2 VSOL 1100/2017-A-18
KSBR 40 INS 13758/2017 2 VSOL 1100/2017-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Prušánkách, Prušánky 122, PSČ 696 21, o insolvenčním návrhu věřitele CASPER CONSULTING a. s., se sídlem v Praze 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, identifikační číslo 63980401, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Koliště 259/55, PSČ 602 00, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2017, č. j. KSBR 40 INS 13758/2017-A-12,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zjistil úpadek dlužníka Milana anonymizovano (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenční správkyní ustanovil Ing. Soňu Krčovou MBA (výrok III.), rozhodl, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.), vyzval věřitele dlužníka k přihlášení pohledávek nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku (výrok V.), rozhodl, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště nebudou plnění poskytovat dlužníkovi, ale insolvenční správkyni (výrok VI.), vyzval věřitele dlužníka ke sdělení, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech dlužníka, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách (výrok VII.), nařídil přezkumné jednání na den 12.12.2017 (výrok VIII.), předvolal dlužníka a insolvenční správkyni k přezkumnému jednání (výrok IX.), svolal schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání (výrok X.), dlužníkovi uložil sestavit a odevzdat isir.justi ce.cz insolvenční správkyni seznamy svého majetku a závazků (výrok XI.), uložil věřiteli zaplatit soudní poplatek 2.000 Kč za rozhodnutí o insolvenčním návrhu (výrok XII.) a rozhodl, že jeho rozhodnutí budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (výrok XIII.).

Usnesení neobsahuje odůvodnění s vysvětlením, že jím bylo zcela vyhověno insolvenčnímu návrhu, kterému nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Tvrdil, že dne 4.8.2017 (ve lhůtě stanovené usnesením ze dne 29.6.2017, č. j. KSBR 40 INS 13758/2017-A-5) podal návrh na povolení oddlužení, který obsahoval veškeré seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Krajský soud zaevidoval toto podání pod sp. zn. 26 Nc 8294/2017 a následně rozhodl, že se k němu nepřihlíží. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník námitky a doplnil návrh na povolení oddlužení. Podal jej do datové schránky soudu v elektronické formě podepsané uznaným elektronickým podpisem. Podle dlužníka neměl insolvenční soud rozhodnout o insolvenčním návrhu věřitele dříve, než bude rozhodnuto o dlužníkových námitkách, kterým může být vyhověno. Uvedl, že pokud insolvenční soud nepřihlédl k návrhu na oddlužení z důvodu nedodržení elektronické formy, měl toto podání posoudit jako vyjádření k návrhu věřitele v tom smyslu, že dlužník se zahájením insolvenčního řízení nesouhlasí, insolvenčnímu návrhu odporuje a nesouhlasí s projednáním věci bez nařízení jednání. Dále zdůraznil, že není v úpadku a neeviduje závazky vůči Ing. Vladimíru Dolenskému či ALFA OMEGA-FINANCE s. r. o. Závazky eviduje vůči Bohumilu Balgovi, se kterým intenzivně jedná o posunutí splatnosti závazků a věřitel mu vychází vstříc. Také s věřitelem CASPER CONSULTING a. s. jedná o umoření svého závazku a jednání dosáhlo takové intenzity, že závazek nelze aktuálně považovat za splatný. Dlužník sice vlastní nemovitý majetek, který je zatížen zástavním právem ve prospěch CASPER CONSULTING a. s., avšak osobně tomuto věřiteli nic nedluží. Nemovitosti nabyl již zatížené zástavním právem a původní zástavní dlužník (VEPRUN s. r. o.) se v kupní smlouvě zavázal zajistit výmaz zástavního práva, k čemuž však dosud nedošlo. Navrhl, aby odvolací soud usnesení zrušil.

S účinností od 1.7.2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb. Podle čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. a s účinností od 30.9.2017 zákonem č. 296/2017 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Pro posouzení správnosti závěrů insolvenčního soudu jsou rozhodné následující skutečnosti. Dne 26.6.2017 byl doručen insolvenčnímu soudu insolvenční návrh věřitele CASPER CONSULTING a. s., který tvrdil, že dlužník Milan Dvořák se nachází v úpadku dle § 3 odst. 1 IZ. Usnesením ze dne 29.6.2017, č. j. KSBR 40 INS 13758/2017-A-5 (doručeným dlužníku spolu s insolvenčním návrhem dne 7.7.2017), insolvenční soud dlužníkovi uložil předložit písemné vyjádření ve věci, tvrzení doložit a sestavit seznam majetku, závazků a zaměstnanců. Usnesení obsahovalo poučení dle § 390 odst. 1 IZ, tohoto znění: Dlužník může nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku podat návrh na povolení oddlužení.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 26 Nc 8294/2017 vyplývá, že tomuto soudu byl dne 7.8.2017 doručen prostřednictvím pošty návrh na povolení oddlužení dlužníka Milana anonymizovano ke sp. zn. KSBR 40 INS 13758/2017. Dlužník v něm výslovně uvedl, že návrh na povolení oddlužení je podáván po podání insolvenčního návrhu věřitele a dlužník navrhuje, aby společně s rozhodnutím o úpadku soud rozhodl i o povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení podala za dlužníka advokátka Mgr. Helena Darmovzalová. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27.9.2017, j. č. 26 Nc 8294/2017, rozhodl, že k podání navrhovatele ze dne 4.8.2017, doručenému soudu dne 7.8.2017, se nepřihlíží. V odůvodnění tohoto usnesení soud s poukazem na § 80a odst. 1, 2, 3 a § 97 odst. 4 a 6 IZ uvedl, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný za dlužníka advokátem ve smyslu § 390a odst. 1 písm. a) IZ nebyl doručen v elektronické podobě do datové schránky soudu ani v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Přitom nebylo ani tvrzeno, z jakého důvodu jej nebylo možné učinit předepsaným způsobem. Soud tedy dle § 97 odst. 4 a 6 IZ rozhodl, že se k tomuto návrhu nepřihlíží. Proti tomuto rozhodnutí si podal dlužník Milan Dvořák námitky, ve kterých vyjádřil názor, že soud měl dlužníka vyzvat, aby podání, jež nebylo dodáno ve stanoveném formátu, doplnil včetně určení lhůty a poučení o tom, jak je třeba opravu provést. Navrhl, aby předseda senátu usnesení č. j. 26 Nc 8294/2017 změnil a návrh na povolení oddlužení dlužníka schválil.

Podle § 390 odst. 1 IZ, návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle § 80a IZ, osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě (odstavec 1). Není-li podání učiněno na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 43 občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavec 2). Odstavce 1 a 2 se použijí také tehdy, zřizuje-li se podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo činí-li za dlužníka podání osoba podle § 390a odst. 1 (odstavec 3).

Podle § 390a odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán-a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona; osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení. Při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Podle § 43 o. s. ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 26.6.2012, sen. zn. 29 NSCR 39/2012, formuloval a odůvodnil závěr, že povinnost insolvenčního soudu poskytnout dlužníku, který není insolvenčním navrhovatelem, při doručení věřitelského insolvenčního návrhu poučení o možnosti podat v zákonem stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení není splněna pouhou citací ustanovení § 390 odst. 1 IZ, obsaženou mezi jinými ustanoveními insolvenčního zákona v odůvodnění výzvy k předložení seznamů dle § 104 odst. 1 IZ a k vyjádření k insolvenčnímu návrhu. Povinnost poskytnout dlužníku, který není insolvenčním navrhovatelem, poučení o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, lze splnit např. poučením, podle kterého: Dlužník, který není podnikatelem a který má za to, že splňuje podmínky pro řešení svého úpadku oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 a násl. IZ, může podat do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu na předepsaném formuláři, jenž je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, návrh na povolení oddlužení. Později podaný návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne .

Na základě takto vymezeného skutkového, právního a judikaturního rámci věci dospěl odvolací soud k závěru, že insolvenční soud se v přezkoumávaném případě dopustil několika pochybení. Předně usnesení ze dne 29.6.2017, č. j. KSBR 40 INS 13758/2017-A-5, neobsahuje řádné poučení o možnosti dlužníka podat v zákonem stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení. Uvedl-li insolvenční soud v tomto usnesení pouze, že dlužník může nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku podat návrh na povolení oddlužení (ust. § 390 odst. 1 IZ) , je takové poučení zjevně nedostatečné. Vzhledem k tomu, že dlužník nebyl insolvenčním soudem řádně poučen o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, neuplynula mu ani lhůta k tomuto úkonu stanovená zákonem.

Další zásadní chybu spatřuje odvolací soud v postupu Krajského soudu v Brně, který návrh dlužníka na povolení oddlužení zařadil do rejstříku Nc, přestože na tomto návrhu bylo vyznačeno spis. značka KSBR 40 INS 13758/2017 . Návrh na povolení oddlužení podala za dlužníka advokátka Mgr. Helena Darmovzalová, doručen byl insolvenčnímu soudu prostřednictvím pošty dne 7.8.2017. Správně měl být tento návrh zařazen do insolvenčního spisu sp. zn. KSBR 40 INS 13758/2017 (k tomu došlo až 10.11.2017 k pokynu soudce) a dlužník a jeho zástupkyně Mgr. Helena Darmovzalová vyzvána (§ 390a odst. 1 a § 391 odst. 3 ve spojení s § 80a odst. 1, 2, 3 IZ a § 43 odst. 4 o. s. ř.) k opravě formy podaného návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční soud měl tedy vyžadovat opravu (učinit podání v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), případně trvat na sdělení, proč není možné návrh na povolení oddlužení podat v uvedené formě.

Uvedená zjištění a úvahy odvolacího soudu ústí v závěr, že odvolací námitky dlužníka a výhrady proti postupu insolvenčního soudu jsou opodstatněné. Tím, že insolvenční soud nepoučil dlužníka řádně o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, návrh dlužníka ze dne 4.8.2017 nezařadil do insolvenčního spisu a nerozhodl o námitkách dlužníka proti usnesení ze dne 17.9.2017, č. j. 26 Nc 8294/2017, zatížil řízení vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Proto odvolací soud usnesení insolvenčního soudu zrušil (§ 219a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.). V něm insolvenční soud především rozhodne o námitkách dlužníka ze dne 16.10.2017 a při opětovném posouzení návrhu na povolení oddlužení neopomene skutečnost, že v mezidobí byl do datové schránky insolvenčního soudu doručen návrh na povolení oddlužení dlužníka Milana anonymizovano v elektronické podobě.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a navrhujícímu věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu