2 VSOL 1099/2013-A-12
KSOS 34 INS 18875/2013 2 VSOL 1099/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Michaela anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámecká 45, Raduň, PSČ 747 61, identifikační číslo 66172705, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 18875/2013-A-6 ze dne 17.10.2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 19.8.2013 soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.9.2013, záloha na náklady insolvenčního řízení měla být zaplacena do 23.9.2013. Dle sdělení účtárny soudu záloha ke dni 9.10.2013 nebyla zaplacena. Soud proto postupoval podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítl, že usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ze dne 19.8.2013 neobdržel, a proto nemohl splnit povinnost uloženou mu soudem, o které nebyl obeznámen. Navrhuje proto zrušení napadeného rozhodnutí.

Podle § 7 věty před středníkem IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle čl.. II bodu 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., tj. novely zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) účinné od1.1.2014, pro řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 108 odst. 1 věty první IZ ve znění účinném do 31.12.2013, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Podle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000 Kč. Podle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Podle § 71 odst. 1 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení. Podle odstavce 2, při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění.

Podle § 80 odst. 1 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, jestliže se osobě, které se písemnost doručuje zvlášť, nepodařilo doručit písemnost na adresu uvedenou v podání, které učinila v insolvenčním řízení, jako adresa jejího bydliště nebo sídla anebo jako adresa v České republice, na kterou jí má být písemnost doručována, doručí insolvenční soud písemnost znovu vyhláškou; ustanovení § 74 odst. 2 se v takovém případě nepoužije. Neobsahovala-li písemnost označení adresáta, opatří ji insolvenční soud před doručením vyhláškou i tímto údajem.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesení č. j. KSOS 34 INS 18875/2013-A-4 ze dne 19.8.2013 (kterým byla uložena dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení) bylo dlužníku doručováno na adresu označenou v jeho insolvenčním návrhu (Zámecká 45, Raduň, PSČ 747 61), a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Zásilka byla vrácena soudu prvního stupně dne 4.9.2013 jako nedoručená s tím, že zásilku nebylo možno po uplynutí 10 dnů vložit do schránky adresáta, neboť adresát nemá schránku. Následně soud prvního stupně učinil výzvu podle ustanovení § 49 odst. 2 o.s.ř., kterou vyzval dlužníka, aby si usnesení č. j. KSOS 34 INS 18875/2013-A-4 (z důvodu, že nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a písemnost soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a nebylo možno zanechat výzvu v místě doručování) s tím, že písemnost byla uložena a připravena k vyzvednutí dne 6.9.2013, s poučením, že v případě, že si písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Z výše uvedeného je zřejmé, že soud prvního stupně nepostupoval správně, když usnesení (kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a které doručoval dlužníku zvlášť) poté, co se toto usnesení nepodařilo doručit na adresu uvedenou v podání dlužníka (v jeho insolvenčním návrhu), a to na adresu jeho bydliště, nepostupoval podle ustanovení § 80 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, tedy nedoručil toto usnesení opětovně vyhláškou (postupem podle ustanovení § 71 odst. 1 a odst. 2 IZ ve znění účinném do 31.12.2007), tj. vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Soud prvního stupně nesprávně učinil výzvu podle ustanovení § 49 odst. 2 o.s.ř., neboť postup podle tohoto ustanovení je v dané věci zvláštní úpravou v insolvenčním řízení (§ 80 IZ) vyloučen. Nedošlo-li k řádnému doručení postupem podle ustanovení § 80 a § 71 odst. 1 a odst. 2 IZ ve znění účinném do 31.12.2013, nepočala dlužníku běžet lhůta k podání opravného prostředku proti usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení (která začne běžet od doručení vyhláškou), a proto toto usnesení právní moci dosud nenabylo. Dlužníku tak ani nepočala běžet lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (vázaná na právní moc usnesení o povinnosti zaplatit zálohu).

Z výše uvedených důvodů napadené rozhodnutí trpí vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava, a proto odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně řádně doručí dlužníku usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení postupem podle ustanovení § 80 IZ. Teprve poté se případně bude zabývat tím, zda je dán důvod pro zastavení insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 17. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu