2 VSOL 1112/2017-P17-9
KSOL 10 INS 15602/2017 2 VSOL 1112/2017-P17-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka: Vlastislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Sudkov 185, PSČ 788 21, o přihlášce pohledávky č. P17 věřitele č. 15: Moravia Adler CZ, s.r.o., se sídlem Mikulovice, Hlavní 37, PSČ 790 84, identifikační číslo 25879260, zastoupeného JUDr. Igorem Krajčíkem, advokátem se sídlem Horní Lipová 271, Lipová-lázně, PSČ 790 63, o odvolání věřitele č. 15 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci č. j. KSOL 10 INS 15602/2017-P17-2 ze dne 11. října 2017,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně (dále jen soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 15, přihláška č. P17 (výrok I.) a uvědomil jej, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením č. j. KSOL 10 INS 15602/2017-A-5 ze dne 14.8.2017 soud rozhodl o úpadku dlužníka a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s poučením, že k později podaným přihláškám pohledávek nebude insolvenční soud přihlížet a tyto nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.8.2017, a proto posledním dnem lhůty pro přihlašování pohledávek byl den 13.9.2017. Věřitel podal přihlášku pohledávky až dne 2.10.2017, tedy opožděně. Soud proto podle ustanovení § 173 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), isir.justi ce.cz ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky věřitele odmítl s tím, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 15 (dále jen věřitel ) odvolání. Poukázal na to, že má pohledávku vůči dlužníku na základě pravomocného rozhodnutí, kterou sedm let exekučně vymáhá. Dlužník tak o jeho pohledávce věděl, avšak nebyl tak slušný, aby mu sdělil, že požádal o oddlužení. Přihlášku pohledávky podal bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o insolvenčním řízení dlužníka. Navrhl, aby odvolací soud jeho odvolání vyhověl a napadené rozhodnutí změnil, neboť s ohledem na skutečnost, že pohledávku až do současnosti řádně vymáhal, by nebylo spravedlivé pro opoždění s podáním přihlášky pohledávky o patnáct dnů omezit jeho právo.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen ( o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci č. j. KSOL 10 INS 15602/2017-A-5 ze dne 14.8.2017 soud zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Ivana Rotta, povolil řešení úpadku oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením o tom, že k přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.8.2017. Věřitel podáním ze dne 27.9.2017 podaným na poště dne 29.9.2017 (doručeným soudu dne 2.10.2017) přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku ve výši 57.923 Kč.

Podle § 136 odst. 3 IZ, je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže žádný z věřitelů neuplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) a nebyly zde pochybnosti podle § 397 odst. 1.

Podle § 173 odst. 1, věty první a druhé IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 57 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin (odstavec 1). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (odstavec 2). Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odstavec 3).

V přezkoumávané věci nastaly účinky rozhodnutí o úpadku okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ) tj. dne 14.8.2017 (v pondělí), věřitelům začala běžet lhůta k podání přihlášek dne 15.8.2017 a poslední den pro přihlášení pohledávek uplynul dne 13.9.2017 (ve středu). Pokud věřitel podal přihlášku pohledávky u orgánu, který má povinnost je doručit (u pošty) až dne 29.9.2017, neučinil tak ve stanovené lhůtě, a proto nelze k jeho opožděné přihlášce pohledávky přihlížet (§ 173 odst. 1 IZ).

Soud proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele podle ustanovení § 185 IZ odmítl a současně věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Odvolací námitka věřitele, že dlužník o jeho pohledávce věděl, avšak věřitele o insolvenčním řízení neuvědomil, a že pohledávku vůči dlužníku řádně po delší dobu vymáhá, je zcela bez právního významu. Insolvenční rejstřík je veřejnosti přístupný (§ 419 IZ), a proto bylo věcí věřitele, aby na základě usnesení zveřejněného v insolvenčním rejstříku, kterým byli věřitelé dlužníka vyzváni k přihlášení pohledávek ve stanovené lhůtě, svou pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení včas přihlásil.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě- pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 14. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu