2 VSOL 111/2011-P4-8
KSBR 37 INS 8311/2010 2 VSOL 111/2011-P4-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , Oblá 352/15, 634 00 Brno, o přihlášce pohledávky č. 4 věřitele JUDr. Vladislava Cilínka, Římská 36, 120 00 Praha 2, identifikační číslo 661 99 522, rozhodl o odvolání JUDr. Marie anonymizovano , anonymizovano , Na Lysinách 99/14, Praha 4-Hodkovičky, zastoupené Mgr. Darinou Čunderlíkovou, advokátkou se sídlem Římská 36, 120 00 Praha 2, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.1.2011, č. j. KSBR 37 INS 8311/2010-P4-2,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně zastavil řízení o přihlášce pohledávky č. 4 JUDr. Vladislava Cilínka (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

V důvodech tohoto usnesení uvedl, že JUDr. Vladislav Cilínek přihlásil podáním ze dne 4.10.2010, doručeným soudu 11.10.2010, do insolvenčního řízení dlužnice Aleny anonymizovano svou vykonatelnou pohledávku v celkové výši 45.555,52 Kč. Na přezkumném jednání dne 22.10.2010 popřel insolvenční správce pohledávku ve výši 30.894,36 Kč z důvodu úhrady. Dne 22.11.2010 podal insolvenční správce žalobu na popření vykonatelné pohledávky. Právní zástupce žalovaného ve svém vyjádření k žalobě namítl nedostatek pasivní legitimace žalovaného, který dne 19.9.2010 zemřel, což doložil potvrzením notářky JUDr. Evy Nohejlové ze dne 17.12.2010. Z tohoto potvrzení soud zjistil, že JUDr. Vladislav Cilínek zemřel dne 19.9.2010. Dále právní zástupce uvedl, že pohledávku žalovaného za dlužnicí vyplývající ze smlouvy o pronájmu ze dne 10.11.1997, resp. smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.6.2009, nabyla po smrti žalovaného jeho manželka JUDr. Marie anonymizovano . Jelikož byla v dané věci jako věřitel označena osoba, která nemá způsobilost být účastníkem řízení (věřitel před zahájením řízení způsobilost ztratil), jde o nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit. Proto postupoval soud podle ust. § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a řízení zastavil. O nákladech řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení podala odvolání JUDr. Marie anonymizovano (dále jen odvolatelka ). Tvrdila, že soud prvního stupně měl v řízení postupovat podle ust. § 107 odst. 2 o.s.ř. Z odůvodnění napadeného usnesení totiž vyplývá, že soud si byl při rozhodování o zastavení řízení vědom toho, že pohledávku za dlužníkem, která je předmětem řízení, nabyla dědička JUDr. Marie anonymizovano na základě pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4, č. j. 34 D 2227/2010-229 ze dne 10.12.2010. Proto měl soud bez dalšího rozhodnout o pokračování řízení na straně věřitele č. 4 s JUDr. Marií anonymizovano a nikoliv řízení zastavit. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k projednání. K odvolání doložila sdělení JUDr. Evy Nohejlové ze dne 17.12.2010 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 34 D 2227/2010-229 ze dne 10.12.2010.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud předně zjistil, že odvolání bylo podáno včas. Odvolatelka je i osobou oprávněnou k podání odvolání, neboť v odvolacím řízení doložila, že je zákonnou dědičkou majetku po zemřelém JUDr. Vladislavu anonymizovano , kterým je (kromě jiného) pohledávka ze smlouvy o postoupení pohledávek uzavřená mezi JUDr. Vladislavem Cilínkem a GE Money Multiservis a.s. dne 23.6.2009 a pohledávky ze smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi JUDr. Vladislavem Cilínkem a City Bank Europe ze dne 19.8.2009. Usnesení ve věci projednání dědictví ze dne 10.12.2010 nabylo právní moci 14.12.2010. Proto odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 19 o.s.ř., způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Způsobilostí být účastníkem řízení se rozumí způsobilost mít procesní práva a povinnosti, která zákon přiznává účastníkům. Způsobilost být účastníkem řízení má zásadně ten, kdo má podle hmotného práva způsobilost mít právo a povinnosti (tzv. právní subjektivita). Ten, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení, nemůže v občanském soudním řízení vstoupit do procesních vztahů.

Podle ust. § 103 o.s.ř., kdykoliv za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

Podle ust. § 104 odst. 1, věta první o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Soud prvního stupně učinil ve věci správná zjištění a správně zjištěný skutkový stav věci i správně právně posoudil. Pro posouzení správnosti závěrů soudu prvního stupně i důvodnosti podaného odvolání je rozhodné, že věřitel JUDr. Vladislav Cilínek podal svou přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení dlužnice k poštovní přepravě dne 8.10.2010, Krajskému soudu v Brně byla doručena dne 11.10.2010. Ze sdělení notářky JUDr. Evy Nohejlové ze dne 17.12.2010 i z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 34 D 2227/2010-229 ze dne 10.12.2010 přitom vyplývá, že JUDr. Vladislav Cilínek zemřel dne 19.9.2010. Je tedy zcela nepochybné, že věřitel zemřel v době před podáním své přihlášky pohledávky. Uvedené skutečnosti ostatně ani odvolatelka nezpochybňuje. Lze pouze doplnit, že insolvenční řízení dlužnice Aleny anonymizovano bylo zahájeno již dne 23.7.2010.

Byl-li v posuzované věci v přihlášce pohledávky označen za účastníka řízení ten, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení, jde o nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit. Proto soud prvního stupně postupoval správně, pokud k tomuto neodstranitelnému nedostatku podmínek řízení přihlédl a řízení podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Uvedená zjištění a závěry odvolacího soudu nesou s sebou i posouzení odvolacích námitek jako nedůvodných. V přezkoumávané věci totiž věřitel (přihlašovatel pohledávky) ztratil způsobilost být účastníkem řízení ještě před jeho zahájením, tedy před podáním přihlášky pohledávky. Soud prvního stupně tedy nemohl s odvolatelnou pokračovat v řízení postupem podle ust. § 107 odst. 2 o.s.ř., neboť v případě neodstranitelného nedostatku podmínky řízení nemůže soud v řízení pokračovat a je povinen řízení zastavit. Do takto vadně zahájeného řízení nemůže přistoupit další účastník (§ 92 odst. 1 o.s.ř.), nemůže dojít k záměně účastníka řízení (§ 92 odst. 2 o.s.ř.) a nemůže dojít ani k procesnímu nástupnictví ve smyslu § 107 odst. 1, odst. 2 o.s.ř.

Lze tedy uzavřít, že napadené usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil, včetně správného rozhodnutí o nákladech řízení.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1, písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu v Brně.

V Olomouci dne 15. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu