2 VSOL 1096/2017-P5-13
č. j. KSBR 33 INS 13563/2017 2 VSOL 1096/2017-P5-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci

dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano bytem 679 15 Lipovec 269 identifikační číslo 74711628

o odvolání věřitele č. 5: Ing. František Svobodný bytem Ant. Barcala 1441/37, 370 05 České Budějovice identifikační číslo 40758133 zastoupeného advokátem Mgr. Jaroslavem Kazbundou sídlem Bohunická 67, 619 00 Brno

proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 9. 2017, č. j. KSBR 33 INS 13563/2017-P5-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka Jana anonymizovano pod pořadovým číslem 5 věřitelem č. 5 Ing. Františkem Svobodným dne 7. 9. 2017 ve výši 456 000 Kč (výrok I.) a současně deklaroval, že právní mocí tohoto usnesení se účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

2. V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 27. 6. 2017, č. j. KSBR 33 INS 13563/2017-A-7, rozhodl o úpadku dlužníka a současně vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, aby své pohledávky přihlásili ve lhůtě 30 ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že k přihláškám podaným později se nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta k podání přihlášek pohledávek uplynula dne 6. 9. 2017 a přihláška pohledávky věřitele č. 5 (č. d. P5-1), doručená insolvenčnímu soudu až dne 7. 9. 2017, tak byla podána opožděně. Vzhledem ke skutečnosti, že věřitel podal přihlášku pohledávky po uplynutí lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek a současně se nejedná o pohledávku za majetkovou podstatou, o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, ani o pohledávku věřitele, který se uspokojí i když nepodal přihlášku pohledávky, splňuje-li zákonem stanovené podmínky, insolvenční soud pozdě podanou přihlášku pohledávky odmítl. isir.justi ce.cz -2-KSBR 33 INS 13563/2017

3. Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel č. 5 (dále jen odvolatel ), který namítal, že přihláška pohledávky byla podána před uplynutím lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, tedy před 6. 9. 2017, a proto je třeba považovat přihlášku pohledávky za včasnou. Odvolatel proto navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu zrušil a vrátil mu věc k novému rozhodnutí a přezkoumání pohledávky.

4. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

5. Na odvolací řízení odvolací soud aplikoval ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 (dále jen IZ ).

6. Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

7. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

8. Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud učiní v rozhodnutí o úpadku výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

9. Podle § 136 odst. 3 IZ je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže žádný z věřitelů neuplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) a nebyly zde pochybnosti podle § 397 odst. 1.

10. Podle § 173 odst. 1 IZ Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -3-KSBR 33 INS 13563/2017

o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

11. Podle § 185 IZ platí, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

12. Z obsahu insolvenčního spisu zjistil odvolací soud tento skutkový stav: -usnesením ze dne 7. 8. 2017 (č. d. A-7), zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 7. 8. 2017 v 12:48, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a povolil jeho oddlužení, když současně vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s tím, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují, -dne 7. 9. 2017 byla do datové schránky insolvenčního soudu dodána přihláška pohledávky odvolatele (ID zprávy 501890813) jako věřitele číslo 5, evidovaná pod pořadovým číslem 5 ve výši 456 000 Kč, mající původ ve smlouvě o půjčce ze dne 8. 11. 2011 (č. d. P5-1), -z odvolatelem předložené doručenky datové zprávy (ID zprávy 498410083) vyplývá, že z datové schránky zástupce odvolatele byla dne 26. 8. 2017 v 00:51:51 do datové schránky insolvenčního soudu dodána datová zpráva označená jako přihláška pohledávky ke sp. zn. KSBR 33 INS 13563/2017 (č. d. P5-9), -z datové zprávy ID 498410083 dodané do datové schránky insolvenčního soudu dne 26. 8. 2017 v 00:51:51 z datové schránky zástupce odvolatele vyplývá, že její přílohou byla přihláška pohledávky věřitele INVESTICE CZ, a.s. ve výši 18 000 Kč do insolvenčního řízení dlužnice Simony Kňourkové vedeného u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSBR 31 INS 17719/2015 (č. d. P5-10), -z insolvenčního rejstříku vyplývá, že u insolvenčního soudu probíhá pod sp. zn. KSBR 31 INS 17719/2015 insolvenční řízení dlužníka, manželů Simony Kňourkové a Vlastimila Kňourka, do kterého přihlásil svoji pohledávku ve výši 18.000 Kč pod pořadovým číslem 51 věřitel č. 45 INVESTICE CZ, a.s., když přihláška pohledávky byla jako příloha datové zprávy dodána do datové schránky insolvenčního soudu dne 26. 8. 2017 v 00:51:51, a to z datové schránky zástupce odvolatele pod ID zprávy 498410083 (č. d. P51-2 ve věci sp. zn. KSBR 31 INS 17719/2015 ).

13. Odvolatel namítal, že přihláška jeho pohledávky byla insolvenčnímu soudu doručena dříve než lhůta k podání přihlášek pohledávek stanovená věřitelům v rozhodnutí o úpadku uplynula, tj. do 6. 9. 2017. K tomu předložil doručenku datové zprávy, dle které byla tato datová zpráva, ID zprávy 498410083, dodána z datové schránky zástupce odvolatele do datové schránky insolvenčního soudu dne 26. 8. 2017 v 00:51:51.

14. Přílohou této datové zprávy však nebyla předmětná přihláška pohledávky, jež byla insolvenčním soudem odmítnuta, nýbrž přihláška pohledávky jiného věřitele než odvolatele (společnosti INVESTICE CZ, a.s.) do insolvenčního řízení vedeného u insolvenčního soudu Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá -4-KSBR 33 INS 13563/2017

vůči jinému dlužníkovi (manželům Simoně Kňourkové a Vlastimilu Kňourkovi), a to pod sp. zn. KSBR 31 INS 17719/2015.

15. Do insolvenčního řízení dlužníka Jana anonymizovano doručil odvolatel svoji přihlášku pohledávky až dne 7. 9. 2017 a tedy v době, kdy lhůta stanovená věřitelům k přihlášení pohledávek určená v rozhodnutí o úpadku již uplynula.

16. Zjevné pochybení zástupce odvolatele, který k datové zprávě určené (dle uvedené spisové značky) do tohoto insolvenčního připojil přihlášku pohledávky jiného věřitele do insolvenčního řízení jiného dlužníka lze přičítat toliko k tíži odvolatele. Insolvenční soud nepochybil, pokud takto doručenou přihlášku pohledávky dle jejího obsahu zařadil do insolvenčního spisu jiného dlužníka vedeného pod sp. zn. KSBR 31 INS 17719/2015 a současně ji v jeho insolvenčním řízení zveřejnil v insolvenčním rejstříku.

17. závěr insolvenčního soudu, že přihláška pohledávky odvolatele byla v přezkoumávané věci podána opožděně, a proto se k ní nepřihlíží (§ 173 odst. 1 IZ) a v důsledku této skutečnosti přihlášku pohledávky odvolatele s odkazem na § 185 IZ napadeným rozhodnutím odmítl, byl tedy správný. Pohledávka přihlášená odvolatelem není pohledávkou za majetkovou podstatou, pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, ani pohledávkou věřitele, který se uspokojí i když nepodal přihlášku pohledávky, splňuje-li zákonem stanovené podmínky, a bylo ji proto nezbytné do insolvenčního řízení včas přihlásit.

18. Z výše uvedených důvodů považuje odvolací soud napadené usnesení insolvenčního soudu za věcně správné, proto je dle § 219 o. s. ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná těmto osobám běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 25. ledna 2018

JUDr. Vojtěch Brhel v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Renáta Hrubá