodnutí ukončuje (výrok II.), a vyslovil, že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním řízení (výrok III.). isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podala společnost RONKOL House s.r.o. podáním ze dne 18.7.2016 podala odvolání, které však dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, vzala bez odůvodnění podáním ze dne 9.8.2016 v celém rozsahu zpět.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle § 222 odst. 1 o.s.ř., jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

S ohledem na to, že společnost RONKOL House s.r.o. vzala své podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud (aniž bylo třeba zabývat se včasností a přípustností podaného odvolání) podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, věřiteli č. 2 a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová Renáta Hrubá pověřená členka senátu