2 VSOL 1107/2017-B-34
č. j. KSOS 25 INS 2492/2016 2 VSOL 1107/2017-B-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužník: Jozef anonymizovano , anonymizovano bytem Tovární 327, 793 56 Rýžoviště identifikační číslo 49955918

o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení

o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2017, č. j. KSOS 25 INS 2492/2016-B-20

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2017, č. j. KSOS 25 INS 2492/2016-B-20, se ve výrocích I. a II. potvrzuje.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníka Jozefa anonymizovano (výrok I.), insolvenční řízení zastavil (výrok II.), schválil odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně Mgr. Kateřiny Siudové ve výši 20 691 Kč, ze kterých byla dosud uhrazena částka 18 513 Kč (výrok III.), zprostil insolvenční správkyně funkce (výrok IV.) a rozhodl, že částka 2 178 Kč jako úhrada odměny a hotových výdajů bude insolvenční správkyni vyplacena z rozpočtových prostředků insolvenčního soudu (výrok V.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 25. 7. 2016, č. j. KSOS 25 INS 2492/2016-B-7, bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a termín první splátky byl určen na 31. 8. 2016. Protože dlužník své povinnosti řádně neplnil (nehradil uložené splátky, v důsledku čehož mu vznikl dluh na výživném a na odměně insolvenční správkyně, po schválení oddlužení mu rovněž vznikl dluh na sociální pojištění ve výši 21 881 Kč) a předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů klesla na 15,52 %, nařídil insolvenční soud na návrh insolvenční správkyně jednání k projednání zrušení schváleného oddlužení. Po tomto jednání, konaném dne 5. 9. 2017, učinil insolvenční soud tyto skutkové závěry. Poslední splátka nezajištěným věřitelům z příjmů dlužníka proběhla v listopadu 2016, dlužník není schopen vyřešit svůj dluh na sociálním pojištění, aktuální uspokojení nezajištěných věřitelů je 2,33 % a očekávaná míra uspokojení za pět let činí 10,75 %. Dlužník sice tvrdí, že si našel zaměstnání jako asistent realitního makléře u společnosti RIN LTD s měsíční mzdou v rozmezí 13 000-70 000,-Kč, isir.justi ce.cz -2-KSOS 25 INS 2492/2016 2 VSOL 1107/2016-B-34

avšak doposud nemá pracovní smlouvu a neví, zda půjde o klasický pracovní poměr, dohodu o provedení práce či smlouvu o obchodním zastoupení. Dlužník má příjem z prodeje software, avšak výdělek není takový, aby postačoval na řádné hrazení splátek věřitelům. Pro dosažení minimální míry uspokojení nezajištěných věřitelů by měsíční splátka musela činit alespoň 8 000 Kč. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vyplývá, že jeho jediný majetek je zůstatek na účtu vedeném u Komerční banky, a. s. v aktuální výši 228 Kč. Dlužník tak neplní podstatné povinnosti vyplývající ze schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, současně je zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude schopen splnit a rovněž mu zaviněně vznikl po schválení oddlužení dluh na sociální pojištění. Za této situace insolvenční soud schválené oddlužení zrušil, insolvenční řízení s ohledem na nemajetnost dlužníka zastavil, rozhodl o odměně a hodových výdajích insolvenční správkyně, kterou současně zprostil funkce.

3. Proti výrokům I. a II. tohoto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že v důsledku postupu insolvenčního soudu, který zveřejnil podání jednoho z věřitelů obsahující nepravomocný trestní příkaz, kterým byl odsouzen, nemohl najít práci a neměl tak k dispozici příjem, z něhož by mohl schválené oddlužení plnit. Měl nízké příjmy, ze kterých byl schopen plnit pouze odměnu insolvenčního správce a výživné a proto nebylo v jeho silách vyřešit dluh na sociálním pojištění. V současné době pracuje u Siesta Solution a RIN Ltd. Praha, kde by měl mít po zaučení příjem 13 000 až 70 000 Kč. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu ve výrocích I. a II. zrušil a v plném rozsahu jeho řízení obnovil.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas a obsahuje způsobilý odvolací důvod ve smyslu § 205 odst. 2, písm. e) a g) o. s. ř., přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 3 a 5 o. s. ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

8. Po doplnění dokazování odvolacím soudem na jednání konaném na 11. 1. 2018 vycházel odvolací soud při svém rozhodování z níže popsaného skutkového stavu: Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSOS 25 INS 2492/2016 2 VSOL 1107/2016-B-34

-usnesení ze dne 22. 3. 2016 (č. d. A-13) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, povolil jeho oddlužení a ustanovil do funkce insolvenční správkyni, -ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 8. 6. 2016 (č. d. B-5) vyplývá, že výše pohledávek nezajištěných věřitelů činí 580 258,50 Kč, dlužník je rozvedený, má vyživovací povinnost k jednomu dítěti a bylo mu soudem stanoveno výživné ve výši 2 000 Kč měsíčně, dlužník podniká s příjmem 25 000 Kč (tvrzený dlužníkem, nebyl doložen) a nepravidelně pobírá odměny z dohody o provedení práce ve výši 300 Kč za hodinu, dlužník je nemajetný a vlastní pouze notebook a tiskárnu se skenerem (užívané pro podnikání), -z protokolu o přezkumném jednání a první schůze věřitelů ze dne 21. 6. 2016 (č. d. B-6) vyplývá, že zjištěny byly pohledávky nezajištěných věřitelů ve výši 498 567 Kč (viz seznam přihlášených pohledávek) a dle sdělení insolvenční správkyně dlužník podniká, když za měsíc červen 2016 doložil příjmy ve výši 33 000 Kč (ze smlouvy o obchodním zastoupení a zprostředkovatelské smlouvy) a lze proto očekávat, že by mohl uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů téměř v plné výši, -usnesením ze dne 25. 7. 2016 (č. d. B-7) schválil insolvenční soud oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře s tím, že jeho plnění mělo začít měsícem srpnem 2016, dlužníku pak uložil, aby z příjmů, které získá po schválení oddlužení, si ponechával ze souhrnu příjmů dosažených v daném kalendářním měsíci částku odpovídající nepostižitelné částce při výkonu rozhodnutí pro uspokojení přednostní pohledávky a každý měsíc nejpozději do 15. dne zasílal insolvenční správkyni částku ve výši, kterou mu insolvenční správkyně určí, a dále, aby každoročně do 30 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů doplatil insolvenční správkyni částku určenou jako rozdíl příjmů dosažených v daném roce z podnikatelské činnosti, skutečných výdajů vynaložených na dosažení těchto příjmů a souhrnu nepostižitelných částek a měsíčních plateb již zaslaných insolvenční správkyni za jednotlivé měsíce. -z návrhu insolvenční správkyně na zrušení schváleného oddlužení ze dne 10. 5. 2017 (č. d. B-14) bylo zjištěno, že dlužník má za rok 2016 nedoplatek na sociálním pojištění ve výši 21 881 Kč, -ze soupisu majetkové podstaty ke dni 31. 8. 2017 (č. d. B-17) vyplývá, že jediným majetkem dlužníka jsou finanční prostředky na účtu u Komerční banky, a.s., aktuálně ve výši 228 Kč, -ze zprávy insolvenční správkyně o plnění oddlužení ze dne 31. 8. 2017 (č. d. B-18) vyplývá, že za 13 měsíců trvání schváleného oddlužení činila dosažená míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 2,33 % (bylo uhrazeno 11 608 Kč) a očekávaná míra uspokojení těchto pohledávek je 10,75 %, částky zasílané dlužníkem postačí pouze k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně a zaplacení výživného, -ve zprávě ze dne 18. 12. 2017 (č. d. B-28) insolvenční správkyně sdělila, že nemá informace o tom, že by od jednání před insolvenčním soudem konaného dne 5. 9. 2017 došlo v poměrech dlužníka ke změně, -z dlužníkem předložené smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené dne 6. 5. 2017 mezi SIESTA SOLUION s.r.o. a dlužníkem jako obchodním zástupcem a ze smlouvy o spolupráci uzavřené dne 28. 11. 2017 mezi Realitní kanceláří Reality IQ a.s. a dlužníkem (č. d. B-29) je zřejmé, že příjmy dlužníka pochází z podnikání, -z předložených potvrzení o provedení transakce a z výpisů z účtu dlužníka vedeného u Komerční banky, a.s. (č. d. B-29) vyplývá, že v období od srpna do prosince 2017 měl dlužník příjmy v celkové výši 41 987 Kč (tj. 8 397 Kč měsíčně).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSOS 25 INS 2492/2016 2 VSOL 1107/2016-B-34

9. Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

10. Podle § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

11. Podle § 418 odst. 5 IZ jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5.

12. Na základě výše uvedených skutkových zjištění je zřejmé, že ke splnění splátkového kalendáře (uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %) by dlužník musel do července 2021 (zbývá 42 měsíců) zaplatit nezajištěným věřitelům alespoň 138 362 Kč, tedy částku 3 395 Kč měsíčně. Po zohlednění odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně (1 089 Kč) a výživného (2 000 Kč) by tak částka určená pro oddlužení musela činit minimálně 6 500 Kč měsíčně.

13. V situaci, kdy skutečně doložený příjem dlužníka z podnikání činí měsíčně 8.397 Kč, minimální záloha na sociální pojištění odpovídá částce 2 189 Kč měsíčně a na zdravotní pojištění částce 2 024 Kč měsíčně, je po zohlednění nezabavitelné částky ve výši 6 225,33 Kč zřejmé, že z příjmů dlužníka není možné využít pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře žádnou částku.

14. Jestliže aktuální výše příjmů dlužníka nepostačí ani na pokrytí pohledávek za majetkovou podstatou (odměna a hotové výdaje insolvenční správkyně a výživné), pak nelze reálně očekávat, že by dlužník byl schopen za dobu trvání schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře (od srpna 2016 do července 2021) uhradit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň z 30 % (dosud uhrazeno pouze 2,33 %).

15. Odvolací soud proto sdílí závěr insolvenčního soudu, že dlužník nebude schopen podstatnou část splátkového kalendáře možné splnit.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -5-KSOS 25 INS 2492/2016 2 VSOL 1107/2016-B-34

16. Z výše uvedeného vyplývá, že (minimálně) důvod pro zrušení schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře uvedený v ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ je v případě dlužníka naplněn.

17. Odvolací soud se proto zabýval otázkou, zda po zrušení schváleného oddlužení bylo namístě rozhodnout o řešení úpadku dlužníka konkursem nebo byly splněny zákonné podmínky pro postup insolvenčního soudu, který insolvenční řízení zastavil.

18. Insolvenčnímu soudu lze dle názoru odvolacího soudu přisvědčit v tom, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, přičemž za situace, kdy návrh na povolení oddlužení byl dlužníkem podán společně s insolvenčním návrhem, záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla insolvenčním soudem stanovena a dlužník i přes poučení při jednání dne 5. 9. 2017 o řešení svého úpadku konkursem nepožádal, insolvenční soud nepochybil, jestliže insolvenční řízení s odkazem na § 418 odst. 4 IZ zastavil.

19. Pokud dlužník v podaném odvolání tvrdil, že mu v dosažení vyšších příjmů zabránil chybný postup insolvenčního soudu při zveřejnění nepravomocného trestního příkazu, pak svá tvrzení o existenci těchto potencionálních příjmů ničím nedoložil.

20. V přezkoumávané věci lze tedy uzavřít, že insolvenční soud postupoval správně, když schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. Proto odvolací soud napadené usnesení s odkazem na ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud vyřešena nebyla nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

Olomouc 11. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá